Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Pozostałe regulacje

Zasada „zero tolerancji dla korupcji”

W naszej Spółce nie tolerujemy żadnych form korupcji, zarówno w relacjach pomiędzy Pracownikami, jak i w kontaktach biznesowych. Odrzucamy tym samym takie zachowania jak: przekupstwo, łapownictwo, legalizowanie dochodów pochodzących z tych praktyk oraz inne działania, które zgodnie z obowiązującym prawem są traktowane jako przestępstwa o charakterze korupcyjnym. Jednocześnie, kierując się zasadą uczciwości, transparentności i przejrzystości, stosujemy działania i procedury zapobiegające występowaniu tego zjawiska.

Zakazane jest w szczególności:

 1. obiecywanie, proponowanie, wręczanie: Klientom, Kontrahentom, urzędnikom, a także innym osobom jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych, które wpływają na prawidłowe wykonywanie przez nich obowiązku lub wymaganego od nich zachowania;
 2. domaganie się i przyjmowanie jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych, które wpływają na prawidłowe wykonywanie obowiązku służbowego lub pracowniczego;
 3. czerpanie jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych albo pomoc osobom trzecim w ich osiąganiu, poprzez ujawnianie lub używanie informacji będących własnością Spółki, tajemnicą handlową lub uzyskanych w związku z piastowanym stanowiskiem, czy wykonywaniem pracy w Spółce;
 4. działanie lub zaniechanie, łącznie z podaniem błędnych informacji, które w sposób świadomy lub lekkomyślny wprowadza w błąd lub usiłuje wprowadzić w błąd osobę w celu osiągnięcia korzyści finansowej lub innej korzyści albo uniknięcia zobowiązania;
 5. powoływanie się na wpływy w instytucji dysponującej środkami publicznymi albo wywołanie przekonania innej osoby o istnieniu takich wpływów, w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej;
 6. pośredniczenie w wyżej wymienionych działaniach;
 7. akceptowanie wyżej wymienionych działań lub nakłanianie do nich;
 8. używanie, przekazywanie lub ukrywanie, środków pochodzących z wyżej wymienionych działań.

Czy Pracownicy MPWiK mogą wręczać upominki?

W MPWiK respektujemy zasadę uczciwości i transparentności, dlatego nie wręczamy upominków Kontrahentom, które wpływałyby na przebieg procesu decyzyjnego lub obligowały do wzajemności Wyjątkiem są drobne prezenty opatrzone logotypem Spółki o charakterze promocyjno-edukacyjnym, jak: długopisy, foldery, przypinki, czy upominki wręczane zwyczajowo – jak bukiet kwiatów. Zasady wręczania upominków przez naszych Pracowników szczegółowo opisaliśmy w obowiązującej w MPWiK regulacji pn. Zasady wręczania prezentów.

Czy Kontrahent lub Klient może wręczyć prezent Pracownikowi MPWiK?

Pracownicy MPWiK nie mogą przyjmować prezentów w formie pieniężnej, oraz takich, których otrzymanie mogłoby narazić na szwank reputację naszej Spółki, Właściciela – m.st. Warszawy, pozostałych pracowników lub inne podmioty. Wyjątek stanowią drobne upominki, których wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach prawa oraz nie narusza obowiązującej normy kulturowej. W przypadku, gdy mamy wątpliwości, czy przyjąć dany upominek, powinniśmy skontaktować się z przełożonym lub pracownikiem biura zgodności. Zasady przyjmowania upominków przez Pracowników Spółki szczegółowo opisaliśmy w obowiązującej w MPWiK regulacji pn. Zasady przyjmowania prezentów.

Kiedy mamy do czynienia z konfliktem interesów?

W MPWiK w relacjach biznesowych z Klientami i Kontrahentami kierujemy się:

 • zasadą bezstronności, co w praktyce oznacza, że nie faworyzujemy żadnej ze stron, tylko stosujemy zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji,
 • zasadę bezinteresowności, co oznacza, że wykonując swoje obowiązki służbowe, nie kierujemy się interesem osobistym i nie oczekujemy z tego tytułu korzyści dla siebie, swoich bliskich czy przyjaciół.

Środkami mającymi na celu przeciwdziałanie ryzyku związanemu z konfliktem interesów są w szczególności:

 • umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz o zachowaniu poufności,
 • wprowadzenie do umów zawieranych przez Spółkę z kontrahentami zapisów m.in. o zakazie zatrudniania Pracowników.

Jakie są konsekwencje naruszenia zasady zero tolerancji?

W przypadku naruszenia obowiązującej polityki antykorupcyjnej przez naszego Pracownika są to:

 • konsekwencje dyscyplinarne, w tym zwolnienie z pracy,
 • odpowiedzialność karna wynikająca z powszechnie obowiązującego prawa.

W przypadku naruszenia obowiązującej polityki antykorupcyjnej przez Kontrahenta:

 • podstawa do wypowiedzenia umowy.

Przejrzystość działań sponsoringowych i darowizn

Jako Spółka użyteczności publicznej, aktywnie wspieramy działania o charakterze społecznym, kulturalnym i ekologicznym, jak propagowanie zdrowego trybu życia, poprzez zachęcanie do picia wody z kranu, czy też odpowiedzialnego korzystania z zasobów wodnych. Udzielanie wsparcia, które może mieć charakter finansowy, rzeczowy lub usługowy, odbywa się w sposób etyczny, transparentny i uczciwy, a podejmowane działania powinny stanowić istotny element społecznej odpowiedzialności biznesu. Decyzję o zaangażowaniu się w konkretny projekt lub o wsparciu danego podmiotu podejmujemy w oparciu o zasady, które zostały szczegółowo opisane w obowiązującej w naszej Spółce regulacji pn. Zasady działalności sponsoringowej i dobroczynnej.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a