Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Deklaracja Dostępności serwisu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • Brak dostępności niektórych mechanizmów wyszukiwania elementów na stronie,
 • Niektóre elementy tekstowe nie są utrzymane w kontrastowej kolorystyce,
 • Brak dostępności części mechanizmów ułatwiających nawigację pomiędzy powtarzającymi się elementami,
 • Niektóre elementy są przedstawione jedynie w postaci graficznej.

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności na stronie:

 • Mapy,
 • Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r.,
 • Pliki pdf powstałe przed 23 września 2018 r.,
 • Treści zewnętrzne pochodzące od innych podmiotów przekazane do MPWiK w sposób niedostępny cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-10-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

na stronie można korzystać z standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z Jarosławem Kowalikiem, email: dostepnosc@mpwik.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22-445-73-03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i Wnioski

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. posiada budynki w Warszawie oraz w jej okolicach. Ich dostępność architektoniczna jest różna. W niektórych budynkach są bariery utrudniające dostęp osób z niepełnosprawnością.

Klienci oraz inne osoby z zewnątrz mogą wejść do budynków przy ul. Zaruskiego 4, pl. Starynkiewicza 5 oraz w czasie wydarzeń edukacyjno-promocyjnych do budynku przy ul. Koszykowej 81.

 

Dział Obsługi Klienta (DOK) ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa

 1. W budynku jest Dział Obsługi Klienta (DOK). Dział Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku A.
 2. Przystanek autobusowy w pobliżu obiektu: Zaruskiego 02 (po tej samej stronie ulicy co budynek MPWiK) lub po przeciwnej stronie ulicy Zaruskiego 01 (trzeba przejść kładką na drugą stronę nad trzypasmową ulicą Czerniakowską).
 3. Przed wejściem na teren jest szlaban. Przed szlabanem po lewej stronie jest tablica. Na tablicy jest dzwonek. Można nim przywołać pracownika ochrony.
 4. W godzinach pracy DOK pracownik ochrony jest przy szlabanie. Pracownik ochrony może udzielić informacji i pokierować do wejścia głównego.
 5. Na terenie jest parking dla klientów.
 6. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością są blisko wejścia głównego. Są dwa miejsca dla OzN.
 7. Wejście główne do budynku nie ma barier architektonicznych. Są niskie schodki i pochylnia. Drzwi przesuwne otwierają się automatycznie.
 8. Obsługa klientów odbywa się na parterze.
 9. Przy wejściu jest pracownik ochrony. Od wejścia trzeba przejść około trzech kroków. Pracownik ochrony może udzielić informacji o rozkładzie pomieszczeń.
 10. Dojście do DOK: prosto od wejścia (około trzech kroków), w prawo (około dwa kroki). Po prawej stronie jest automat z numerkami do okienek obsługi i kasy. Dalej prosto wchodzi się na salę Działu Obsługi Klienta. Numerki wyświetlają się przy stanowiskach. Nie ma informacji głosowej o numerkach.
 11. Ułatwienia w budynku:
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na wprost od wejścia po prawej stronie.
 • obsługa z wykorzystaniem tłumacza Polskiego Języka Migowego online. Usługa jest bezpłatna. Nie wymaga wcześniejszego umawiania. Z tłumacza PJM online można skorzystać w poniedziałek w godz. 8.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00,
 • w jednym ze stanowisk DOK oraz w kasie znajdują się pętle indukcyjne. Są one przewidziane dla osób z aparatem słuchowym. Osoby niedowidzące mają dostęp do powiększalnika tekstu,
 • wejścia do pomieszczeń są oznakowane alfabetem Braille’a oraz wyposażone w technologię komunikacji bezprzewodowej NFC,
 • do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • winda jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Klienci nie potrzebują korzystać z windy. Aby dostać się do windy trzeba przejść przez bramki bezpieczeństwa.

 

Siedziba główna pl. S. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

 1. W budynku jest Dział Obsługi Klienta (DOK). Znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia.
 2. Przystanki transportu publicznego w pobliżu obiektu: przystanki autobusowe: pl. Starynkiewicza 01 (kierunek do centrum), pl. Starynkiewicza 02 (kierunek z centrum), przystanek tramwajowy: pl. Starynkiewicza 04. W pobliżu jest stacja kolejki WKD, można wysiąść na stacji Warszawa Śródmieście lub Warszawa Ochota. Z obu stacji do MPWiK jest do przejścia około 550 m.
 3. Przed budynkiem brak jest miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu są miejsca parkingowe tylko w ramach miejskiej strefy płatnego parkowania.
 4. Wejście główne do budynku znajduje się na wysokim parterze ze schodami bez pochylni.
 5. Do budynku można dostać się z poziomu chodnika windą. Winda jest na prawo od schodów.
 6. W budynku na wprost wejścia głównego jest pracownik, który może udzielić informacji o rozkładzie pomieszczeń.
 7. Aby wejść dalej do budynku trzeba przejść przez bramki bezpieczeństwa.
 8. Ułatwienia w budynku:
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest na parterze,
 • do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • winda jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Aby dostać się do windy trzeba przejść przez bramki bezpieczeństwa,
 • obsługa z wykorzystaniem tłumacza Polskiego Języka Migowego online. Usługa jest bezpłatna. Nie wymaga wcześniejszego umawiania. Z tłumacza PJM online można skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00,
 • osoby niedowidzące mają dostęp do powiększalnika tekstu.

 

Stacja Filtrów, ul. Koszykowa 81, 02-012 Warszawa

 1. Przystanek autobusowy w pobliżu obiektu: Lindley 01 (w pobliżu bramy do MPWiK), Lindley (po przeciwnej stronie ulicy).
 2. Przy wejściu na teren jest pracownik ochrony, który może udzielić informacji.
 3. Ułatwienia na terenie:
 • na teren można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem (ale nie można z psem wejść do wszystkich budynków).
 • osobom wchodzącym na teren zawsze towarzyszy pracownik MPWiK.

 

Aplikacje mobilne

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a