Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Krok 3 - Nadzór nad siecią

KROK 3 - Nadzór nad budową/przebudową sieci

Jeśli posiadasz uzgodniony przez nas projekt sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i wybrałeś już wykonawcę, który wybuduje Ci sieć, złóż w MPWiK Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych (wypełnij jeden z poniższych plików):

W przypadku przebudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przed złożeniem zgłoszenia podpisz z MPWiK Umowę w sprawie przełożenia urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych włączonych do sieci (wypełnij jeden z poniższych plików):

Dwa egzemplarze podpisanej przez Ciebie umowy złóż w Dziale Obsługi Klienta. Umożliwi nam to dalsze prowadzenie sprawy.

ETAP 1. Złożenie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Zgłoszenie wraz z niezbędnymi dokumentami możesz przekazać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie;
 • poprzez pocztę elektroniczną - adres e-mail: dok@mpwik.com.pl;
 • listownie lub za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zgłoszenia:

 1. wypełnioną Kartę weryfikacji dokumentów - plik PDF 116 KB lub Kartę weryfikacji dokumentów - plik interaktywny WORD 40 KB;
 2. ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy;
 3. uzgodniony przez MPWIK projekt sieci;
 4. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z rejestru gruntów, wypis z księgi wieczystej (dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku), odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy, postanowienie sądu, itp.;
 5. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku);
 6. w przypadku spółki prawa handlowego - KRS (jeżeli umowę podpisują osoby nie wymienione w KRS - pełnomocnictwa dla tych osób), NIP, REGON (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku);
 7. w przypadku spółki cywilnej - NIP, REGON, umowa Spółki, zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku);
 8. pełnomocnictwo do reprezentowania i podpisywania (w przypadku występowania pełnomocnika);
 9. porozumienie, w przypadku gdy:
  • nie zostało podpisane przez inwestora przed wydaniem warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych dla danej inwestycji;
  • wcześniej podpisane porozumienie zawiera nieaktualne dane;
 10. wnioski o zawarcie umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków w przypadku gdy do nowo wybudowanego urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego zostanie włączona instalacja, do której wybudowane są w sposób legalny przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne do nieruchomości, które dotychczas nie korzystały z danej usługi świadczonej przez Spółkę (odpowiednio wodociągowej lub kanalizacyjnej);
 11. dane kierownika robót (imię i nazwisko, nr telefonu/e-mail) oraz wykonawcy (nazwa i adres siedziby firmy, NIP, nr telefonu/e-mail). Kierownik robót musi posiadać uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności należącego do właściwej izby samorządu zawodowego.

ETAP 2. Weryfikacja Zgłoszenia oraz wydanie Informacji o możliwości budowy urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego

W ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia nam poprawnie wypełnionego Zgłoszenia oraz kompletu powyższych dokumentów otrzymasz od MPWiK Informację o możliwości budowy urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego (Plik PDF 169 KB lub Plik interaktywny - WORD dokument WORD 53 KB).

W przypadku pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, prześlemy Informację z wyznaczonym Inspektorem Nadzoru. Przypominamy, że Inspektor Nadzoru MPWiK nie pełni zadań nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, prześlemy stosowną Informację. Powodem negatywnej weryfikacji może być:

ETAP 3. Budowa/przebudowa sieci.

Po otrzymaniu zgody na rozpoczęcie budowy/przebudowy sieci i wyznaczeniu Inspektora Nadzoru możesz już zlecić wybranemu wykonawcy budowę/przebudowę sieci.

Roboty należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym w oparciu o dokumentację projektową przy jednoczesnym zachowaniu przepisów BHP. Prace prowadzone w zbiornikach, kanałach ściekowych, studniach i w innych podziemnych urządzeniach technicznych należą do grupy prac szczególnie niebezpiecznych. Prace te muszą być prowadzone pod stałym, bezpośrednim nadzorem doświadczonych i wykwalifikowanych osób posiadających wiedzę z zakresu BHP. Ponadto wszyscy pracownicy zatrudnieni przy tych pracach muszą posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe i zdrowotne oraz być przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych prac oraz zapoznani z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska. Ponadto w miejscu prowadzenia prac strefę niebezpieczną należy szczelnie wygrodzić i oznakować w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i wyeliminowania zagrożeń.

Ponadto przed każdym wejściem do istniejącej studni, komory, kanału ściekowego lub innego podziemnego urządzenia kanalizacyjnego należy poinformować Inspektora Nadzoru oraz zgłosić ten fakt na adres e-mail: dysp@mpwik.com.pl.

Nadzór techniczny nad budową/przebudową sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej pełniony przez naszą Spółkę jest nieodpłatny. 

Za budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia jezdni odpłatność za nadzór techniczny wynosi 2% wartości inwestycji wymienionej w protokole odbioru.

Mapa obszaru działania MPWiK z danymi do osób pełniących kontrolę techniczną.

Mapa obszaru działania MPWiK z danymi do osób pełniących kontrolę techniczną.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a