Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Polityka ciągłości działania

 1. Wdrażając SZCD zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 22301, Spółka potwierdza,
  że w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń lub sytuacji kryzysowych, planuje kontynuować działalność w sposób zaplanowany i uporządkowany, a jeżeli doszłoby do jej zakłócenia lub przerwania, będzie to traktowane jako sytuacja przejściowa. Wdrożenie w Spółce SZCD, jako systemowego sformalizowanego rozwiązania, zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność usług zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, świadczonych na rzecz mieszkańców Warszawy oraz gmin ościennych.
 2. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne istotne dla działalności Spółki oraz strony zainteresowane i ich wymagania zostały określone w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 3. Celem polityki ciągłości działania jest określenie ram dla ustanawiania celów w zakresie ciągłości działania oraz zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań w zakresie ciągłości działania, jak również ciągłego doskonalenia SZCD.
 4. Polityka ciągłości działania jest realizowana poprzez dotychczas wdrożone i scalone w ramach SZCD rozwiązania, których celem jest nieustające zapewnianie ciągłości działania Spółki oraz uzyskanie odporności na zakłócenia poprzez:
  1. działania zapobiegawcze, które zmniejszają ryzyko zakłóceń lub przerwy w realizacji procesów krytycznych lub procesów wspierających procesy krytyczne;
  2. podejmowanie właściwej reakcji na incydenty oraz istotne incydenty ciągłości działania;
  3. utrzymywanie niezbędnych zasobów oraz skutecznych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, umożliwiających – w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej – wznowienie realizacji procesów krytycznych i procesów wspierających procesy krytyczne na uzgodnionym i akceptowalnym poziomie, a następnie powrót do normalnego trybu pracy w zaplanowanym czasie; 
  4. utrzymywanie aktualnego i skutecznego PCD, obejmującego swoim zakresem krytyczne procesy wspierające realizację usług, oraz innych niezbędnych regulacji w obszarze zapewnienia ciągłości działania;
  5. przejrzysty podział odpowiedzialności i doskonalenie zasad skutecznej komunikacji w sytuacji kryzysowej z kluczowymi interesariuszami Spółki oraz innymi zewnętrznymi podmiotami zaangażowanymi we wznowienie działalności.
 5. Zarząd, w drodze uchwały, powołuje KCD oraz zastępców KCD, odpowiedzialnych za nadzór nad funkcjonowaniem i skutecznością SZCD.
 6. Zarząd, poprzez swoje zaangażowanie, wspiera rozwój i ciągłe doskonalenie SZCD w Spółce oraz podejmuje działania w celu zapewnienia niezbędnych zasobów do realizacji przyjętej polityki.
 7. Właściciele procesów krytycznych i procesów wspierających procesy krytyczne są zobowiązani do:
 1. znajomości swojej roli i zakresu odpowiedzialności w ramach SZCD;
 2. świadomości ryzyka występującego przy realizacji wyznaczonych celów i zadań w ramach SZCD;
 3. brania odpowiedzialności za realizację powierzonych im celów i zadań w sposób skuteczny i efektywny.
 1. W procesie zarządzania ciągłością działania uczestniczą wszyscy pracownicy Spółki, którzy są zobowiązani do:
 1. podejmowania działań w przypadku incydentów zakłócających ciągłość działania Spółki;
 2. informowania bezpośrednich przełożonych o wszelkich zdarzeniach, które mogą doprowadzić do przerwania ciągłości działania Spółki;
 3. w sytuacji kryzysowej, postępowania zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami awaryjnymi i innymi regulacjami z zakresu zarządzania ciągłością działania;
 4. zgłaszania KCD wszelkich uwag mających wpływ na funkcjonowanie SZCD.
 1. SZCD przyczynia się do:
  1. realizacji misji i strategii Spółki;
  2. minimalizacji zagrożeń mogących mieć wpływ na ciągłość działania Spółki;
  3. ograniczenia strat i negatywnych skutków przerwy w realizacji procesów krytycznych i procesów wspierających procesy krytyczne;
  4. kształtowania pozytywnego wizerunku Spółki.
 2. Polityka ciągłości działania:
 1. jest spójna z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującą w Spółce;
 2. obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników Spółki, jak również wykonawców świadczących pracę na jej rzecz (zgodnie z postanowieniami w zawartych z nimi umowach lub w dokumentach obowiązujących wykonawców przed zawarciem umowy ze Spółką).

Niniejsza Polityka jest publicznie dostępna i obowiązuje wszystkich pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz osoby wykonujące prace na jego rzecz.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a