Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Wydanie kopii archiwalnej dokumentacji technicznej

Wydanie kopii archiwalnej dokumentacji technicznej

Jeśli chcesz wystąpić o kopię archiwalnej dokumentacji technicznej, złóż zlecenie (wypełnij jeden z dwóch poniższych plików):

Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zlecenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

ETAP 1. Złożenie zlecenia na wydanie kopii archiwalnej dokumentacji technicznej.

Zlecenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko;
  • rodzaj i nr dokumentu tożsamości;
  • dane adresowe;
  • dane kontaktowe;
  • przedmiot i zakres wydawanych danych archiwalnych

Zlecenie opatrzone podpisem własnoręcznym należy złożyć do Spółki:

  • osobiście w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie lub przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie;
  • listem zwykłym, poleconym, ZPO za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres: pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa;
  • przesyłką kurierską, przesyłką paczkową - bez względu na rodzaj operatora (również nadane na Poczcie Polskiej S.A.) na adres: ul. Zaruskiego 4, 00-468 Warszawa;

Zlecenie opatrzone podpisem elektronicznym należy przesłać do Spółki na adres dok@mpwik.com.pl

UWAGA! Zgodnie z art. 16d. 2a pkt.6 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 poz. 164) kopia dokumentów z zasobów archiwalnych może zostać wydana jedynie na podstawie pisemnego Zlecenia zawierającego "podpis własnoręczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty." Na chwilę obecną w przypadku wniosków przesłanych w formie elektronicznej Spółka dopuszcza uwierzytelnienie ich jedynie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

ETAP 2. Wykonanie kopii archiwalnej dokumentacji technicznej

Kopię archiwalnej dokumentacji technicznej potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub skan dokumentacji archiwalnej, na podstawie prawidłowo wypełnionego, podpisanego i przesłanego do n/Spółki Zlecenia wykonamy w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia Zlecenia do MPWiK.

W przypadku szczególnie skomplikowanej kwerendy archiwalnej tj. poszukiwaniu w materiałach archiwalnych danych dotyczących określonego zagadnienia, okres ten może ulec wydłużeniu.

ETAP 3. Wydanie kopii archiwalnej dokumentacji technicznej

Kopia archiwalnej dokumentacji technicznej potwierdzona za zgodność z oryginałem zostanie wysłana ZPO za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na wskazany w Zleceniu adres do korespondencji natomiast skan dokumentacji archiwalnej zostanie wysłany na wskazany w Zleceniu adres e-mail.

Wykonanie kopii archiwalnej dokumentacji technicznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem jest usługą płatną zgodnie z obowiązującym w MPWiK Cennikiem usług za wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej zasobu archiwalnego.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a