Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Krok 2 - Uzgodnienie projektu sieci

KROK 2 - Uzgodnienie projektu sieci

Jeśli posiadasz aktualne warunki techniczne wraz z danymi do projektowania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej a wybrany przez Ciebie projektant wykonał projekt sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami i Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych, powinieneś wystąpić do nas ze Zleceniem na uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej sieci wodociągowego lub kanalizacyjnego albo pompowni kanalizacyjnej. Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

Jeśli masz w planach wykonanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych PAMIĘTAJ, że w pierwszej kolejności uzgadniamy projekt sieci, a następnie projekt przyłącza. Tym samym projekty na sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną oraz na przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne należy opracować i złożyć do nas ODDZIELNIE.

ETAP 1. Złożenie zlecenia na uzgodnienie projektu sieci.

Zlecenie wraz z 3 egz. projektu możesz przekazać do Spółki:

 • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie;
 • listownie/za pośrednictwem kuriera na jeden z adresów MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa lub ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa.

W momencie złożenia zlecenia otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy.

Poniżej wykaz dokumentów, które powinien zawierać projekt sieci:

 1. aktualne warunki techniczne wraz z danymi technicznymi;
 2. dokument potwierdzający stan własności terenu, na którym projektowana jest sieci wodociągowa, kanalizacyjna lub pompownia kanalizacyjna (np.: wypis z rejestru gruntów, wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, postanowienie sądu, itp. lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
 3. protokół z narady koordynacyjnej (jeżeli jest wymagana lub była przeprowadzana na wniosek) dotyczącej uzgodnienia tras projektowanej sieci (wodociągowej lub kanalizacyjnej) lub przyłączy (wodociągowych lub kanalizacyjnych), organizowanej przez starostę powiatu, na terenie którego planowana jest inwestycja, wraz z mapą do celów projektowych z naniesionymi trasami projektowanej sieci lub przyłączy (oryginał dokumentów do wglądu oraz ich kserokopie dołączone do każdego egzemplarza projektu);
 4. kopia zawartego z nami porozumienia (w przypadku gdy Inwestorem projektu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej nie jest MPWiK);
 5. uzgodnienie z właścicielem lub właścicielami nieruchomości - podpis właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na projekcie lub dołączenie stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem sieci;
 6. kserokopia uprawnień projektanta;
 7. upoważnienie.

Jeśli o uzgodnienie projektu przyłącza występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o uzgodnienie projektu przyłącza w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

ETAP 2. Uzgodnienie projektu sieci.

Na uzgodnienie projektu sieci złożonego do MPWiK mamy 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia do MPWiK. Uzgodniony projekt będzie:

 • do odbioru osobistego w Dziale Obsługi Klienta;
 • wysyłany w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera na wskazany adres korespondencyjny

lub zgodnie z informacją wskazaną we wniosku. Uzgodnienie projektu przyłącza jest usługą nieodpłatną.

ETAP 3. Odbiór uzgodnionego projektu sieci.

W przypadku odbioru osobistego przyjdź do Działu Obsługi Klienta i okaż:

 • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Uzgodnienie projektu sieci ważne jest 3 lata od daty jego wydania.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a