Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”

Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo Wodociągi Warszawskie, logo Unia Europejska Fundusz Spójności

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej rząd zobowiązał się do podjęcia działań mających na celu dostosowanie jakości odprowadzanych ścieków do obowiązujących wymogów i dyrektyw unijnych. Tak powstał projekt wieloletniej modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej w Warszawie, pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie".

Naszym celem było zapewnienie mieszkańcom Warszawy wysokiej jakości wody pitnej i oczyszczenie wszystkich ścieków komunalnych przed ich odprowadzeniem do Wisły. Realizacja Projektu wymagała złożonych prac planistycznych i wykonawczych. Ich realizacja oznaczała także poniesienie wysokich kosztów. W związku z tym został on podzielony na fazy realizacyjne.

Faza VI Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”

W ramach obecnie realizowanej Fazie VI Projektu planujemy, m.in.:

 • rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • budowę i modernizację infrastruktury systemu kanalizacji ogólnospławnej w celu dostosowania systemu do rozwoju aglomeracji i zmian klimatycznych;
 • modernizację stacji uzdatniania wody.

Wskaźniki Produktu:

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa Wykonanie narastająco Realizacja [%]
1 Długość wybudowanej sieci wodociągowej  km 23,19 16,8 72,5
2 Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km 30,48 22,7 74,5
3 Długość wyremontowanej kanalizacji sanitarnej  km 4,03 4,03 100
4 Liczba wspartych stacji uzdatniania wody szt.  1 0 0
5 Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. 2 0 0
6 Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi szt.  1 0 0
7 Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/ zagospodarowania osadów ściekowych  szt. 1 0 0

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa Wykonanie narastająco Realizacja [%]
1 Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji Projektu osoby 5700 5700 100
2 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę osoby 6720 6720 100
3 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków osoby 5700 5700 100
4 Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania tys. Mg/rok 5,00 0 0

Najważniejsze obecnie realizowane zadania:

 • Modernizacja Zakładu Północnego – etap II.B – 110,7 mln zł
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków „Południe” w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej – 100 mln zł
 • Budowa kolektora C-Bis – 49,5 mln zł
 • Budowa sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego (część warszawska) – 48,2 mln zł
 • Budowa sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego (część pruszkowska) – 28,8 mln zł
 • Budowa kolektora Lindego BIS – 128,7 mln zł
 • Budowa kolektora Wiślanego Etap I – 59,2 mln zl
 • Budowa kolektora Wiślanego Etap II – 355,6 mln zł
 • Budowa kolektora Wiślanego Etap III – 161,7 mln zł
 • Budowa kolektora Mokotowskiego BIS – etap I – 115,4 mln zł (tylko część MPWIK)

Faza VI jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020. Koszty kwalifikowane zostały określone na poziomie 1 117 000 000,00 zł. 

Faza V Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”

Faza V Projektu stanowi kontynuację naszych działań zrealizowanych w ramach Faz I - IV, na rzecz modernizacji i rozbudowy gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji: Warszawa, Pruszków i Serock. W ramach Fazy V planujemy m.in.:

 • rozbudowę kanalizacji ściekowej;
 • modernizację sieci kanalizacyjnej oraz pompowni;
 • budowę i modernizację sieci wodociągowej, pompowni i stacji uzdatniania wody;
 • budowę oraz wdrożenie centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną;
 • rozbudowę systemu GIS oraz modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wskaźniki Produktu:

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa Wykonanie narastająco Realizacja [%]
1 Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km 39,95 37,47 93,8
2 Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej km 25,67 25,67 100,0
3 Długość wybudowanej sieci wodociągowej  km 1,03 1,03 100,0
4 Długość przebudowanej sieci wodociągowej km 0,79 0,75 95,2
5 Liczba wspartych stacji uzdatniania wody szt. 1 0 0
6 Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi szt.  1 0 0

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa Wykonanie narastająco Realizacja [%]
1 Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji Projektu osoby 13 214 13 214 100
2 Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzania w wodę osoby 4 270 4 270 100

Najważniejsze obecnie realizowane zadania:

 • Przebudowa stacji pomp kanałowych "Żerań I" oraz "Żerań II – 55,6 mln zł
 • Budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej – 52,5 mln zł   

Faza V - Projekt nr POIS.02.03.00-00-0027/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020, realizowana na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 1 marca 2017 r. Koszty kwalifikowane zostały określone na poziomie 781 208 468,61 zł. Na podstawie Decyzji KE Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 498 020 398,74 zł z Funduszu Spójności.

Faza IV Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”

Dotychczas zrealizowaliśmy Fazę IV Projektu, w ramach której: 

 • usprawniliśmy system gospodarki wodno-ściekowej;
 • zagwarantowaliśmy, że oczyszczane ścieki spełniają rygorystyczne europejskie normy;
 • zapewniliśmy kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych.
 • Aby było to możliwe:
  • stworzyliśmy efektywny system gospodarowania osadami ściekowymi, którego kluczowym elementem pozostaje Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych,
  • zmodernizowaliśmy technologie uzdatniania wody (SUW „Praga”, SUW „Filtry” – etap II) oraz oczyszczania ścieków poprzez modernizację części mechanicznej, biologicznej oraz gospodarki osadowej Oczyszczalni „Południe”, modernizację gospodarki osadowej oczyszczalni „Pruszków”,
  • zrealizowaliśmy inwestycje sieciowe (m.in. Kolektor Burakowski-Bis, kanalizację na terenie Wawra, Bielan, Rembertowa, Bemowa oraz kolejne odcinki wodociągów)
  • zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt.

Koszt inwestycji zrealizowanych w ramach Fazy IV wyniósł 1 483 895 378,46 zł netto, w tym:

 • koszty kwalifikowane 1 423 003 469,38 zł,
 • kwota dofinansowana z Funduszu Spójności 884 304 160,99 zł.

Faza IV Projekt nr POIS.01.01.00-00-204/09-06 zrealizowany zgodnie z decyzją KE CCI 2013PL161PR043 z 11.03.2014 r./ Dofinansowanie 884 304 161 zł (85%)/ Fundusz Spójności/ Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Faza III Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”

Faza III obejmowała inwestycje związane z odbiorem i oczyszczaniem ścieków z terenu aglomeracji warszawskiej tj. modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków „Czajka” (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji), budowę układu przesyłowego ścieków, a także budowę i modernizację sieci oraz infrastruktury. Koszt oszacowano na ponad 631 mln €. Decyzją Komisji Europejskiej, Warszawa uzyskała wsparcie finansowe na realizację na poziomie 62,5% kosztów kwalifikowanych, tj. ponad 224 mln €. Pozostałe koszty to środki własne Spółki oraz pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (odpowiednio 469 mln zł i 40 mln zł). Dodatkowo na przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla Fazy III MPWiK uzyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 840 tys. zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1 mln zł.

Faza III - Projekt nr 2005 PL 16 C PE 003 zrealizowany zgodnie z Decyzją KE C(212) 5258 final z 24.07.2012 r./ Dofinansowanie 224 131 124 euro (62,5%)/ Fundusz Spójności.

Faza II Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”

Faza II zakładała modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Warszawy oraz poprawę jakości i dystrybucji wody.

Faza I Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”

Faza I obejmowała budowę kolektorów dosyłowych do O.Ś. „Południe” wraz z kolektorami zrzutowymi oraz pomoc techniczną dla Fazy III.

Koszt kwalifikowany przeprowadzonych inwestycji w ramach Fazy I i II wyniósł ponad 177 mln €. Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na podstawie Memorandum Finansowego z dnia 17 września 2001 roku rozszerzonego w dniu 23 grudnia 2003 roku na poziomie 62% wydatków kwalifikowanych, tj. 110 mln €. Pozostałe 38% wydatków zostało pokryte ze środków własnych Spółki.

Faza I i II - Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/020; zrealizowany zgodnie z Memorandum Finansowym z 23.12.2003 r./ Dofinansowanie w wysokości 108 697 054 euro (62%)/ ISPA.

Więcej informacji na stronie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  Wniosek o dofinansowanie

Zatwierdzenie:

Umowa o dofinansowanie/Decyzja UE

Okres realizacji Koszt netto Dotacja
FAZA I 2000 8 listopada 2002 r. / 5 września 2001 r. 2001-2010 736 419 184, 20 456 527 626, 80 
FAZA II 2022 24 lipca 2004 r. / 23 grudnia 2003 r. 2003-2010
FAZA III sierpień 2005  2 czerwca 2006 r./ 9 grudnia 2005 r. 2005-2012 2 650 962 434,40 941 350 720,80
FAZA IV wrzesień 2009 30 grudnia 2009 r. / 11 marca 2014 r. 2009-2015 1 483 895 378,00 884 304 161,00
FAZA V styczeń 2016 29 czerwca 2016 r. / 1 marca 2017 r. 2016-2023 790 462 497,83 498 020 398,74
FAZA VI luty 2017 24 listopada 2017 r. / 7 marca 2018 r. 2017-2023 1 394 590 872,40 681 351 413,76
        7 056 330 366,83 3 461 554 321,10

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a