Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
Krok 5 - Nadzór i odbiór

KROK 5 - Nadzór i odbiór przyłącza

Nadzór i odbiór techniczny przyłącza wodociągowego

ETAP 1. Ustalenie daty rozpoczęcia wykonania przyłącza wodociągowego

Wykonawca powiadamia z wyprzedzeniem Inspektora nadzoru wskazanego w Informacji o możliwości budowy przyłącza o terminie rozpoczęcia robót będących pod nadzorem.

ETAP 2. Kontrola techniczna budowanego przyłącza wodociągowego

Inspektor Nadzoru na otwartym wykopie, przed wcinką do sieci wodociągowej sprawdza prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, uzgodnioną dokumentacją techniczną oraz sztuką budowlaną. W przypadku stwierdzenia odstępstw nakazuje ich usunięcie.

Jeżeli jest wymagana likwidacja istniejącego przyłącza, następuje ona nie później niż w dniu wykonania włączenia nowego przyłącza pod nadzorem MPWiK. Koszt trwałej likwidacji obciąża w całości inwestora.

ETAP 3. Dokumentacja powykonawcza przyłącza wodociągowego

Po prawidłowym wybudowaniu przyłącza Wykonawca dostarcza do Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą nowo wybudowanego przyłącza w postaci następujących dokumentów:

ETAP 4. Wykonanie włączenia do sieci wodociągowej

Wykonawca wykonuje próbę szczelności oraz dezynfekcję przyłącza wodociągowego, która jest niezbędna przed wykonaniem włączenia do sieci wodociągowej.

Włączenie jest wykonywane przez MPWiK. Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru gotowość do wykonania włączenia po zajęciu terenu, przygotowaniu i zabezpieczeniu wykopu. Materiał niezbędny do wykonania wcinki nowego przyłącza zapewnia Wykonawca.

W przypadku jednoczesnego wykonania przewodu wodociągowego i przyłącza wodociągowego włączenie do sieci może wykonać Wykonawca przyłącza w czasie budowy przewodu wodociągowego na warunkach wskazanych w uzgodnionej dokumentacji.

ETAP 5. Montaż wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym

W dniu wykonania włączenia pracownicy Spółki płuczą przyłącze, a następnie montują wodomierz główny.

W przypadku przyłącza włączanego do sieci wodociągowej na trójnik, wodomierz główny jest montowany po uzyskaniu przez Spółkę pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody pobranej z przyłącza.

ETAP 6. Odbiór przyłącza wodociągowego

Po wykonaniu włączenia i montażu wodomierza dokonujemy odbioru technicznego przyłącza poprzez podpisanie w trzech egzemplarzach Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, który jest podstawą do zawarcia z nami Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego powinien posiadać czytelne podpisy: Inwestora, Kierownika robót, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zakładu MPWiK (Zakładu Sieci Wodociągowej).

ETAP 7. Inwentaryzacja geodezyjna

W terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza, Inwestor powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru następujące dokumenty:

 1. wypełniony w dwóch egzemplarzach protokół odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego - (wypełnij jeden z poniższych plików):
 2. oryginał inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza wodociągowego.

Możliwe jest przekazanie oryginału inwentaryzacji geodezyjnej wraz z protokołem kontroli i odbioru technicznego, wówczas protokół odbioru dokumentów nie jest sporządzany.

Nadzór techniczny pełniony przez pracowników MPWiK nad budową, przebudową i odbiorem przyłączy wodociągowych jest nieodpłatny, w szczególności:
 • dojazd na teren budowy;
 • kontrole zgodności realizacji z uzgodnioną dokumentacją techniczną i wytycznymi Spółki;
 • odbiór próby szczelności;
 • włączenie przyłącza do sieci wodociągowej;
 • potwierdzanie odbioru technicznego przyłącza w protokole i przekazanie 2 egzemplarzy Inwestorowi lub Wykonawcy.

 

Szanowny Mieszkańcu, zanim podpiszesz umowę z Wykonawcą na wybudowanie przyłącza, sprawdź czy posiada on odpowiednie uprawnienia budowlane oraz czy ma dobrą opinię w środowisku.

[rozwiń]
Nadzór i odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego

ETAP 1. Ustalenie daty rozpoczęcia wykonania przyłącza kanalizacyjnego

Wykonawca powiadamia z wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru wskazanego w Informacji o możliwości budowy przyłącza o terminie rozpoczęcia robót będących pod nadzorem.

ETAP 2. Zgłoszenie gotowości wykonania wcinki do sieci kanalizacyjnej

O przygotowaniu wykopu i gotowości do wykonania włączenia do sieci Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru.

ETAP 3. Kontrola techniczna budowanego przyłącza kanalizacyjnego

Inspektor Nadzoru na otwartym wykopie sprawdza prawidłowość wykonania wcinki do sieci kanalizacyjnej oraz prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, uzgodnioną dokumentacją techniczną oraz sztuką budowlaną. W przypadku stwierdzenia odstępstw nakazuje ich usunięcie.

Jeżeli jest wymagana likwidacja istniejącego przyłącza, następuje ona przed odbiorem nowego przyłącza pod nadzorem MPWiK. Koszt trwałej likwidacji obciąża w całości inwestora.

ETAP 4. Dokumentacja powykonawcza przyłącza kanalizacyjnego

Po prawidłowym wybudowaniu, Wykonawca dostarcza do Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą nowo wybudowanego przyłącza w postaci następujących dokumentów:

 1. protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego (3 szt.) - (wypełnij jeden z poniższych plików):
 2. szkic powykonawczy przyłącza kanalizacyjnego (3 szt.) - (wypełnij jeden z poniższych plików):
 3. szkic geodezyjny przyłącza kanalizacyjnego wykonany przez uprawnionego Geodetę wraz z numerem zgłoszenia prac do ośrodka geodezyjnego (1 szt.). Szkic powinien zawierać m.in.: średnicę przyłącza, współrzędne X, Y; rzędne wysokości H; potwierdzenie zgodności wykonania prac z dokumentacją techniczną lub informacją o odstępstwach;
 4. dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót (1 szt.).

ETAP 5. Przegląd przyłącza kanalizacyjnego

W ustalonym wcześniej terminie z Wykonawcą, po kontroli ułożenia i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodności wykonania przyłącza z uzgodnioną dokumentacją techniczną dokonujemy przeglądu technicznego przyłącza, który ma na celu zweryfikowanie poprawności jego wykonania.

W przypadku negatywnego wyniku, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania naprawy i ponownego zgłoszenia przyłącza do przeglądu.

ETAP 6. Odbiór przyłącza kanalizacyjnego

Po wykonaniu przeglądu przyłącza z wynikiem pozytywnym dokonujemy odbioru technicznego przyłącza poprzez podpisanie w trzech egzemplarzach Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego, który jest podstawą do zawarcia z nami Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego powinien posiadać czytelne podpisy: Inwestora, Kierownika robót, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zakładu MPWiK (Zakładu Sieci Kanalizacyjnej lub Zakładu Dębe).

ETAP 7. Inwentaryzacja geodezyjna

W terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza, Inwestor powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru następujące dokumenty:

 1. wypełniony w dwóch egzemplarzach protokół odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego - (wypełnij jeden z poniższych plików):
 2. oryginał inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza kanalizacyjnego.

Możliwe jest przekazanie oryginału inwentaryzacji geodezyjnej wraz z protokołem kontroli i odbioru technicznego, wówczas protokół odbioru dokumentów nie jest sporządzany.

Protokół odbioru dokumentów lub Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego z dostarczoną inwentaryzacją geodezyjną są podstawą do zwrotu Wykonawcy kosztów wykonania włączenia do sieci kanalizacyjnej.

Nadzór techniczny pełniony przez pracowników MPWiK nad budową, przebudową i odbiorem przyłączy kanalizacyjnych jest nieodpłatny, w szczególności:
 • dojazd na teren budowy;
 • kontrole zgodności realizacji z uzgodnioną dokumentacją techniczną i wytycznymi Spółki;
 • wykonanie monitoringu po włączeniu przyłącza do sieci kanalizacyjnej;
 • potwierdzanie odbioru technicznego przyłącza w protokole i przekazanie 2 egzemplarzy Inwestorowi lub Wykonawcy.

 

Szanowny Mieszkańcu, zanim podpiszesz umowę z Wykonawcą na wybudowanie przyłącza, sprawdź czy posiada on odpowiednie uprawnienia budowlane oraz czy ma dobrą opinię w środowisku.

[rozwiń]
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a