Komunikat strony

Dla klienta

Aktualizacja projektu przyłącza

Jeżeli posiadasz uzgodniony przez nas projekt przyłącza, który jest starszy niż 3 lata, budowa przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego nie została jeszcze rozpoczęta, a rozwiązania techniczne w przeterminowanym projekcie nie uległy zmianie możesz wystąpić do MPWiK o aktualizację projektu. W tym celu powinieneś, w pierwszej kolejności, wystąpić do MPWiK o wydanie aktualnych warunków technicznych (ścieżkę postępowania znajdziesz tutaj).

Po otrzymaniu aktualnych warunków technicznych, powinieneś wystąpić do nas ze Zleceniem na uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (wzór wypełnionego zlecenia znajdziesz tutaj). Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

ETAP 1. Złożenie zlecenia na uzgodnienie projektu przyłącza.

Zlecenie na uzgodnienie projektu możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, adres znajdziesz w zakładce Kontakt. W momencie złożenia zlecenia otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy. Poniżej wykaz dokumentów, które powinieneś dołączyć do zlecenia:

1. wszystkie oryginalne egzemplarze uzgodnionego przez nas projektu przyłącza;
2. aktualne warunki techniczne wraz z danymi technicznymi;
3. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp. lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
4. upoważnienie

Jeśli o uzgodnienie projektu przyłącza występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych (wzór upoważnienia). W przypadku gdy o uzgodnienie projektu przyłącza w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Uzgodnienie projektu przyłącza.

Na zajęcie stanowiska w sprawie złożonego do MPWiK projektu przyłącza mamy 30 dni kalendarzowych. O możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mail lub w formie pisemnej (w zależności od podanych przez Ciebie danych kontaktowych).
Uzgodnienie projektu przyłącza jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym w MPWiK cennikiem. Fakturę wystawiamy w Dziale Obsługi Klienta przy odbiorze a opłacisz ją w naszej Kasie (gotówką lub kartą).

ETAP 3. Odbiór uzgodnionego projektu przyłącza.

Aby odebrać projekt przyłącza z uzgodnienia przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

  • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
  • wiadomość SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
  • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Uzgodnienie projektu przyłącza ważne jest 3 lata od daty jego wydania.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a