Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

KROK 3 - Nadzór nad budową/przebudową sieci

Jeśli posiadasz uzgodniony przez nas projekt sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i wybrałeś już wykonawcę, który wybuduje Ci sieć, złóż w MPWiK Wniosek o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru technicznego nad budową urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

W przypadku przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przed złożeniem wniosku podpisz z MPWIK Umowę w sprawie przebudowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych włączonych do sieci. Dwa egzemplarze podpisanej przez Ciebie umowy złóż w Dziale Obsługi Klienta. Umożliwi nam to dalsze prowadzenie sprawy.

ETAP 1. Złożenie wniosku o zawarcie umowy o pełnienie nadzoru nad budową/przebudową sieci.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami możesz przekazać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie;
 • drogą elektroniczną do na adres: dok@mpwik.com.pl;
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosku:

 1. wypełnioną Kartę weryfikacji dokumentów - urządzenia;
 2. oryginał uzgodnionego przez MPWIK projektu sieci;
 3. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z rejestru gruntów, wypis z księgi wieczystej (dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku), odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy, postanowienie sądu, itp.;
 4. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku);
 5. w przypadku spółki prawa handlowego - KRS (jeżeli umowę podpisują osoby nie wymienione w KRS - pełnomocnictwa dla tych osób), NIP, REGON (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku);
 6. w przypadku spółki cywilnej - NIP, REGON, umowa Spółki, zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku);
 7. dane kierownika robót (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr uprawnień budowlanych, nr tel./e-mail) oraz wykonawcy (nazwa i adres siedziby firmy, NIP, nr tel./e-mail);
  Jeśli kierownik robót po raz pierwszy podejmuje współpracę z naszą Spółką powinien dostarczyć nam kserokopię uprawnień wykonawczych.
 8. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę;
 9. porozumienie, w przypadku gdy:
  nie zostało podpisane przez inwestora przed wydaniem warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych dla danej inwestycji,
  wcześniej podpisane porozumienie zawiera nieaktualne dane;
 10. pełnomocnictwo do reprezentowania i podpisywania „Umowy o pełnienie nadzoru nad budową urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej" (jeżeli umowę podpisuje inna osoba niż inwestor).

ETAP 2. Podpisanie umowy o pełnienie nadzoru nad budową/przebudową sieci.

W ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia nam kompletu powyższych dokumentów, przygotujemy umowę i poinformujemy Cię o możliwości jej podpisania.

Mapa obszaru działania MPWiK z danymi do osób pełniących kontrolę techniczną.

Mapa obszaru działania MPWiK z danymi do osób pełniących kontrolę techniczną.

 

ETAP 3. Wykonanie/przebudowa sieci.

Po podpisaniu umowy o pełnienie nadzoru nad budową/przebudową sieci możesz już zlecić wybranemu wykonawcy budowę/przebudowę sieci.

Nadzór techniczny nad budową/przebudową sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej pełniony przez naszą Spółkę jest nieodpłatny. 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a