Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego

Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego

Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego do prac związanych z inwestycjami drogowymi, do podlewania zieleni na terenie miasta lub tymczasowych obiektów

Jeśli potrzebujesz wody do prac związanych z inwestycjami drogowymi np. remontami, modernizacjami dróg, mostów, wiaduktów itp.; potrzebujesz wody do podlewania zieleni na terenie miasta lub do tymczasowych obiektów tj. cyrk, lunapark itp., złóż zlecenie (wypełnij jeden z dwóch poniższych plików):

UWAGA! Pobór wody za pośrednictwem hydrantu p.poż jest możliwy od 1 kwietnia do 31 października, przy temperaturze powyżej 0oC. Tym samym przypominamy, że przystawki hydrantowe nie mogą służyć do zaopatrzenia w wodę placu budowy budynku.

ETAP 1. Złożenie zlecenia na opracowanie warunków technicznych.

Zlecenie wraz z załącznikami możesz dostarczyć bezpośrednio, za pośrednictwem poczty lub e-mailem:

 • do Działu Obsługi Klienta - dane korespondencyjne znajdziesz w zakładce Kontakt;
 • do Zakładu Sieci Wodociągowej - ul. Mikkego 4, 00-454 Warszawa - w godzinach 7.00 - 14.30; stojaki@mpwik.com.pl

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.  

W momencie złożenia zlecenia otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zlecenia:

 1. KRS, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku gdy na składanym wniosku nie zostały podane numery NIP i/lub KRS);
 2. upoważnienie
UWAGA!  Jeśli o opracowanie warunków technicznych występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych.
Jeśli o wydanie warunków technicznych w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Opracowanie warunków technicznych.

Warunki techniczne opracujemy w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia do MPWiK. O możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mail lub w formie pisemnej (w zależności od podanych przez Ciebie danych kontaktowych).

ETAP 3. Odbiór warunków technicznych oraz opłaty.

Aby odebrać warunki techniczne przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Opracowanie warunków technicznych, wskazanie hydrantu p.poż. w terenie, wypożyczenie przystawki hydrantowej z wodomierzem oraz użytkowanie przystawki hydrantowej jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym w MPWiK Cennikiem ryczałtowym na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej (pkt. IV Pobór wody z hydrantu do celów budowy).
Fakturę za wydanie warunków technicznych wystawimy w Dziale Obsługi Klienta przy ich odbiorze, a opłacisz ją w naszej Kasie (gotówką lub kartą). Dokument umożliwiający opłatę kaucji za wypożyczenie przystawki hydrantowej wystawimy w Dziale Finansowym po opłaceniu i odbiorze warunków technicznych, a opłacić go możesz również w naszej Kasie (gotówką lub kartą) lub przelewem na nr konta bankowego 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303 w Banku PKO BP S.A.

ETAP 4. Wypożyczenie przystawki hydrantowej.

Aby wypożyczyć przystawkę hydrantową zgłoś się do Zakładu Sieci Wodociągowej, ul. Niemcewicza 4/6  w Warszawie w godz. poniedziałek – piątek 7:00 - 13:30.

ETAP 5. Zawarcie umowy.

Po opłaceniu i wypożyczeniu przystawki hydrantowej przygotujemy umowę o zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu MPWiK, za pośrednictwem przystawki hydrantowej z zainstalowanym wodomierzem (wzory umów wzór umowy), którą wyślemy do Ciebie za pośrednictwem poczty. Podpisaną umowę zwróć do nas w możliwie najkrótszym terminie na adres podany w zakładce Kontakt.

ETAP 6. Zwrot przystawki hydrantowej i rozliczenie.

W ciągu 3 dni roboczych po upływie terminu wynajmu przystawki hydrantowej lub rozwiązaniu umowy o zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu MPWiK, za pośrednictwem przystawki hydrantowej z zainstalowanym wodomierzem, wystawimy fakturę za dzienne użytkowanie przystawki hydrantowej oraz za pobór wody z hydrantu p.poż. zgodnie ze wskazaniami licznika. Fakturę prześlemy Ci za pośrednictwem poczty.

[rozwiń]
Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego dla Wykonawców, z którymi Spółka ma zawarte umowy na realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych

Jeśli potrzebujesz wody do prac związanych z inwestycjami na rzecz Spółki z wykorzystaniem własnej przystawki hydrantowej, powinieneś wystąpić do MPWiK ze zgłoszeniem dotyczącym poboru wody z hydrantu przeciwpożarowego.

UWAGA! Pobór wody za pośrednictwem hydrantu p.poż jest możliwy od 1 kwietnia do 31 października, przy temperaturze powyżej 0oC.

ETAP 1. Zgłoszenie na opracowanie warunków technicznych.

Zgłoszenie wraz z załącznikami możesz dostarczyć za pośrednictwem e-maila: stojaki@mpwik.com.pl

W momencie złożenia zgłoszenia otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz załączników, które należy dołączyć do zgłoszenia:

 1. KRS, zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku gdy na składanym wniosku nie zostały podane numery NIP i/lub KRS);
 2. Upoważnienie
 3. Nr umowy na realizację zadań inwestycyjnych, bądź remontowych na rzecz Spółki

ETAP 2. Opracowanie warunków technicznych.

Warunki techniczne opracujemy w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zgłoszenia do MPWiK. O możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mail lub w formie pisemnej (w zależności od podanych przez Ciebie danych kontaktowych).

ETAP 3. Odbiór warunków technicznych.

Skan warunków technicznych otrzymasz w formie elektronicznej.

ETAP 4.

Jeżeli korzystasz z własnej przystawki hydrantowej:

Po otrzymaniu warunków technicznych na pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego,  należy zgłosić się z własną przystawką hydrantową do Punktu Legalizacyjnego przy ul. Niemcewicza 4/6, aby określić czy zainstalowany na przystawce wodomierz spełnia wymagania określone w art. 8a, ust. 1 ustawy Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. 2021 poz. 2068).

Po otrzymaniu protokołu sprawdzenia przystawki, korzystasz z hydrantu przeciwpożarowego na podstawie warunków. Następnie otrzymasz protokół sprawdzenia z wpisanym stanem wodomierza w dniu wypożyczenia.
Tym samym jesteś zwolniony z uiszczania należności za pobraną wodę i odprowadzane ścieki.

Jeżeli chcesz wypożyczyć przystawkę hydrantową:

Użytkowanie przystawki hydrantowej należącej do Spółki jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym w MPWiK Cennikiem ryczałtowym na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej (pkt. IV Pobór wody z hydrantu do celów budowy).

Dokument umożliwiający opłatę kaucji za wypożyczenie przystawki hydrantowej wystawimy w Dziale Finansowym po odbiorze warunków technicznych. Opłacić go możesz również w naszej Kasie (gotówką lub kartą) lub przelewem na nr konta bankowego 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303 w Banku PKO BP S.A.

Aby wypożyczyć przystawkę hydrantową musisz zgłosić się do Zakładu Sieci Wodociągowej, ul. Niemcewicza 4/6  w Warszawie w godz. poniedziałek – piątek 7:00 - 13:30.

Po otrzymaniu protokołu wypożyczenia przystawki, korzystasz z hydrantu przeciwpożarowego na podstawie warunków.
Tym samym jesteś zwolniony z uiszczania należności za pobraną wodę i odprowadzane ścieki.

ETAP 5.

Jeżeli korzystasz z własnej przystawki hydrantowej:

Po zakończonych pracach, zgłaszasz się do Punktu Legalizacyjnego z protokołem sprawdzenia przystawki w celu zapisania aktualnego stanu wodomierza.

Jeżeli korzystasz z przystawki hydrantowej wypożyczonej ze Spółki:

W ciągu 3 dni roboczych od zwrotu przystawki hydrantowej, wystawimy fakturę za dzienne użytkowanie przystawki hydrantowej. Fakturę prześlemy Ci za pośrednictwem poczty.

[rozwiń]
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a