Komunikat strony

Dla klienta

Umowy

Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości a MPWiK wynika z przepisów prawa. Zobacz szczegóły:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm).

Art. 6. ust. 1.Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Art. 6 ust. 2. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Art. 6 ust. 4.Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zgodnie z definicją sformułowaną w art. 221 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Na podstawie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683):

  • Umową zawieraną poza lokalem Dostawcy Usług jest umowa zawarta z konsumentem:
    • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
    • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
    • w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron, 
    • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, które celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;
  • Umową zawieraną na odległość jest umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie."

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków będącego załącznikiem do uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141, poz. 4984). 

§ 22. ust.1. „Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków jest zawierana w formie pisemnej, na podstawie złożonego wniosku z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po spełnieniu przez nią warunków technicznych i formalno-prawnych określonych przepisami prawa i regulaminem.”

§ 27. W celu zawarcia umowy Odbiorca Usług zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający tożsamość lub status prawny, a także dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w § 22 ust. 1 regulaminu. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów i informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia warunków przyszłej umowy.”

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a