Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Krok 4 - Budowa przyłącza

KROK 4 - Budowa przyłącza

Jeśli posiadasz uzgodniony w MPWiK projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i wybrałeś już wykonawcę, który wybuduje Ci przyłącze, złóż w MPWiK, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem inwestycji:

 1. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (wypełnij jeden z poniższych plików):
 2. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (wypełnij jeden z poniższych plików):

ETAP 1. Złożenie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Zgłoszenie oraz Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami możesz przekazać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”. UWAGA! Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza przesyłane drogą elektroniczną przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”;
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

Poniżej wykaz dokumentów, które należy dostarczyć wraz ze Zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego:

 1. uprawnienia budowlane Kierownika robót do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub analogiczne do budowy sieci lub przyłączy;
 2. aktualne zaświadczenie Kierownika robót o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 3. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, postanowienie sądu, itp. (w przypadku nie wskazania w zgłoszeniu pełnego numeru Księgi Wieczystej);
 4. decyzja właściwego organu administracji publicznej o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości - jeśli adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności;
 5. w przypadku spółki prawa handlowego - KRS lub NIP (w przypadku nie wskazania w zgłoszeniu numeru NIP lub KRS);
 6. aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Inwestora - jeśli zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego podpisuje inna osoba fizyczna niż Inwestor; w przypadku gdy Inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, dokument również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia (wypełnij jeden z poniższych plików):
Wraz ze Zgłoszeniem należy obowiązkowo dostarczyć do MPWiK Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z niezbędnymi załącznikami.
W przypadku konieczności likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy obowiązkowo w Zgłoszeniu wypełnić część dotyczącą likwidacji przyłącza.

ETAP 2. Weryfikacja Zgłoszenia oraz wydanie Informacji o możliwości budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

W ciągu 7 dni od dnia dostarczenia nam poprawnie wypełnionego Zgłoszenia oraz kompletu niezbędnych załączników otrzymasz od MPWiK Informację o możliwości budowy przyłącza.

W przypadku pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, prześlemy Informację z wyznaczonym Inspektorem nadzoru zgodnie ze wskazaną formą w Zgłoszeniu, ważną przez okres 12 miesięcy od daty jej wydania. Po upływie tego terminu i jednocześnie nieodebraniu przyłącza protokołem kontroli i odbioru technicznego, sprawa zostanie przekazana w celu weryfikacji z tytułu podejrzenia nielegalnego przyłączenia do sieci Spółki.

W przypadku negatywnej weryfikacji Zgłoszenia, prześlemy stosowną Informację zgodnie ze wskazaną formą w Zgłoszeniu. Powodem negatywnej weryfikacji może być:

 • brak odbioru technicznego sieci lub przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, do którego ma być włączone przyłącze, przy braku wydanej jednoczesności wykonania robót;
 • dokumentacja techniczna przyłącza utraciła ważność, tj. Zgłoszenie wpłynęło po upływie trzech lat od daty uzgodnienia dokumentacji technicznej;
 • przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne zostało już wykonane bez wiedzy i zgody Spółki.

ETAP 3. Wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Po otrzymaniu Informacji ze zgodą na rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego możesz już zlecić wybranemu wykonawcy jego budowę.

Nadzór techniczny nad budową/przebudową przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego pełniony przez naszą Spółkę jest nieodpłatny.

Szanowny Mieszkańcu, zanim podpiszesz umowę z Wykonawcą na wybudowanie przyłącza, sprawdź czy posiada on odpowiednie uprawnienia budowlane oraz czy ma dobrą opinię w środowisku.
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a