Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Montaż wodomierzy odliczających w lokalach

Montaż wodomierzy odliczających w lokalach

Jesteś właścicielem mieszkania w budynku wielolokalowym? Możesz rozliczać się z nami indywidualnie - pod warunkiem, że na taką formę rozliczeń zgodzą się też właściciele pozostałych lokali. Wówczas możemy zawrzeć z każdym z lokatorów odrębne umowy. Dzięki temu rozwiązaniu zapłacisz tylko zużytą przez Ciebie wodę i odprowadzone ścieki.

Warunki rozliczeń reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757)

Co należy zrobić?

Uzyskać Warunki Techniczne.

Kiedy wystąpić? 

Należy wystąpić o określenie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach, jeśli konieczne jest zawarcie indywidualnych umów na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków z użytkownikami/właścicielami poszczególnych lokali w obrębie budynku wielolokalowego.

Kto występuje? 

Warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego mogą być wydane na wniosek właściciela lub zarządcy budynku, za zgodą wszystkich właścicieli lokali.

Jak to zrobić?

Aby otrzymać warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających, złóż wniosek zawierający:

 • dane Wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszania lub siedziba firmy) – napisane DRUKOWANYMI LITERAMI;
 • telefon kontaktowy;
 • adres nieruchomości, której dotyczy wniosek wraz z numerem administracyjnym (w przypadku jego braku należy podać numer ewidencyjny działki, miejscowość i ewentualnie dzielnicę). 

Do wniosku dołącz następujące dokumenty:

 • zgodę wszystkich właścicieli lokali w budynku; 
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego);
 • upoważnienie/pełnomocnictwo.

Jeśli o warunki techniczne występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione przez Wnioskodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o warunki techniczne w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

Gdzie złożyć zlecenie?

Wniosek na określenie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, adres znajdziesz w zakładce Dla klienta/Kontakt. W momencie złożenia wniosku otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy.

Jaki jest czas realizacji zlecenia?

Warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego opracujemy w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku do MPWiK wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. Odpowiedź zostanie wysłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub o możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na wniosku opcji odbiór osobisty). Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.

Czy można warunki techniczne odebrać osobiście?

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię wniosku wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Wnioskodawcy - w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Uzgodnij dokumentację techniczną

 1. Wybierz projektanta, który na podstawie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających wykona projekt modernizacji instalacji wodociągowej zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi.
 2. Złóż w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. 3 egzemplarze projektu, aby uzgodnić dokumentację techniczną. Projekty złóż w jednym z punktów Działu Obsługi Klienta w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5 lub ul. Zaruskiego 4. Dołącz do nich:
  • warunki techniczne wydane przez MPWiK m. st. Warszawie S.A.;
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
  • kserokopię uprawnień projektanta.
 3. Na uzgodnienie projektu przyłącza złożonego do MPWiK mamy 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia do MPWiK. Uzgodniony projekt zostanie wysłany za pośrednictwem operatora pocztowego lub o możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty). Uzgodnienie projektu przyłącza jest usługą nieodpłatną.
 4. W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:
  • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
  • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
  • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Zainstaluj wodomierze odliczające

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 759) wodomierze odliczające stosowane do rozliczeń świadczonych usług powinny posiadać legalizację czyli być poddane obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar i mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.

Ponadto wszystkie lokale w obrębie jednej nieruchomości muszą posiadać zalegalizowane wodomierze odliczające tego samego typu, tej samej klasy, z ważną cechą legalizacyjną, zabudowane w formie zestawu wodomierzowego. 

Zgłoś zainstalowanie wodomierzy odliczających.

Jeśli zamontowałeś wodomierze odliczające w lokalach, złóż wniosek (wypełnij jeden z dwóch poniższych plików):

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanych przez nas wniosków, możesz dostarczyć własne pismo pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszych wnioskach.

Wniosek możesz dostarczyć:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie;
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.:
  pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;
 • poprzez pocztę elektroniczną - adres e-mail: dok@mpwik.com.pl.

Podpisz indywidualną umowę

Przygotujemy indywidualne umowy dla lokatorów, jeśli:

 1. wniosek o zawarcie indywidualnych umów złożył właściciel lub zarządca budynku po uzyskaniu wcześniejszej zgody od wszystkich właścicieli lokali;
 2. zostały spełnione warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających;
 3. został uzgodniony projekt modernizacji instalacji wewnętrznej wraz z obliczeniami sprawdzającymi średnicę przyłącza wody i doborem nowego wodomierza głównego. 

Druki umów dostarczymy klientom bezpośrednio do podpisu, jeżeli:

 1. przed złożeniem wniosku o zawarcie indywidualnych umów, właściciel lub zarządca poinformował lokatorów o zmianie sposobu rozliczeń za dostawy wody i odprowadzanie ścieków, które nastąpią z chwilą zainstalowania wodomierzy odliczających;
 2. we wniosku o zawarcie umowy wskazał osoby, z którymi zostaną podpisane umowy;
 3. do wniosku o zawarcie umowy dołączył aktualne dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z lokali przez wszystkich użytkowników przyłącza wodociągowego oraz deklaracje zawarcia umowy na usługi świadczone przez MPWiK.

W przypadku, gdy część lokatorów nie wyrazi zgody na wprowadzenie indywidualnych rozliczeń, zastrzegamy sobie prawo do odmowy zawarcia umowy.

Umowy indywidualne zostaną zawarte w chwili, gdy wszyscy lokatorzy zwrócą do MPWiK podpisane dokumenty. Wówczas będzie możliwe rozliczenie całej ilości wody wskazanej przez wodomierz główny. 

Dodatkowo przygotujemy odrębną umowę dla właściciela nieruchomości (zarządcy lub administratora), która ureguluje sposób rozliczania ewentualnej różnicy powstałej między wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wszystkich odliczników zainstalowanych w lokalach.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a