Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wchodzących na teren obiektów Spółki

Dlaczego Twoje dane są przetwarzane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia poprzez monitoring wizyjny oraz prowadzenie ewidencji osób wchodzących na teren obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Kto administruje Twoimi danymi?

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
  i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5 (dalej: „MPWiK”).
 • Na pytania dotyczące przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw odpowie Inspektor Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Kontakt: email: iodo@mpwik.com.pl lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, pl. Starynkiewicza 5, 00-015 Warszawa.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane w poniższych celach:

 1. w celu realizacji ciążącego na MPWiK obowiązku prawnego zapewnienia bezpieczeństwa publicznego tj. bezpieczeństwa obszarów i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (dalej: „RODO”) w związku z art. 5 ust. 2 pkt. 3 lit. a oraz art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów MPWiK w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.
  1. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających na terenie MPWiK,
  2. ochrony mienia MPWiK, w tym w szczególności, ochron przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz zapobiegania aktom agresji, wandalizmu mienia albo kradzieży,
  3. rejestracji zdarzeń, ustalaniu sprawcy szkody lub kradzieży i utraconego mienia,
  4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Skąd mamy Twoje dane?

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie:

 1. za pomocą kamer monitoringu wizyjnego, które rejestrują Twój wizerunek w momencie, gdy znajdziesz się w obszarze oznaczonym jako monitorowany, zarządzanym przez MPWiK, oraz
 2. w postaci wpisu w ewidencji osób wchodzących na teren.

Podanie danych jest warunkiem wejścia i przebywania na terenie MPWiK. Konsekwencją niepodania przez Ciebie danych osobowych będzie brak możliwości wejścia na teren MPWiK.

Gdzie umieszczony jest monitoring wizyjny?

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym to:

 • wejścia i wyjścia do budynków,
 • bramy wjazdowe i wyjazdowe,
 • teren posesji wokół budynków i obiektów,
 • korytarze i portiernie,
 • obiekty technologiczne.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektów administratora przez okresy wskazane w Instrukcji Kancelaryjnej, którą MPWiK zobowiązany jest stosować na mocy prawa - ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach: 

 • 36 miesięcy od dnia ich zebrania w zakresie danych znajdujących się w ewidencji ruchu osobowego,
 • nie dłużej niż 3 miesiące w zakresie danych utrwalonych na nagraniach z monitoringu wizyjnego, po czym nagrania są usuwane przez nadpisanie danych, a jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub MPWiK otrzymał informacje, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – nagranie jest zabezpieczane i przechowywane przez MPWiK do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: podmioty świadczące na rzecz MPWiK usługi informatyczne (np. dostawcom systemów IT i CCTV), pocztowe, ochroniarskie, konsultingowe i doradcze;
 • podmioty, którym administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa, na ich udokumentowany wniosek np. Policja.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w niektórych przypadkach prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia 606 950 000), gdy uznasz, że MPWiK przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem.
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a