Komunikat strony

Dla klienta

Ryczałt

Jeśli z Twojej nieruchomości odprowadzamy jedynie ścieki i nie posiadasz urządzenia pomiarowego wówczas zawieramy „Umowę na odprowadzenie ścieków” (tzw. umowę ryczałtową). Ilość ścieków ustalamy zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody. 

UWAGA! Zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość ma wpływ na ilość odprowadzanych ścieków. Pamiętaj, aby w takim przypadku niezwłocznie dostarczyć do nas 2 egzemplarze Załącznika nr 1, zawierające aktualne informacje.

Sprawdź obowiązujące przepisy dotyczące zasad rozliczeń za usługę odprowadzenia ścieków

Rozliczenie wyłącznie za usługę odprowadzania ścieków odbywa się zgodnie z § 40 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków będącego załącznikiem do uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141, poz. 4984), który stanowi: „Jeżeli Dostawca Usług świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w umowie”.

Dodatkowo § 16 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472) stanowi: „Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (...)”.

Rozliczenie w takim przypadku, odbywa na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75. poz. 690 z późn. zm.) uwzględniając informacje, które podałeś w Załączniku nr 1 będącym integralną częścią umowy o odprowadzanie ścieków.

Natomiast Art. 2 ust. 15 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), stanowi, że „urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym”.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a