Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków obowiązująca od 27 stycznia 2023 roku do 11 lipca 2024 roku

Informacja o taryfie za wodę i ścieki dla mieszkańców miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków

Na podstawie art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) w dniu 28 grudnia 2022 roku, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków na okres 3 lat, od dnia 27 stycznia 2023 roku.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 36 miesięcy została skalkulowana przy założeniu zapewnienia odbiorcom jakości świadczonych usług, tj. dostawy wody o jakości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz odprowadzanie i skuteczne oczyszczanie ścieków, w sposób ciągły i niezawodny.

Struktura taryfy

W okresie trzech lat na terenie miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obowiązywała taryfa niejednolita o strukturze wieloczłonowej. W związku z nowymi interpretacjami ustawy, opartymi na wyrokach WSA/NSA struktura wprowadzonej taryfy uległa istotnej zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującej.

Na potrzeby wniosku taryfowego Spółka określiła taryfowe grupy odbiorców w oparciu o charakterystykę zużycia wody oraz odprowadzania ścieków, sposób rozliczeń oraz przyjęty okres rozliczeniowy za świadczone usługi.

W kalkulacji taryf określono 48 taryfowych grup odbiorców usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym:

Grupy 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41 i 42 (pierwszy człon symbolu grupy oznaczony jako „G”) - odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Grupy dotyczące odbiorców pobierających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, uwzględniają gospodarstwa domowe (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zamieszkałe w domach jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe).

Grupy 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 43 i 44 (pierwszy człon symbolu grupy oznaczony jako „P”) - odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych. Grupy dotyczące odbiorców pobierających wodę do celów pozostałych, uwzględniają pozostałych odbiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz pozostałych odbiorców niewymienionych powyżej).

Grupa 45 (pierwszy człon symbolu grupy oznaczony jako „PPOŻ”) - woda pobrana do celów przeciwpożarowych, rozliczana w oparciu o wielkość zużycia podanego przez Państwową Straż Pożarną.

Grupy od 46 do 48 (pierwszy człon symbolu grupy oznaczony jako „ZDR”) - woda pobrana ze zdrojów ulicznych przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Szczegółowe informacje na temat taryfowych grup odbiorców usług zawarte są w taryfie stanowiącej załącznik do decyzji regulatora, do której link znajduje się na końcu tego komunikatu.

Poniżej przedstawiamy pomocniczy przewodnik po grupach taryfowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Wyszczególnienie Symbol i oznaczenie grupy Symbol i oznaczenie grupy Symbol i oznaczenie grupy Symbol i oznaczenie grupy
pierwszy człon symbolu grupy G P PPOŻ ZDR
oznaczenie pierwszego członu symbolu grupy odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (gospodarstwa domowe) odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych woda pobrana do celów przeciwpożarowych woda pobrana ze zdrojów ulicznych przeznaczona do spożycia przez ludzi
drugi człon symbolu grupy W N    
oznaczenie drugiego członu symbolu grupy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody    
trzeci człon symbolu grupy P E    
oznaczenie trzeciego członu symbolu grupy faktura papierowa e-Faktura    
czwarty człon symbolu grupy 1 2 3 6
oznaczenie czwartego symbolu grupy 1 miesięczny cykl rozliczeniowy 2 miesięczny cykl rozliczeniowy 3 miesięczny cykl rozliczeniowy 6 miesięczny cykl rozliczeniowy
piąty człon symbolu grupy _W _WS    
oznaczenie piątego członu symbolu grupy wyłącznie usługa zbiorowego zaopatrzenia w wodę usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jednocześnie    

Zatem grupa określona np. skrótem GWE1_WS oznacza gospodarstwa domowe (G), w którym ilość dostarczonych usług zarówno dostawy wody jak i odprowadzenia ścieków (WS) określana jest w oparciu o wskazania wodomierza (W), obciążenie dokonane jest w fakturze elektronicznej (E), w miesięcznych cyklach rozliczeniowych (1).

W kalkulacji taryfy określono 42 taryfowe grupy odbiorców usług dla zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:

Grupy 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 39 i 40 (pierwszy człon symbolu grupy oznaczony jako „G”) - odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe. Grupy dotyczące odbiorców odprowadzających ścieki bytowe, uwzględniają gospodarstwa domowe (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zamieszkałe w domach jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe).

Grupy 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41 i 42 (pierwszy człon symbolu grupy oznaczony jako „P”) - odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne. Grupy dotyczące odbiorców odprowadzających ścieki komunalne, uwzględniają pozostałych odbiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz pozostałych odbiorców niewymienionych powyżej).

Poniżej przedstawiamy pomocniczy przewodnik po grupach taryfowych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
Wyszczególnienie Symbol i oznaczenie grupy Symbol i oznaczenie grupy Symbol i oznaczenie grupy Symbol i oznaczenie grupy
pierwszy człon symbolu grupy G P    
oznaczenie pierwszego członu symbolu grupy odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne    
drugi człon symbolu grupy W N P  
oznaczenie drugiego członu symbolu grupy rozliczani w oparciu o postanowienia umowy, jako równe ilości wody pobranej lub określonej w umowie rozliczani w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub rozliczani na podstawie wskazań wodomierza (pobierający wodę z innych źródeł niż sieć spółki) rozliczani w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego  
trzeci człon symbolu grupy P E    
oznaczenie trzeciego członu symbolu grupy faktura papierowa e-Faktura    
czwarty człon symbolu grupy 1 2 3 6
oznaczenie czwartego członu symbolu grupy 1 miesięczny cykl rozliczeniowy 2 miesięczny cykl rozliczeniowy 3 miesięczny cykl rozliczeniowy 6 miesięczny cykl rozliczeniowy
piąty człon symbolu grupy _S _WS    
oznaczenie piątego członu symbolu grupy wyłącznie usługa zbiorowego odprowadzania ścieków usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jednocześnie    

Taryfa uwzględnia cenę za 1 m3 wody, cenę za 1 m3 odprowadzonych ścieków oraz stałą opłatę abonamentową, która będzie uwzględniona w fakturze i będzie zależała od zakresu świadczonych usług, podstawy określania ilości świadczonych usług, cykliczności rozliczeń oraz rodzaju wystawionej faktury.

Ceny za 1 m3 dostarczonej wody w drugim okresie obowiązywania taryfy (od 27 stycznia 2024 roku do 11 lipca 2024 roku):
Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
Odbiorcy pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 4,20 zł 4,54 zł
Odbiorcy pobierający wodę do celów pozostałych 4,22 zł 4,56 zł
Woda pobrana do celów przeciwpożarowych, rozliczana w oparciu o wielkość zużycia podanego przez Państwową Straż Pożarną 3,79 zł 4,09 zł
Woda pobrana ze zdrojów ulicznych przeznaczona do spożycia przez ludzi 4,20 zł 4,54 zł

Do cen i stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej w odrębnych przepisach. Na dzień wejścia w życie niniejszej Taryfy i ogłoszenia informacji stawka podatku VAT wynosi 8%.

Ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków w drugim okresie obowiązywania taryfy (od 27 stycznia 2024 roku do 11 lipca 2024 roku):
Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto
Wszystkie grupy taryfowe 6,41 zł 6,92 zł

Do cen i stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej w odrębnych przepisach. Na dzień wejścia w życie niniejszej Taryfy i ogłoszenia informacji stawka podatku VAT wynosi 8%.

W wystawionej fakturze rozliczeniowej będzie uwzględniona także stała opłata abonamentowa, która pokrywa koszty związane z obsługą i rozliczaniem odbiorców usług i wystawianiem oraz dystrybucją faktur. Jest ona zawsze w takiej samej wysokości, bez względu na ilość pobranej wody lub odprowadzonych ścieków i może wynosić zgodnie z poniższą tabelą, w zależności od warunków świadczenia usług, odpowiednio:

Stawki opłat abonamentowych
Wyszczególnienie Podstawa rozliczenia Produkt Rodzaj FV Stawka opłaty abonamentowej netto Stawka opłaty abonamentowej brutto
Odbiorcy pobierający wodę Wodomierz Woda e-Faktura 13,87 zł 14,98 zł
Odbiorcy pobierający wodę Wodomierz Woda faktura papierowa 17,09 zł 18,46 zł
Odbiorcy pobierający wodę Przeciętne normy zużycia wody Woda e-Faktura 6,10 zł 6,59 zł
Odbiorcy pobierający wodę Przeciętne normy zużycia wody Woda faktura papierowa 9,32 zł 10,07 zł
Odbiorcy odprowadzający ścieki - pobierający wodę z innych źródeł niż sieci spółki Wodomierz/Przeciętne normy zużycia wody Ścieki e-Faktura 6,10 zł 6,59 zł
Odbiorcy odprowadzający ścieki - pobierający wodę z innych źródeł niż sieci spółki Wodomierz/Przeciętne normy zużycia wody Ścieki faktura papierowa 9,32 zł 10,07 zł
Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki Wodomierz Woda e-Faktura 10,82 zł 11,69 zł
Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki Wodomierz Ścieki e-Faktura 3,05 zł 3,29 zł
Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki Wodomierz Woda faktura papierowa 12,43 zł 13,42 zł
Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki Wodomierz Ścieki faktura papierowa 4,66 zł 5,03 zł
Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki Przeciętne normy zużycia wody Woda e-Faktura 3,05 zł 3,29 zł
Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki Przeciętne normy zużycia wody Ścieki e-Fakutra 3,05 zł 3,29 zł
Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki Przeciętne normy zużycia wody Woda faktura papierowa 4,66 zł 5,03 zł
Odbiorcy pobierający wodę i odprowadzający ścieki Przeciętne normy zużycia wody Ścieki faktura papierowa 4,66 zł 5,03 zł
Woda pobrana do celów przeciwpożarowych, rozliczana w oparciu o wielkość zużycia podanego przez Państwową Straż Pożarną Zużycie podane Woda faktura papierowa 9,32 zł 10,07 zł
Woda pobrana ze zdrojów ulicznych przeznaczona do spożycia przez ludzi Wodomierz Woda faktura papierowa 17,09 zł 18,46 zł
Woda pobrana ze zdrojów ulicznych przeznaczona do spożycia przez ludzi Przeciętne normy zużycia wody Woda faktura papierowa 9,32 zł 10,07 zł
Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe Urządzenie pomiarowe Ścieki faktura papierowa 17,09 zł 18,46 zł
Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne Urządzenie pomiarowe Ścieki e-Faktura 13,87 zł 14,98 zł
Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne Urządzenie pomiarowe Ścieki faktura papierowa 17,09 zł 18,46 zł

Opłata abonamentowa naliczona będzie w każdej fakturze rozliczeniowej. Do cen i stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej w odrębnych przepisach. Na dzień wejścia w życie niniejszej Taryfy i ogłoszenia informacji stawka podatku VAT wynosi 8%.

W nowej taryfie zawarto opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych.

Szczegółowe informacje na temat cen i stawek opłat znajdują się w załączniku do tego komunikatu.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. W zakresie jakości świadczonych usług przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

  • regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
  • umowach zawartych z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Jakość wody dostarczanej przez Spółkę jest zgodna z normami krajowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294). Badania jakości wody wykonywane są na „wyjściach” ze stacji uzdatniania wody i hydroforni (przed wtłoczeniem do sieci dystrybucyjnej) oraz w sieci wodociągowej w wyznaczonych punktach, z częstotliwością i w terminach uzgodnionych z właściwym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, sprawującym nadzór nad jakością wody dostarczanej dla ludności. Badania jakości wody są również wykorzystywane do bieżącej optymalizacji procesów technologicznych uzdatniania wody.

Spółka zapewnia całodobową obsługę w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zgodnie z postanowieniami regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rozwój

Spółka dokłada wszelkich starań, aby nakłady na realizację zadań inwestycyjnych w maksymalnym możliwym stopniu odpowiadały realizacji zadań w dostosowaniu do oczekiwań mieszkańców.

Zadania inwestycyjne wynikające w WPRiMUWiUK na lata 2022-2030, które będą realizowane w okresie obowiązywania taryf, zostały oszacowane na łączną kwotę 2.054.428.000,00 zł, w tym na urządzenia wodociągowe przewidziano 670.873.000,00 zł, a na urządzenia kanalizacyjne 1.383.555.000,00 zł.

Przyjęty do realizacji przez Spółkę program inwestycyjny ma na celu rozszerzenie zasięgu dystrybucji wody oraz odbioru ścieków, podwyższenie poziomu niezawodności sieci i jakości świadczonych usług, a tym samym zwiększenie poziomu zadowolenia odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych, ochronę środowiska naturalnego, a także spełnienie wymogów wynikających z krajowych i unijnych przepisów prawnych.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a