Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Współpraca

  • Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 r. w Bydgoszczy, gdzie swoją siedzibę ma do dziś. Zrzesza ponad 500 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, a także Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków EurEau z siedzibą w Brukseli. Izba zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. IGWP prowadzi działalność doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Reprezentuje interesy swoich członków na forum ogólnopolskim, szczególnie wobec organów państwowych i samorządowych. Jednym z podstawowych zadań jest również działanie na rzecz ochrony środowiska.

MPWiK jest członkiem IGWP od 10 grudnia 1996 r.

  • Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Mazowieckiego

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Mazowieckiego powstało z inicjatywy firm wodociągowych działających na terenie Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest m.in. integrowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i wzmocnienie ich siły znaczenia i prestiżu w dobrze rozumianym interesie branży wodociągowo - kanalizacyjnej. Misją Stowarzyszenia jest wspomaganie zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kontaktach i kształtowaniu relacji z różnymi organizacjami, wsparcie organizacyjne w rozwiązywaniu problematyki wodno-kanalizacyjnej członków stowarzyszenia lub innych jednostek wodociągowo- kanalizacyjnych, w tym konsultacje z zakresu bieżących problemów, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju, podejmowanie działania na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasobów wodnych oraz zaopatrzenia terenów wiejskich w wodę. Logo w załączeniu.

MPWiK jest członkiem Wspierającym SWWM od 22 marca 2022 r.

  • Pracodawcy RP

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce - działają od 1989 roku. Zdecydowana większość – 85 proc. – to firmy prywatne. Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom liczba i różnorodność naszych członków: związków, federacji i firm jak również grono doradców społecznych i ekspertów.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej: działają na rzecz wspólnych interesów pracodawców zrzeszonych w organizacjach członkowskich, przedsiębiorstw nierzadko konkurujących ze sobą na rynku, lecz świadomych potrzeby wspólnego działania dla dobra środowiska pracodawców i przedsiębiorców; wspierają wszelkie inicjatywy zmierzające do wzmocnienia roli polskich pracodawców oraz współpracują ze wszystkimi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców w celu realizacji wspólnych interesów środowiska biznesu; współdziałają z partnerami społecznymi - organizacjami pracobiorców - tak by osiągnąć wspólne korzyści pracodawców i pracowników wynikające z rozwoju gospodarczego, sprawiedliwe i stabilne warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo w pracy i spokój społeczny; wywierają wpływ na władze publiczne wszystkich szczebli, by wspólny interes społeczeństwa, przedsiębiorców i rządzących - dobro Polski - mógł być realizowany, a głos pracodawców miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyszłości naszego kraju; kształtują oraz promują wizerunek pracodawców i przedsiębiorców jako podmiotów tworzących dochód narodowy, dających innym pracę i - poprzez rozwój swoich przedsiębiorstw - przyczyniających się do rozkwitu naszego kraju i realizacji indywidualnych aspiracji jego mieszkańców.

MPWiK jest członkiem zwyczajnym Pracodawców RP od 11 kwietnia 2014 r.

  • Aqua Publica Europea

Aqua Publica Europea (APE) to Europejskie Stowarzyszenie Publicznych Operatorów Wodnych. Jednoczy publiczne służby wodno-kanalizacyjne oraz inne zainteresowane strony działające na rzecz promowania publicznej gospodarki wodnej zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym. APE to stowarzyszenie kierowane przez operatorów, które poszukuje skutecznych rozwiązań służących interesom publicznym, a nie korporacyjnym. Najważniejsze korzyści wynikające ze współpracy z APE to: możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm z sektora wodno-kanalizacyjnych z całej Europy; szybszy, nieformalny przepływ informacji i wsparcie w sytuacjach kryzysowych; budowanie poszerzonej bazy wiedzy o doświadczenia partnerów z Europy Zachodniej oraz wzmocnienie relacji Europa – Bruksela; udział w pracach międzynarodowej organizacji skupiającej przedstawicieli komunalnych firm wodociągowych z całej Europy; wymiana oraz pogłębienie wiedzy poprzez udział w spotkaniach, warsztatach i grupach fokusowych, dostęp do wiarygodnych i ciekawych raportów.

MPWiK jest członkiem pełnoprawnym APE od 4 lipca 2022 r

  • European Benchmarking Co-operation

Europejska współpraca w zakresie benchmarkingu (Fundacja EBC) to inicjatywa sektorowa non-profit mająca na celu poprawę usług związanych z wodą pitną i ściekami. Została zainicjowana w 2005 roku przez holenderskie i nordyckie stowarzyszenia przedsiębiorstw wodociągowych oraz Grupę 6-Cities. Ma swoją siedzibę w Hadze w Holandii i zarządzana jest przez partnerów z branży wodnej (Aquanet, FIWA, Norsk Vann, Vewin, EurEau). EBC oferuje przedsiębiorstwom wodociągowym w Europie i na świecie wiodący program doskonalenia i wymiany wiedzy. Uczestnictwo w corocznych warsztatach benchmarkingowych oraz innych wydarzeniach związanych z wzajemną wymianą wiedzy pozwala uczestnikom zyskać wgląd w potencjalne obszary ulepszeń oraz najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań.

MPWiK jest członkiem EBC od 2017 r.

  • Klub Polskich Laboratoriów Badawczych Pollab

Klub POLLAB jest NAJWIĘKSZĄ w Europie organizacją dobrowolną i niezależną; integrującą środowisko laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość; wspierającą system oceny zgodności; otwartą na nowe wyzwania, inicjatywy i współpracę merytoryczną. Celem Klubu jest wzajemna współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, postanowień norm i przepisów prawa oraz wymagań jednostki akredytującej. Klub POLLAB zrzesza ponad 500 członków rzeczywistych.

MPWiK jest członkiem zwyczajnym KPLB POLLAB od lutego 2007 r.

  • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Misją Zrzeszenia jest praca na rzecz społeczeństwa poprzez rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego. Celem Zrzeszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób w specjalnościach Stowarzyszenia oraz stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków. PZIiTS jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczna, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych. Stowarzyszenie jest organizacja pozarządową, ma charakter proekologiczny i w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój i propagowanie metod i urządzeń inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie środowiska naturalnego.

MPWiK jest członkiem wspierającym PZiTS od 23 października 2007 r.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a