Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Dokumenty do zawarcia umowy

Dokumenty niezbędne do zawarcia lub aktualizacji umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:

Osoba fizyczna:

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • numer NIP;
 • numer REGON;
 •  wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

UWAGA! Faktury za zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z nieruchomości mogą być wystawiane na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną, tylko w przypadku gdy dana nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, wyższe uczelnie, fundacje, kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne, instytucje państwowe, stowarzyszenia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, partie polityczne itp.):

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • numer NIP;
 • numer REGON;
 • aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

UWAGA! W imieniu osoby prawnej umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków mogą zawierać osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób, jeżeli posiadają pisemne, aktualne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne dokumenty wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez polską placówkę konsularną.

Spółki osobowe (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne):

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • numer NIP;
 • numer REGON;
 • aktualny wypis z właściwego rejestru;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

Spółki cywilne:

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • numer NIP;
 • numer REGON;
 • wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • umowa spółki cywilnej;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

Wspólnoty Mieszkaniowe:

 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do jednego z wyodrębnionych lokali lub wskazanie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej;
 • numer NIP;
 • numer REGON;
 • uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty;
 • uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd;
 • pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką);
 • aktualny wypis z właściwego rejestru lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz numer NIP i numer REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub jako administratora do podpisania umowy;
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości.

UWAGA! W przypadku wskazania we Wniosku o zawarcie umowy pełnego numeru Księgi Wieczystej nieruchomości nie ma konieczności dostarczania do MPWiK w m.st. Warszawie S.A. kserokopii wypisu z Księgi Wieczystej.

UWAGA! W przypadku wskazania we Wniosku o zawarcie umowy numeru NIP, REGON, KRS nie ma konieczności dostarczania do MPWiK w m.st. Warszawie S.A. kserokopii decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadaniu nr REGON, aktualnego wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruku z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wykaz dokumentów niezbędnych do zawarcia lub aktualizacji umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, dokument PDF 101 KB

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a