Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Krok 3 - Uzgodnienie projektu przyłącza

KROK 3 - Uzgodnienie projektu przyłącza

Jeśli posiadasz aktualne warunki techniczne wraz z danymi do projektowania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego a wybrany przez Ciebie projektant wykonał projekt przyłącza zgodnie z obowiązującymi przepisami i Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych, powinieneś wystąpić do nas ze Zleceniem na uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

Jeśli masz w planach wykonanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych PAMIĘTAJ, że w pierwszej kolejności uzgadniamy projekt sieci (więcej informacji), a następnie projekt przyłącza. Tym samym projekty na sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną oraz na przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne należy opracować i złożyć do nas ODDZIELNIE.

ETAP 1. Złożenie zlecenia na uzgodnienie projektu przyłącza.

Zlecenie wraz z 3 egz. projektu możesz przekazać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie;
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca” (więcej informacji TUTAJ) - UWAGA! Za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca” możliwe jest złożenie jedynie wniosku o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych: jednorodzinnych, dwulokalowych lub w zabudowie bliźniaczej (w przypadku innych obiektów budowlanych dokumentację techniczną należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem).

W momencie złożenia zlecenia otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz dokumentów, które powinien zawierać projekt przyłącza:

 1. aktualne warunki techniczne wraz z danymi technicznymi;
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp. lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
 3. kserokopia mapy do celów projektowych z naniesioną trasą przyłączy (oryginał mapy do wglądu);
 4. uzgodnienie z właścicielem lub właścicielami nieruchomości - podpis właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na projekcie lub dołączenie stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem przyłącza;
 5. kserokopia uprawnień projektanta;
 6. upoważnienie.

Jeśli o uzgodnienie projektu przyłącza występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o uzgodnienie projektu przyłącza w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Uzgodnienie projektu przyłącza.

Na uzgodnienie projektu przyłącza złożonego do MPWiK mamy 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia do MPWiK. Uzgodniony projekt będzie:

 • do odbioru osobistego w Dziale Obsługi Klienta;
 • wysyłany w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera na wskazany adres korespondencyjny

lub zgodnie z informacją wskazaną we wniosku lub eWniosku (dostarczonym za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”).

Uzgodnienie projektu przyłącza jest usługą nieodpłatną.

ETAP 3. Odbiór uzgodnionego projektu przyłącza.

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Uzgodnienie projektu przyłącza ważne jest 3 lata od daty jego wydania.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a