Komunikat strony

Jakość wód ze stacji głębinowych - Wesoła

 

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej w kwietniu 2018 roku

 
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Zawartość dopuszczalna
SUW
Stara Miłosna
Polska*
WHO**
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2oC
jtk/1ml
bnz - 6
Bakterie grupy coli
jtk/100ml
0
-
0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0
Enterokoki jtk/100ml 0 - 0
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE
Mętność NTU 1(1) 5(3) <0,10
Barwa mgPt/l (1) 15(3) 3
Zapach - (1) - nieakcept.
Stężenie jonów wodoru (pH) - 6,5-9,5(2) 6,5-8,0(3) 7,4
Przewodność µS/cm 2500(2) - 829
Żelazo µg/l 200 300 <20
Mangan µg/l 50 100(3,4) 23
Amonowy jon mg/l 0,50 1,5(3) <0,010

(1) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
(2) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
(3) Wskaźniki (substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody - poziom akceptowalny przez konsumentów
(4) Kryterium zdrowie - 400 µg/l
bnz - bez nieprawidłowych zmian

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)

** Wytyczne WHO: "Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition. Genewa, 2011 r.

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie: 
"Analizując jakość wody na wyjściach do sieci z poniższych stacji:
- Zakład Centralny SUW Radość;
- Zakład Centralny SUW Falenica;
- Zakład Centralny SUW Stara Miłosna;
w miesiącu kwiecień 2018 na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza, że w wodzie na wyjściu z SUW Stara Miłosna odnotowano nieakceptowalny zapach. Poza tym jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym."

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.:
W odniesieniu do nieakceptowalnego zapachu wody stwierdzonego na wyjściu z SUW Stara Miłosna wyjaśniamy, że walory estetyczne wody, tj. smak, zapach i barwa wody podlegają subiektywnej ocenie konsumenta, opartej na indywidualnej percepcji zmysłów. Należy jednocześnie podkreślić, że wartości parametrów mikrobiologicznych jak i fizykochemicznych wody z SUW Stara Miłosna spełniają zalecane wymagania, oparte na wymaganiach zdrowotnych, co świadczy o tym, że woda jest bezpieczna do spożycia przez ludzi.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a