Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Dlaczego Twoje dane są przetwarzane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w m.st. Warszawie. W szczególności, jeżeli jesteś naszym klientem, w związku z dostarczaniem wody pitnej, odprowadzaniem ścieków i utrzymywaniem sieci wodociągowej.

Kto administruje  Twoimi danymi?

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5 (dalej: MPWiK).
 • Na pytania dotyczące przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw odpowie Inspektor Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Kontakt: email: iodo@mpwik.com.pl lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, pl. Starynkiewicza 5, 00-015 Warszawa.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Nasze działania mają różny wymiar i charakter. W zależności od tego, z jakich usług, produktów lub i korzystasz, za każdym razem gdy MPWiK będzie prosić o podanie jakichkolwiek danych, poinformuje Cię o warunkach i zasadach ich przetwarzania.

W związku z naszą główną działalnością, będziemy przetwarzać Twoje dane w celach:

 1. realizacji ciążącego na MPWiK obowiązku prawnego i realizacji umowy – dane osobowe klientów MPWiK korzystających z usług dostarczania wody pitnej, odprowadzania ścieków i utrzymywania sieci wodociągowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO, w związku z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków przyjęty Uchwałą nr XV/375/2019 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019, w tym m.in. w celu:
  1. nawiązania i realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
  2. podjęcia działań przed zawarciem porozumienia dotyczącego budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
  3. obsługi zgłoszeń i skarg, wniosków i reklamacji,
  4. archiwizacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  5. wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych w związku z brzmieniem przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994r. ustawy o rachunkowości;
 2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów MPWiK w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.:
  1. w celach analitycznych i statystycznych - dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów MPWiK, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl,
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 3. realizacji zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO np. w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy o samorządzie gminnym - prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresach związanych kwestiami kanalizacji, ścieków i ochrony środowiska, a także w celu promocji i edukacji ekologicznej np. zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej.
 4. na postawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celach każdorazowo wskazanych w zgodzie, np. realizacji działań promocyjnych.

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskujemy:

 • bezpośrednio od Ciebie w sytuacji, gdy np. otrzymujemy od Ciebie wniosek/pismo, gdy prowadzimy z Tobą korespondencję lub zawieramy z Tobą umowę oraz  za pośrednictwem internetowych formularzy znajdujących się na stronach internetowych MPWiK  (np. internetowy formularz rejestracyjny Elektronicznego Biura Obsługi Klienta),
 • od innej osoby składającej wniosek (np. od właściciela budynku, inwestora, osób współpracujących z MPWiK, w szczególności projektantów lub działających na zlecenie osób trzecich.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów związanych z przetwarzaniem, przez okresy wskazane w Instrukcji Kancelaryjnej, którą MPWiK zobowiązany jest stosować na mocy prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Każdorazowo przy przekazywaniu swoich danych osobowych do MPWiK zostaniesz szczegółowo poinformowany o celu przetwarzania, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie przechowywania danych i wszystkich innych kwestiach istotnych dla Ciebie.

Kto może mieć dostęp do Twoich  danych?

Działania MPWiK są wspierane przez podmioty zewnętrzne. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • dostawcy systemów IT i CCTV, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,
 • podmioty prowadzące działalność konsultingową, doradczą, pocztową lub kurierską,
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych,
 • Google w ramach korzystania przez MPWiK z usługi Google Analytics w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy MPWiK.

Każdorazowo przy przekazywaniu swoich danych osobowych do MPWiK zostaniesz szczegółowo poinformowany o odbiorcach tych danych.

Jakie  masz prawa w związku z przetwarzaniem  Twoich danych?

 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w niektórych przypadkach prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Każdorazowo przy przekazywaniu swoich danych osobowych do MPWiK zostaniesz szczegółowo poinformowany o przysługujących Ci prawach.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia 606 950 000), gdy uznasz, że MPWiK przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa), np. częściowo jest warunkiem zawarcia lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji, czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. Każdorazowo poinformujemy Cię o dobrowolności lub konieczności podania MPWiK danych osobowych. 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a