Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Termiczne przekształcanie osadów

Podczas oczyszczania ścieków powstają nie tylko osady, ale także inne odpady technologiczne jak np. tłuszcze i piasek, które należy zagospodarować.

Zmodernizowana i rozbudowana Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” może przyjąć aż 435 300 m ³ ścieków na dobę. Oznacza to, że w ciągu zaledwie 24 godzin może tam powstać nawet 500 ton osadów. W skali roku daje to wynik 180 tysięcy ton osadów i kolejne 8 tysięcy ton odpadów technologicznych. Żeby je wywieźć z terenu zakładu, potrzeba 8 tysięcy samochodów ciężarowych! A zgodnie z obowiązującym prawem osady powinny być zagospodarowane w miejscu ich powstawania.

Aby radykalnie zmniejszyć masę powstających osadów, a także ograniczyć ruch samochodów ciężarowych na terenie dzielnicy Białołęka, powstała Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ).

Technologia i prawo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jednoznacznie określają, że podstawowym kierunkiem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych jest ich termiczne przekształcanie w wydzielonej instalacji. Przykładem kraju, w którym wprowadzono całkowity zakaz postępowania z osadami w sposób inny niż ich termiczne przekształcanie jest Szwajcaria, słynąca z dbałości o jakość środowiska naturalnego.

Zgodnie z prawem, stacje termicznego przekształcania osadów powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z norm i przepisów Unii Europejskiej określających najlepsze dostępne techniki przekształcania odpadów tzw. BAT (ang. Best Available Techniques). Dla spalania osadów ściekowych prawodawstwo unijne jako najlepszą dostępną technikę, rekomenduje technologię ze złożem fluidalnym. Metoda zapewnia wysoką efektywność spalania i  małą objętość spalin powstających w takim systemie.
 

Sprawdzone rozwiązania i technologie

W Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych wykorzystujemy sprawdzone  rozwiązania i technologie, które gwarantują bezpieczeństwo mieszkańcom i środowisku. Technologia spalania w złożu fluidalnym, powszechnie stosowana na świecie, jest najbardziej skuteczną metodą termicznego przekształcania osadów ściekowych. W Japonii i w Niemczech utylizowana jest w ten sposób ponad połowa masy osadów ściekowych (ok. 55%), w Danii 40 %, we Francji, USA po ok. 30%. 

 

Zalety technologii spalania w złożu fluidalnym:

 

  • niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,
  • wysoka efektywność spalania,
  • niezawodność i bezpieczeństwo pracy,
  • możliwość unieszkodliwiania wszystkich odpadów powstających w oczyszczalni ścieków (osady ściekowe, skratki, tłuszcze i piasek).


 

Jak działa Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych?

Odpady technologiczne powstałe w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych w „Czajce” oraz OŚ „Południe” są unieszkodliwiane w Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ), zlokalizowanej na terenie „Czajki”.

 

Ciąg technologiczny STUOŚ obejmuje:

 

  • przygotowanie osadów ściekowych do spalania poprzez podsuszanie,
  • spalanie odpadów technologicznych oraz osadów ściekowych w dwóch piecach ze złożem fluidalnym,
  • produkcję pary,
  • trójstopniowy zaawansowany proces oczyszczania spalin,
  • produkcję energii elektrycznej i cieplnej,
  • zestalanie popiołów i pozostałości z oczyszczania spalin

 

Dzięki podsuszaniu osadów ściekowych proces spalania może zachodzić bez potrzeby dostarczania dodatkowego paliwa. Paliwo zewnętrzne (w postaci gazu ziemnego) wymagane jest wyłącznie do rozruchu instalacji. W procesie spalania powstaje para o wysokich parametrach energetycznych. Para ta jest podawana do układu turbina-generator, który przekształca ją w energię cieplną i elektryczną wykorzystywaną na potrzeby STUOŚ oraz „Czajki”. Proces termicznego unieszkodliwiania jest całkowicie zheremetyzowany, zaś powietrze zawierające nieprzyjemne zapachy spalane jest w piecach.
 

Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych jest jedyną w Polsce instalacją z zastosowaniem skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej (w turbinie parowej). 

Ekologia i nowoczesność

Funkcjonowanie Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) pozwala na 10-krotnie zmniejszyć ilość odpadów.

Przyjazny dla środowiska proces termicznego przekształcania osadów ściekowych wraz z zaawansowaną instalacją oczyszczania spalin zapewniają bezpieczne zagospodarowanie osadów ściekowych w miejscu ich powstawania.
 

Zastosowana technologia umożliwia osiągnięcie niższego poziomu emisji substancji szkodliwych niż wymaga tego prawo polskie i normy Unii Europejskiej.

Dzięki tej inwestycji Warszawa dołączyła do grona miast europejskich, które prowadzą nowoczesną i ekologiczną gospodarkę w zakresie unieszkodliwiania osadów ściekowych.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a