Komunikat strony

Jakość wód ze stacji głębinowych - Wesoła

 

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej w marcu 2019 roku

 
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Zawartość dopuszczalna
SUW Stara Miłosna

SUW Wola Grzybowska

Hydrofornia OSP Centrum   
Polska*
WHO**
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2oC
jtk/1ml
bnz - 2 3 13
Bakterie grupy coli
jtk/100ml
0
-
0 0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 0 0
Enterokoki jtk/100ml 0 - 0 0 0
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE
Mętność NTU 1(1) 5(3) 0,16 0,18 0,17
Barwa mgPt/l (1) 15(3) 4 3 2
Zapach - (1) - nieakcept. akcept. akcept.
Stężenie jonów wodoru (pH) - 6,5-9,5(2) 6,5-8,0(3) 7,5 7,3 7,5
Przewodność µS/cm 2500(2) - 836 1060 583
Żelazo µg/l 200 300 <20 <20 34
Mangan µg/l 50 100(3,4) <5 <5 59
Amonowy jon mg/l 0,50 1,5(3) <0,013 <0,013 0,04

(1) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
(2) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
(3) Wskaźniki (substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody - poziom akceptowalny przez konsumentów
(4) Kryterium zdrowie - 400 µg/l
bnz - bez nieprawidłowych zmian

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)

** Wytyczne WHO: "Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition. Genewa, 2011 r.

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie: 

„Analizując jakość wody na wyjściach do sieci z poniższych stacji:

     - Zakład Centralny SUW Radość;

     - Zakład Centralny SUW Falenica;

     - Zakład Centralny SUW Stara Miłosna;

     - Zakład Centralny SUW Wola Grzybowska;

     - Zakład Centralny Hydrofornia OSP Centrum;

w miesiącu marzec  2019 r. na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza, że na wyjściu z SUW Stara Miłosna w Wesołej odnotowano nieakceptowalny zapach, ponadto na wyjściu z Hydroforni OSP Centrum odnotowano ponadnormatywną zawartość manganu. Poza tym jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym.”

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.:
W odniesieniu do nieakceptowalnego zapachu wody stwierdzonego na wyjściu z SUW Stara Miłosna wyjaśniamy, że walory estetyczne wody, tj. smak, zapach i barwa wody podlegają subiektywnej ocenie konsumenta, opartej na indywidualnej percepcji zmysłów. Należy jednocześnie podkreślić, że wartości parametrów mikrobiologicznych jak i fizykochemicznych wody z SUW Stara Miłosna spełniają zalecane wymagania, oparte na wymaganiach zdrowotnych, co świadczy o tym, że woda jest bezpieczna do spożycia przez ludzi.W wodzie na wyjściu z Hydroforni OSP Centrum stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu, przekraczającą dopuszczalny zakres wartości określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294). Jednakże zawartość manganu w wodzie nie przekroczyła progu akceptowalności, określonego w wytycznych WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) na poziomie 100 µg/l i była znacznie niższa od zalecanej ze względów zdrowotnych wartości dopuszczalnej, ustalonej przez WHO na poziomie 400 µg/l.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a