Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Zakład Północny w Wieliszewie ul.600-lecia 20 jest drugim, co do wielkości i niezależnym od Wisły - źródłem dostawy wody dla aglomeracji warszawskiej, zapewniając ok. 30 % jej całkowitego zapotrzebowania na wodę.

W wyniku modernizacji instalacji ozonowania wstępnego powstała na terenie Zakładu Północnego  nowa instalacja magazynowania ciekłego tlenu. W połączeniu z istniejącymi instalacjami magazynowania chloru i chlorynu sodu Zakład Północny, (zgodnie z ustawą  Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju poz.138 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej) został zakwalifikowany do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia  poważanej awarii przemysłowej. Kwalifikacja ta nałożyła na Spółkę obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji, że Zakład Północny w Wieliszewie stał się  zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Realizując wymagania  wynikające z art. 261 a. 1. Ustawy  Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości:

     1. Oznaczenie prowadzącego zakład:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w m. st. Warszawie, Spółka Akcyjna

02-015 Warszawa ul. Plac Starynkiewicza  5.

 

2. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz, że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym jest mowa w art. 250 ust. 1,  właściwym organom  i przekazał im program zapobiegania awariom:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna potwierdza, że Zakład Północny w Wieliszewie ul.600-lecia 20 podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym: dokonał wymaganych zgłoszeń i przekazał program zapobiegania awariom właściwym organom państwowym.

 

     3. Opis działalności Zakładu Północnego.

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) Zakładu Północnego zlokalizowana jest w Wieliszewie, 35 km na północ od Warszawy. Jest to 25 + 200 km biegu rzeki Narwi. Wodociąg wybudowany został na południowym brzegu Jeziora Zegrzyńskiego - sztucznego zbiornika wodnego utworzonego wskutek spiętrzenia wód rzeki Narwi, poprzez zbudowanie stopnia wodnego z hydroelektrownią w miejscowości Dębe.

Woda ujmowana z Jeziora Zegrzyńskiego po uzdatnieniu na terenie SUW Wieliszew przesyłana jest do zbiorników retencyjnych na Stacji Strefowej w Białołęce i dalej wtłaczana do sieci miejskiej.

Zakład Północny zaopatruje w wodę północne dzielnice lewo- i prawobrzeżnej Warszawy, m.in.:

 • Białołękę,
 • Bielany,
 • Bemowo,
 • Targówek,
 • Pragę Północ,
 • część Woli i Żoliborza.

 

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu  o zwiększonym ryzyku  lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem  ich nazwy lub kategorii  oraz zagrożeń, jakie powodują

 • Chlor ciekły
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :
 • H270  może spowodować lub intensyfikować pożar,
 • H280  zawiera gaz pod ciśnieniem ; ogrzanie grozi wybuchem,
 • H315  działa drażniąco na skórę,
 • H319  działa drażniąco na oczy ,
 • H330  wdychanie grozi śmiercią
 • H335  może spowodować podrażnienie dróg oddechowych,
 • H410  działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
 • Tlen ( skroplony )
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :
 • H270  może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz,
 • H281  zawiera schłodzony gaz ; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
 • Chloryn sodu 20-25 %, roztwór wodny :
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :
 • H271  może spowodować pożar lub wybuch, silny utleniacz,
 • H302  działa szkodliwie po połknięciu,
 • H318  powoduje poważne uszkodzenia oczu,
 • H373  może powodować uszkodzenia narządów poprzez długotrwałą lub powtarzaną ekspozycję,
 • H410  działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe  skutki,
 • EUH032 w kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczny gaz.
 •  (na podstawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych dostarczonych przez dostawców poszczególnych reagentów).

        5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w  przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straż Pożarnej:

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, np.:

 • sygnał alarmowy powyżej 20 sekund;
 • unoszący się dym;
 • widoczny pożar;
 • wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych;
 • należy być przygotowanym, na to że na terenie zakładu nastąpiła awaria.

 

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA ALARMU

Po usłyszeniu sygnału alarmowego:

 • zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi;
 • postępować zgodnie z instrukcjami ogłaszanymi przez służby ratownicze oraz zakład;
 • zachować szczególną ostrożność;

 

UWAGA!!!

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY WIEDZĄ JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA

alarm o skażeniach

komunikat wojewody, starosty, wójta

Sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia

    Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniach:

                            -      nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia

                            -      przebywając na terenie otwartym:

 • zwróć uwagę na kierunek wiatru ( na teranie Zakładu Północnego zlokalizowane są trzy rękawy wiatrowskazowe, dwa: od strony północnej i południowej są widoczne dla mieszkańców okolicznych osiedli), opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
 •  nie zbliżaj się do rejonu katastrofy, postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,

                           -       przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:

 • włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej, wysłuchaj

             nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,

 •  bezwzględnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 •  wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia (piece, papierosy itp.), w razie potrzeby uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi, o przygotuj się do ewentualnej ewakuacji (przygotuj niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.)
 •  po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne, zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce.

 

Wykaz numerów telefonów z których można korzystać w celu uzyskania informacji w sytuacjach kryzysowych

Instytucja Numer telefonu Informacje dodatkowe
     
Gmina Wieliszew, Wieliszew  05-135 ul. Modlińska 1
Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
22 782 19 12
797 004 900
 
Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
Referat Zarządzania Kryzysowego
22 7640 417
22 7640 415
 
Policja
Straż Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
997
998
999
 

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a