Komunikat strony

Dla klienta

Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/1130/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy. gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141, poz. 4984) dokument PDF, 205 KB

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) dokument PDF, 210 KB

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dokument PDF, 1 MB

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50. poz. 331 z późn. zm.) dokument PDF, 454 KB

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) dokument PDF, 243 KB

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 9 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2017 poz. 683) dokument PDF, 599 KB

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) dokument PDF, 500 KB

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) dokument PDF, 1 MB

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., nr 62 poz. 627 z późn. zm.) dokument PDF, 1,3 MB

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89 poz. 414 z późn. zm.) dokument PDF, 530 KB

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2001 r., nr 63 poz. 636 z późn. zm.) dokument PDF, 219 KB

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54 poz. 535 z późn. zm.) dokument PDF, 1,45 MB

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) dokument PDF, 222 KB

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.) dokument PDF, 103 KB

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992 r., Nr 21, poz. 86 z późn. zm.) dokument PDF, 1 MB

Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r., Nr 41. póz. 361 z późn. zm.) dokument PDF, 114 KB 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r., nr 16 poz. 95 z późn. zm.) dokument PDF, 277 KB

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., nr 0, poz. 1989) dokument PDF, 1 MB

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8 poz. 70) dokument PDF, 1 MB

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 5, poz. 29) dokument PDF, 183 KB

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 18.10.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 1800) dokument PDF, 795 KB 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2005 r., Nr 260, poz. 2177) dokument PDF, 329 KB

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127, poz. 886) dokument PDF, 70 KB

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75. poz. 690 z późn. zm.) dokument PDF, 774 KB

Wszystkie umieszczone na stronie dokumenty są zapisane w formacie PDF, aby je otworzyć, należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader. Najnowszą wersję programu można pobrać nieodpłatnie z witryny firmy Adobe. 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a