Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Eksploatacja i legalizacja wodomierza

Eksploatacja i legalizacja wodomierza

Zgodnie z par. 8 pkt 1) lit. c) i d) Uchwały nr XV/375/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 9019), otworzy się strona z pdf Klient ma obowiązek między innymi:

  • utrzymywać studzienkę wodomierzową lub pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny w należytym stanie i czystości; zabezpieczyć studzienkę wodomierzowa lub pomieszczenie przed napływem wody opadowej i gruntowej; zabezpieczyć wodomierz główny przed możliwością mechanicznego uszkodzenia, zamarznięciem, kradzieżą;
  • przechowywać klucze do pomieszczeń, w których są zamontowane wodomierze główne, u osoby zamieszkałej możliwie blisko tych pomieszczeń; informacja o miejscu przechowywania kluczy powinna być wywieszona w widocznym miejscu.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), zwanej dalej ustawą, pracownicy Spółki, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu m.in.:

  • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,
  • przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,
  • przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń należących do MPWiK,
  • odcięcia przyłącza wodociągowego lub zaplombowania zaworów odcinających dopływ wody.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy karze grzywny do 5000 zł, podlega ten kto:

  • uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
  • nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
UWAGA! Masz potrzebę naruszenia plomb przy wodomierzu z powodu prowadzenia remontu, zaistniałej awarii na wewnętrznej sieci wodociągowej lub chcesz zainstalować dodatkowy zawór dla własnych potrzeb - skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: 445 50 00.
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a