Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

KROK 4 - Budowa przyłącza

Jeśli posiadasz uzgodniony w MPWiK projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i wybrałeś już wykonawcę, który wybuduje Ci przyłącze, złóż w MPWiK, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem inwestycji:

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (wzór wypełnionego zgłoszenia znajdziesz tutaj) oraz

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - KONSUMENT (umowa zawierana POZA LOKALEM)

lub

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - PRZEDSIĘBIORCA 

W przypadku konieczności likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego złóż również:

Wniosek o trwałą likwidację przyłącza wodociągowego
lub
Wniosek o trwałą likwidację przyłącza kanalizacyjnego


ETAP 1. Złożenie zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Zgłoszenie oraz Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami możesz przekazać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca” – https://blizej-mieszkanca.mpwik.com.pl/. Więcej informacji TUTAJ - UWAGA! Od dnia 01.03.2022 r. zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza przesyłane drogą elektroniczną przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem geoportalu „Bliżej Mieszkańca”
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

Poniżej wykaz dokumentów, które należy dostarczyć wraz ze Zgłoszeniem o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego:

 1. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, postanowienie sądu, itp. (w przypadku nie wskazania w zgłoszeniu pełnego numeru Księgi Wieczystej);
 2. decyzja właściwego organu administracji publicznej o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości - jeśli adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności;
 3. pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Inwestora - jeśli zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego podpisuje inna osoba fizyczna niż Inwestor; w przypadku gdy Inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, dokument również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.
 4. w przypadku spółki prawa handlowego - KRS lub NIP (w przypadku nie wskazania w zgłoszeniu numeru NIP lub KRS);
 5. dokumenty kierownika robót:
 • dokument potwierdzający nadanie kierownikowi robót uprawnień budowlanych w specjalności instalacji wod.-kan. (w przypadku gdy kierownik robót podejmuje współpracę z MPWiK po raz pierwszy);
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;
Wraz ze Zgłoszeniem należy obowiązkowo dostarczyć do MPWiK Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z niezbędnymi załącznikami. Wzór Wniosku znajdziesz w zakładce Wnioski natomiast wykaz niezbędnych dokumentów znajdziesz w zakładce Dokumenty do zawarcia umowy.
Wraz ze Zgłoszeniem, w przypadku konieczności likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy obowiązkowo dostarczyć do MPWiK Wniosek o trwałą likwidację przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące Trwałej likwidacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego znajdują się w zakładce Trwała likwidacja przyłącza.


ETAP 2. Weryfikacja zgłoszenia oraz wydanie zgody na rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

W ciągu 7 dni od dnia dostarczenia nam poprawnie wypełnionego Zgłoszenia oraz kompletu niezbędnych załączników otrzymasz od MPWiK Zgodę na rozpoczęcie inwestycji.

Zgoda na rozpoczęcie inwestycji

W przypadku wyrażenia przez MPWiK Zgody na rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, wydamy Zgodę i prześlemy ją do Ciebie drogą elektroniczną. Zgoda będzie również zawierać dane dotyczące wyznaczonego Inspektora Nadzoru. Zgoda ważna jest przez okres 12 miesięcy od daty jej wydania. W tym terminie powinieneś wykonać inwestycję.

Brak zgody na rozpoczęcie inwestycji

W przypadku nie wyrażenia przez MPWiK Zgody na rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego stosowną informację prześlemy do Ciebie drogą elektroniczną. Pismo będzie zawierać informacje o powodzie odmowy. Brak zgody na rozpoczęcie inwestycji może nastąpić m.in. w przypadku:

 1. gdy sieć wodociągowa/kanalizacyjna, do której będzie włączone przyłącze nie posiada odbioru technicznego;

 2. gdy dokumentacja techniczna przyłącza utraciła ważność, tj. zgłoszenie wpłynęło po upływie trzech lat od daty uzgodnienia dokumentacji technicznej;

 3. gdy przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne zostało już wykonane.


ETAP 3. Wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

Po otrzymaniu Zgody na rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego możesz już zlecić wybranemu wykonawcy jego budowę.
 

Nadzór techniczny nad budową/przebudową przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego pełniony przez naszą Spółkę jest nieodpłatny.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a