Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Krok 4 - Odbiór sieci

KROK 4 - Odbiór techniczny sieci

ETAP 1. Kontrola techniczna budowanej sieci.

W czasie trwania budowy sieci Inspektor Nadzoru sprawdza prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, uzgodnioną przez Spółkę dokumentacją techniczną oraz sztuką budowlaną. W przypadku stwierdzenia odstępstw lub usterek nakazuje ich usunięcie.

Inspektor Nadzoru potwierdza zakres wykonanych robót wpisem w Wykazie czynności przy realizacji prac (Plik PDF 133 KB lub Plik interaktywny - WORD dokument WORD 72 KB). Przyłączenie urządzenia do istniejącej sieci potwierdza się w części B (dla sieci wodociągowej) lub części C (dla sieci kanalizacyjnej) wykazu czynności przy realizacji prac. Pracownik właściwego Zakładu MPWiK wraz z Inspektorem Nadzoru potwierdzają podpisem realizację przyłączenia.

ETAP 2. Dokumentacja powykonawcza sieci.

Po zakończeniu wszystkich robót wodociągowych lub kanalizacyjnych w terenie Wykonawca dostarcza do Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą nowo wybudowanej sieci w postaci następujących dokumentów:

 1. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z wykazem współrzędnych - 2 egz.
 2. plan sytuacyjny - 2 egz.;
 3. szkic zdawczo odbiorczy dla sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej - 4 egz.;
 4. profil podłużny - 2 egz.;
 5. przekrój poprzeczny kanału - 2 egz.;
 6. rysunki konstrukcyjne studzienek/komór;
 7. ksero uzgodnień projektu;
 8. wyniki zagęszczenia gruntu;
 9. kopię zgłoszenia/pozwolenia na budowę;
 10. kopię dziennika budowy;
 11. atest na materiały - w dokumentacji stosować pieczęcie z następującym hasłem: "Wybudowano w ulicy/na obiekcie zgodnie z dokumentacją projektową uzg. nr ... z dnia ..." Pieczęć i podpis kierownika budowy/robót powinny znajdować się na każdej ze stron;
 12. oświadczenie kierownika budowy/robót;
 13. dokumenty formalno-prawne, tj. decyzja lokalizacyjna, dokument potwierdzający uzyskanie na rzecz Spółki tytułu do korzystania z nieruchomości, na której wybudowano urządzenie (służebność przesyłu);
 14. dokumentację powykonawczą w wersji elektronicznej, dotycząca specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z załącznikami, zgodną z wymaganiami dla wykonawców dotyczącymi specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Jeśli masz pytania dotyczące dokumentacji powykonawczej nowobudowanej sieci, skontaktuj się bezpośrednio z wyznaczonym Inspektorem Nadzoru.

ETAP 3. Odbiór sieci.

Dokonujemy odbioru technicznego sieci oraz wydajemy Tobie lub Twojemu Wykonawcy podpisane protokoły odbioru:

Protokół odbioru sieci powinien posiadać podpisy: Inwestora, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela odpowiedniego Zakładu MPWiK (Zakład Sieci Wodociągowej, Zakład Sieci Kanalizacyjnej, Zakład "Pruszków" lub Zakład "Dębe").

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a