Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

KROK 2 - Warunki techniczne

1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza.

Każdy zainteresowany, który:

 • chce wybudować nowe przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne do istniejącego albo projektowanego budynku;
 • planuje rozbudować istniejący budynek;
 • planuje zmienić sposób użytkowania istniejącego budynku;
 • uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę budynku

powinien wystąpić do nas z Wnioskiem na opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Abyśmy mogli dobrać odpowiednią średnicę przyłącza w treści wniosku projektant powinien podać prawidłową ilość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s, natomiast zapotrzebowanie na cele przeciwpożarowe powinien określić rzeczoznawca Staży Pożarnej. W przypadku budynków wielorodzinnych powinieneś również podać liczbę mieszkańców. Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

O wydanie warunków technicznych może wystąpić tylko osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

ETAP 1. Złożenie wniosku na opracowanie warunków technicznych.

Wniosek wraz z załącznikami możesz przekazać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca” (więcej informacji TUTAJ) - UWAGA! Od dnia 01.03.2022 r. wnioski elektroniczne są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”.
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

W momencie złożenia wniosku otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosku:

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:
Składnica Map - Biuro Geodezji i Katastru w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 - dot. Warszawy;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 - dot. Pruszkowa, Piastowa, gminy Michałowice;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11 - dot. Wieliszewa, Serocka, Nieporętu;
2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
3. porozumienie - jeśli dla inwestycji, z uwagi na brak sieci w rejonie lokalizacji, została wydana wstępna informacja techniczna dotycząca braku możliwości zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków i wód opadowych;
4. upoważnienie

Jeśli o warunki techniczne występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione przez Wnioskodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o warunki techniczne w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Opracowanie warunków technicznych.

W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w tym znajdującego się w zabudowie zagrodowej) warunki techniczne opracujemy w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia zlecenia do MPWiK oraz w ciągu 45 dni w pozostałych przypadkach. Odpowiedź będzie:

 • do odbioru osobistego w Dziale Obsługi Klienta (o możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej);
 • wysłana pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail;
 • wysłana w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polski S.A. na wskazany adres korespondencyjny;
 • do odbioru zgodnie z informacją wskazaną we wniosku lub eWniosku (dostarczonym za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”).

Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.

ETAP 3. Odbiór warunków technicznych.

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię wniosku wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy - w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.
Jeśli nieruchomość znajduje się poza zasięgiem miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, taką informację zamieszczamy w wydanych warunkach technicznych. 

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania. W tym okresie powinieneś złożyć do nas projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, w celu uzgodnienia.               

[rozwiń]
2. Warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym.

Każdy zainteresowany, który chce zamontować dodatkowy wodomierz główny na przyłączu wodociągowym powinien wystąpić do nas z Wnioskiem na opracowanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego. We wniosku powinieneś określić aktualny stan zasilania obiektu (obiektów) w wodę wraz z określeniem stanu projektowanego (tj. dla kogo, dla jakiego obiektu/obiektów przewidywany jest dodatkowy wodomierz główny). Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

O wydanie warunków technicznych może wystąpić wyłącznie właściciel (właściciele) nieruchomości.

ETAP 1. Złożenie wniosku na opracowanie warunków technicznych.

Wniosek wraz z załącznikami możesz przekazać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca” (więcej informacji TUTAJ) - UWAGA! Od dnia 01.03.2022 r. wnioski elektroniczne są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”.
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

W momencie złożenia wniosku otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosku:

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:
Składnica Map - Biuro Geodezji i Katastru w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 - dot. Warszawy;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 - dot. Pruszkowa, Piastowa, gminy Michałowice;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11 - dot. Wieliszewa, Serocka, Nieporętu;
2. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego);
3. upoważnienie

Jeśli o warunki techniczne występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione przez Wnioskodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o warunki techniczne w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Opracowanie warunków technicznych.

W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w tym znajdującego się w zabudowie zagrodowej) warunki techniczne opracujemy w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia zlecenia do MPWiK oraz w ciągu 45 dni w pozostałych przypadkach. Odpowiedź będzie:

 • do odbioru osobistego w Dziale Obsługi Klienta (o możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej);
 • wysłana pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail;
 • wysłana w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polski S.A. na wskazany adres korespondencyjny;
 • do odbioru zgodnie z informacją wskazaną we wniosku lub eWniosku (dostarczonym za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”).

Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.

ETAP 3. Odbiór warunków technicznych.

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię wniosku wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy - w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania. W tym okresie powinieneś złożyć do nas projekt montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym, w celu uzgodnienia.

[rozwiń]
3. Warunki techniczne zmiany lokalizacji wodomierza głównego.

Każdy zainteresowany, który:

 • chce zmienić lokalizację wodomierza głównego ze studni wodomierzowej do budynku;
 • chce zmienić lokalizację wodomierza głównego z budynku do studni wodomierzowej;
 • chce zmienić lokalizację wodomierza głównego w obrębie budynku 

powinien wystąpić do nas z Wnioskiem na opracowanie warunków technicznych zmiany lokalizacji wodomierza głównego. Na wniosku określ propozycję nowej lokalizacji wodomierza (w przypadku zmiany lokalizacji wodomierza w obrębie budynku należy wykonać rzut kondygnacji wraz z pomieszczeniem, w którym będzie usytuowany wodomierz główny). Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

O wydanie warunków technicznych może wystąpić wyłącznie właściciel (właściciele) nieruchomości.

ETAP 1. Złożenie wniosku na opracowanie warunków technicznych.

Wniosek wraz z załącznikami możesz przekazać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca” (więcej informacji TUTAJ) - UWAGA! Od dnia 01.03.2022 r. wnioski elektroniczne są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”.
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

W momencie złożenia wniosku otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosku:

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:
Składnica Map - Biuro Geodezji i Katastru w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 - dot. Warszawy;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 - dot. Pruszkowa, Piastowa, gminy Michałowice;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11 - dot. Wieliszewa, Serocka, Nieporętu;
2. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego);
3. upoważnienie

Jeśli o warunki techniczne występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione przez Wnioskodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o warunki techniczne w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Opracowanie warunków technicznych.

W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w tym znajdującego się w zabudowie zagrodowej) warunki techniczne opracujemy w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia wniosku do MPWiK oraz w ciągu 45 dni w pozostałych przypadkach. Odpowiedź będzie:

 • do odbioru osobistego w Dziale Obsługi Klienta (o możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej);
 • wysłana pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail;
 • wysłana w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polski S.A. na wskazany adres korespondencyjny;
 • do odbioru zgodnie z informacją wskazaną we wniosku lub eWniosku (dostarczonym za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”).

Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.

ETAP 3. Odbiór warunków technicznych.

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię wniosku wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy - w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania. W tym okresie powinieneś złożyć do nas projekt na zmianę lokalizacji wodomierza głównego, w celu uzgodnienia.

[rozwiń]
4. Zmiana wydanych warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

O zmianę wydanych warunków technicznych, powinieneś wystąpić w przypadku:

 • zmiany właściciela nieruchomości;
 • zmiany sposobu użytkowania nieruchomości;
 • zmiany zapotrzebowania na wodę lub zmiany ilości odprowadzanych ścieków;
 • zmiany planu zagospodarowania nieruchomości.

W tym celu wystąp do nas z Wnioskiem na zmianę warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Abyśmy mogli dobrać odpowiednią średnicę przyłącza w treści wniosku projektant powinien podać prawidłową ilość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s, natomiast zapotrzebowanie na cele przeciwpożarowe powinien określić rzeczoznawca Straży Pożarnej. W przypadku budynków wielorodzinnych powinieneś również podać liczbę mieszkańców. Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

ETAP 1. Złożenie wniosku na opracowanie warunków technicznych.

Wniosek wraz z załącznikami możesz przekazać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca” (więcej informacji TUTAJ) - UWAGA! Od dnia 01.03.2022 r. wnioski elektroniczne są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”.
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

W momencie złożenia wniosku otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosku:

1. kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku braku w zasobach Składnicy Map podkładów geodezyjnych w skali 1:500) z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie:
Składnica Map - Biuro Geodezji i Katastru w Warszawie przy ul. Sandomierskiej 12 - dot. Warszawy;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 - dot. Pruszkowa, Piastowa, gminy Michałowice;
Składnica Map - Starostwo Powiatowe w Legionowie przy ul. Gen. Sikorskiego 11 - dot. Wieliszewa, Serocka, Nieporętu;
2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
3. porozumienie - jeśli dla inwestycji, z uwagi na brak sieci w rejonie lokalizacji, została wydana wstępna informacja techniczna dotycząca braku możliwości zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków i wód opadowych;
4. upoważnienie

Jeśli o warunki techniczne występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione przez Wnioskodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o warunki techniczne w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Opracowanie warunków technicznych.

W przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w tym znajdującego się w zabudowie zagrodowej) warunki techniczne opracujemy w ciągu 21 dni od daty wpłynięcia wniosku do MPWiK oraz w ciągu 45 dni w pozostałych przypadkach. Odpowiedź będzie:

 • do odbioru osobistego w Dziale Obsługi Klienta (o możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej);
 • wysłana pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail;
 • wysłana w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polski S.A. na wskazany adres korespondencyjny;
 • do odbioru zgodnie z informacją wskazaną we wniosku lub eWniosku (dostarczonym za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”).

Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.

ETAP 3. Odbiór warunków technicznych.

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię wniosku wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy - w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.
Jeśli nieruchomość znajduje się poza zasięgiem miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, taką informację zamieszczamy w wydanych warunkach technicznych. 

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania. W tym okresie powinieneś złożyć do nas projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, w celu uzgodnienia.    

[rozwiń]
5. Warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających w lokalach.

Jeżeli zachodzi konieczność zawarcia indywidualnych umów na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków z użytkownikami/właścicielami poszczególnych lokali budynku wielolokalowego należy wystąpić do nas ze Wnioskiem na opracowanie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego. O przedmiotowe warunki powinien wystąpić właściciel lub zarządca budynku, za zgodą wszystkich właścicieli lokali. W treści wniosku powinny znajdować się następujące dane:

 • dane Wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszania lub siedziba firmy) – napisane DRUKOWANYMI LITERAMI;
 • telefon kontaktowy;
 • adres nieruchomości, której dotyczy wniosek wraz z numerem administracyjnym (w przypadku jego braku należy podać numer ewidencyjny działki, miejscowość i ewentualnie dzielnicę). 

ETAP 1. Złożenie wniosku na opracowanie warunków technicznych.

Wniosek wraz z załącznikami możesz przekazać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie;
 • drogą elektroniczną na adres: dok@mpwik.com.pl lub za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca” (więcej informacji TUTAJ) - UWAGA! Od dnia 01.03.2022 r. wnioski elektroniczne będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”.
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

W momencie złożenia wniosku otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do wniosku:

1. zgodę wszystkich właścicieli lokali w budynku;
2.
kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego);
3. upoważnienie

Jeśli o warunki techniczne występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione przez Wnioskodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o warunki techniczne w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Opracowanie warunków technicznych.

Warunki techniczne opracujemy w ciągu 45 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku do MPWiK.
Odpowiedź będzie:

 • do odbioru osobistego w Dziale Obsługi Klienta (o możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej);
 • wysłana pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail;
 • wysłana w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polski S.A. na wskazany adres korespondencyjny;
 • do odbioru zgodnie z informacją wskazaną we wniosku lub eWniosku (dostarczonym za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”).

Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.

ETAP 3. Odbiór warunków technicznych.

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię wniosku wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy - w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

Więcej informacji na temat wodomierzy odliczających w lokalach znajdziesz tutaj.

[rozwiń]
6. Aktualizacja wydanych warunków technicznych.

Jeżeli posiadasz wydane przez nas warunki techniczne, które są starsze niż 2 lata należy je zaktualizować.

W zależności od tego czego dotyczyły wydane przez nas warunki należy postępować zgodnie z etapami zawartymi w poszczególnych zakładkach:

1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza.

2. Warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym

3. Warunki techniczne zmiany lokalizacji wodomierza głównego

[rozwiń]
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a