Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji

Dlaczego Twoje dane są przetwarzane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazisz na to zgodę. W każdym czasie możesz odwołać zgodę.  

Kto administruje Twoimi danymi?

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5 (dalej: MPWiK).
  • Na pytania dotyczące przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw odpowie Inspektor Ochrony Danych w MPWiK. Kontakt: email: iodo@mpwik.com.pl lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, pl. Starynkiewicza 5, 00-015 Warszawa.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane na ich podstawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego [1].

Przekazanie innych podanych przez Ciebie danych w trakcie rekrutacji w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, będzie  potraktowane jako zgoda [2] na przetwarzanie tych danych osobowych – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na przekazaniu nam tych danych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne oraz możliwe do odwołania w dowolnym czasie i  pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, dokonane przed jej wycofaniem.

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników,  jeżeli  wyrazisz na to zgodę [3]. Twoja zgoda  może zostać odwołana w dowolnym czasie, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Dane będą ponadto przetwarzane dla udokumentowania rozliczalności działań MPWiK S.A.. oraz w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes Administratora w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń), do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie za pomocą nadesłanych przez Ciebie aplikacji.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane dla celów rekrutacji:

  • w przypadku obecnej rekrutacji -przez czas jej trwania,
  • w przypadku zgody  dotyczącej przyszłych rekrutacji - przez 12 miesięcy od czasu udzielenia zgody.

Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Twoje dane osobowe możemy udostępnić wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Ponadto mogą być one przekazane dostawcom systemów IT z zakresu obsługi technicznej, informatycznej, prawnej z którymi współpracuje Administrator.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

  • Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzania dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, infolinia 606 950 000), gdy uznasz, że MPWiK przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

 


[1] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1510, 1700, 2140, z 2023r. poz. 240) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

[2] Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a