Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Odbiór wody z odwadnianego wykopu

Odbiór wody z odwadnianego wykopu

Jeśli jesteś w trakcie budowy inwestycji kubaturowych, tj. budynku o charakterze - mieszkalnym, usługowym, przemysłowym, użyteczności publicznej, obiektu tymczasowego itp. i pojawi się konieczność odprowadzenia do kanalizacji miejskiej wód gruntowych gromadzących się w wykopach, powinieneś wystąpić do MPWiK z wnioskiem (wypełnij jeden z dwóch poniższych plików):

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

ETAP 1. Złożenie wniosku na opracowanie warunków technicznych odprowadzania wody z odwadnianego wykopu.

Wniosek wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, adres znajdziesz w zakładce Kontakt. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosku:

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej, która powinna spełniać następujące wymagania:

  • skala mapy 1: 500 (1:1000 w przypadku braku podkładów geodezyjnych w skali 1:500 w zasobach Składnicy Map - adresy poniżej);
  • na mapie powinien być zaznaczony obrys nieruchomości, której dotyczy zlecenie na opracowanie warunków technicznych;
  • mapa powinna posiadać pieczątkę z datą wydania potwierdzającą jej aktualny stan;

2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;

3. upoważnienie.

UWAGA!  Jeśli o warunki techniczne występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione przez Wnioskodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

W momencie złożenia wniosku otrzymasz od nas:

ETAP 2. Opracowanie warunków technicznych odprowadzania wody z odwadnianego wykopu.

Warunki techniczne opracujemy w ciągu 10 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku do MPWiK. O możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mail lub w formie pisemnej (w zależności od podanych przez Ciebie danych kontaktowych). Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.

ETAP 3. Podpisanie umowy i odbiór warunków technicznych odprowadzania wody z odwadnianego wykopu.

W trakcie jednej wizyty w Dziale Obsługi Klienta (pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie lub ul. Zaruskiego 4 w Warszawie) podpiszesz umowę oraz odbierzesz warunki techniczne. Podpisać umowę mogą osoby wpisane do właściwych rejestrów, ewidencji lub osoby posiadające stosowne upoważnienia dlatego posiadaj przy sobie stosowne dokumenty. Aby odebrać warunki techniczne okaż:

  • kopię wniosku wraz z numerem sprawy;
  • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy - w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna;
  • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

ETAP 4. Kontrola w terenie.

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby uzgodnić termin kontroli w terenie podczas, której zostanie sprawdzona instalacja odwodnieniowa, a na jej okoliczność zostanie spisana część A Protokołu przejęcia nadzoru i przeglądu instalacji odprowadzającej wodę z odwadnianego wykopu pod inwestycje kubaturowe do kanalizacji ogólnospławnej/deszczowej eksploatowanej przez dostawcę usług, otworzy się strona z pdf, który jest załącznikiem do umowy.

ETAP 5.  Protokół oraz wystawienie faktury za odbiór wody z odwadnianego wykopu.

Po zakończeniu prac w terenie związanych z odbiorem wody z odwadnianego wykopu otrzymasz od nas podpisany obustronnie Protokół (wypełniona części A i B), który jest załącznikiem do umowy.

Na podstawie otrzymanego Protokołu wystawimy i wyślemy za pośrednictwem operatora pocztowego fakturę za odprowadzenie wody z odwadnianego wykopu. Należność ustalana jest jako iloczyn ceny za odprowadzenie 1 m3 wody z odwadnianego wykopu oraz ilości faktycznie odprowadzonej wody. Gdzie:

  • Cena netto za odprowadzanie 1 m3 wody z odwadnianych wykopów do kanalizacji ogólnospławnej wynosi 7,68 zł/m3 (cena brutto 8,29 zł/m3).
  • Cena netto za odprowadzanie 1 m3 wody z odwadnianych wykopów do kanalizacji deszczowej wynosi 7,68 zł/m3 (cena brutto 8,29 zł/m3).
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a