Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”

logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, logo Wodociągi Warszawskie, logo Unia Europejska Fundusz Spójności

1 marca 2017 r. została wydana Decyzja Komisji Europejskiej potwierdzająca dofinansowanie Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V” nr POIS.02.03.00-00-0027/16-00 z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020 wynosi  498 020 398,74 zł.

Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V” jest kontynuacją procesu modernizacji i porządkowania stanu gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji: Warszawa, Pruszków i Serock. Zadania planowane do realizacji w ramach Fazy V mają charakter komplementarny w stosunku do działań zrealizowanych w ramach Faz I - IV. Zakres inwestycji realizowanych w ramach Projektu odpowiada założeniom przyjętej przez Warszawę Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku oraz Polityki rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie do roku 2025 i wypełnia zobowiązania wynikające z Traktatu Akcesyjnego, które zostały ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), stanowiącym podstawowy instrument wdrażania postanowień Dyrektywy 91/271/EWG.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje zadania inwestycyjne w obszarze sześciu działań tematycznych:

  • Działanie I - rozbudowa kanalizacji ściekowej, łącznie ok. 39,95 km;
  • Działanie II - system kanalizacji – modernizacja sieci o łącznej długości ok. 25, 67 km, modernizacja pompowni;
  • Działanie III - system wodociągowy - budowa i modernizacja sieci, pompowni i stacji uzdatniania wody;
  • Działanie IV – Centralny system sterowania siecią kanalizacyjną - budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej oraz budowa zbiornika retencyjnego na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”;
  • Działanie V - rozbudowa systemu GIS oraz modeli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
  • Działanie VI - pomoc techniczna oraz zakupem środków trwałych.

W ramach Fazy V realizowane są następujące projekty:

Modernizacja Zakładu Północnego w Wieliszewie

Obecnie w zakładzie trwają modernizacje filtrów pospiesznych piaskowych, procesu ozonowania wstępnego oraz pompowni I i III stopnia. Modernizacja filtrów pospiesznych będzie polegała na wzbogaceniu złoża o warstwę utworzoną z antracytu. Dotychczas podczas uzdatniania w filtrach pospiesznych woda przechodziła jedynie przez warstwę piasku, natomiast wprowadzenie dodatkowej, 40-centymetrowej warstwy antracytu przyczyni się do poprawy jakości uzdatnionej wody, w tym smaku i zapachu warszawskiej kranówki.

Unowocześniony Zakład Północny: ozonowanie z tlenu, filtracja pospieszna na dwuwarstwowym złożu piaskowo-antracytowym, transport wody dzięki modernizacji pompowni, termin realizacji 01.2020, koszt ok. 89 mln złotych. Na zdjęciu Zakład Północny widoczny z lotu ptaka.

Modernizacja kolektora Burakowskiego

Modernizacja blisko 5-kilometrowego kolektora Burakowskiego, którego trasa przebiega przez dzielnice Żoliborz i Bielany polega na wyłożeniu wnętrza kanału 1600 segmentowymi modułami GRP z żywic poliestrowych, z których każdy ma długość 3 metrów oraz waży ponad tonę. W celu dopasowania wysokości poszczególnych elementów niezbędne było wykonanie na etapie przygotowywania dokumentacji skanowania laserowego wnętrza kanału. Technologia modernizacji kolektora po raz pierwszy stosowana w naszym kraju, polega na wprowadzeniu do kanału półkolistych segmentów, które po połączeniu przy pomocy szczelnych kołnierzy utworzą samonośny moduł.

Modernizowany kolektor Burakowski w liczbach: długość całego kolektora 4,8 km, liczba modułów ok. 1600, długość jednego modułu 3 m, ciężąr jednego modułu 2 t, średnica jednego modułu 1,7-3 m, planowany termin realziacji 05.2021, koszt ok. 110 mln złotych. Na zdjęciu wnętrze kolektora.

Budowa zbiornika retencyjnego na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka”

Budowa zbiornika retencyjnego ścieków na terenie oczyszczalni ścieków „Czajka” oraz wykonanie i wdrożenie Centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną pozwolą na odciążenie kluczowych obiektów sieci i równomierną dystrybucję ścieków w kanalizacji ogólnospławnej zarówno w trakcie pogody bezdeszczowej, jak i deszczowej. Możliwość retencji ścieków przyczyni się do ograniczenia liczby zrzutów burzowych do Wisły oraz pozwoli na bezpieczniejszą eksploatację obiektów sieci kanalizacyjnej. Wdrożenie Centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną w istotny sposób przyczyni się także do zmniejszenia występowania lokalnych podtopień oraz zalań terenów ulic i osiedli wynikających z intensywnych opadów.

Zbiornik retencyjny na Czajce w liczbach: pojemność ok. 78 tys. m³, długość ok. 100 m, szerokość ok. 40 m, wysokość ok. 10 m, zagłębienie w gruncie ok. 6 m, koszt 91 mln zł. Na zdjęciu Zakład Czajka z lotu ptaka.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizację wodociągu w ul. Kobiałka na terenie Dzielnicy Białołęka

Więcej na temat tego zadania w komunikacie Umowa na budowę kanalizacji w ul. Kobiałka - podpisana.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych

Do końca 2021 r. instalacje fotowoltaiczne zostaną umieszczone na dachach Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle”, mieszczącej się u zbiegu ulic Karowej i Dobrej, i Pompowni „Nowodwory” przy ul. Mehoffera na Tarchominie.

Więcej o projekcie w Informacji prasowej MPWiK z dnia 29 stycznia 2019.

Budowa systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej

Więcej o Projekcie w Informacji prasowej MPWiK z dnia 4 marca 2019, a także w komunikacie Inwestujemy w rozwój i bezpieczeństwo aglomeracji warszawskiej.

Modernizacja pompowni

Wprowadzenie centralnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną - RTC (Real Time Control) wymaga utrzymywania stałej i niezawodnej komunikacji pomiędzy systemem oraz kluczowymi obiektami sieci kanalizacyjnej w tym m.in. pompowniami: „Marymont”, „Żerań I”, „Żerań II”, „Nowodwory” i „Powiśle”. Ich unowocześnienie gwarantuje bezawaryjną pracę i elastyczność działania obiektów  oraz pozwoliło zoptymalizować zużycie energii elektrycznej.

Modernizacja obejmowała lokalne, jak i zdalne systemy sterowania (odpowiednio dostosowane do wymogów systemu RTC), urządzenia i sterowniki branży AKPiA, zespoły pompowe i pozostałe urządzenia technologiczne. Dodatkowo pompownie zostały zhermetyzowane oraz wyposażone w skuteczne systemy dezodoryzacji powietrza (biofiltry).

Zakończone modernizacje umożliwiają adaptację systemu kanalizacji miejskiej do planów rozwojowych aglomeracji oraz przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w postaci deszczów nawalnych m.in. minimalizują ryzyko lokalnych podtopień.

Modernizacja pompowni kanalizacyjnych. Lokalizacja w 6 zakładach MPWiK, termin realizacji 2022 rok, łączny koszt inwestycji 104 mln złotych, stała i niezwodna komunikacja z systemem RTC, hermetyzacja obiektów, optymalizacja energetyczna. Na zdjęciu wnętrze pompowni kanalizacyjnej.

Realizacja Projektu umożliwi:

  • podłączenie do sieci kanalizacyjnej 13 214 mieszkańców;
  • podłączenie do sieci wodociągowej 4 270 mieszkańców;
  • redukcję ilości emisji CO2 do atmosfery w wyniku produkcji energii ze źródeł odnawialnych;

Koszty kwalifikowane zostały określone na poziomie 781 208 468,61 zł.

Na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 498 020 398,74 zł.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a