Komunikat strony

Jakość wód ze stacji głębinowych - Wesoła

 

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2017 roku

 
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Zawartość dopuszczalna
SUW Stara Miłosna

SUW Wola Grzybowska

Hydrofornia OSP Centrum                 Hydrofornia Urocza                
Polska*
WHO**
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2oC
jtk/1ml
bnz - 12 - - -
Bakterie grupy coli
jtk/100ml
0
-
0 0 0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 0 0 0
Enterokoki jtk/100ml 0 - 0 0 0 0
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE
Mętność NTU 1(1) 5(3) 0,36 0,36 0,41 0,39
Barwa mgPt/l (1) 15(3) 3 <2 <2 <2
Zapach - (1) - nieakcept. akcept. akcept. akcept.
Stężenie jonów wodoru (pH) - 6,5-9,5(2) 6,5-8,0(3) 7,3 7,3 7,6 7,9
Przewodność µS/cm 2500(2) - 834 1077 587 411
Żelazo µg/l 200 300 <20 <20 20 <20
Mangan µg/l 50 100(3,4) 31 27 74 16
Amonowy jon mg/l 0,50 1,5(3) <0,010 <0,010 0,04 <0,010

(1) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
(2) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
(3) Wskaźniki (substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody - poziom akceptowalny przez konsumentów
(4) Kryterium zdrowie - 400 µg/l
bnz - bez nieprawidłowych zmian

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989)

** Wytyczne WHO: "Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition. Genewa, 2011 r.

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie: 

„Analizując jakość wody na wyjściach do sieci z poniższych stacji i hydroforni:

- Zakład Centralny SUW Radość;

- Zakład Centralny SUW Falenica;

- Zakład Centralny SUW Stara Miłosna;

- Zakład Centralny SUW Wola Grzybowska;

- Zakład Centralny Hydrofornia Urocza;

- Zakład Centralny Hydrofornia OSP Centrum

w miesiącu wrzesień 2017 r. na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza nieakceptowalny zapach na wyjściach z SUW Stara Miłosna oraz przekroczenia związków manganu na wyjściu z Hydroforni OSP Centrum. Poza tym jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym.”


Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.:
W odniesieniu do nieakceptowalnego zapachu wody stwierdzonego na wyjściu z SUW "Stara Miłosna" wyjaśniamy, że walory estetyczne wody, tj. smak, zapach i barwa wody podlegają subiektywnej ocenie konsumenta, opartej na indywidualnej percepcji zmysłów. Należy jednocześnie podkreślić, że wartości parametrów mikrobiologicznych jak i fizykochemicznych wody z SUW "Stara Miłosna" spełniają zalecane wymagania, oparte na wymaganiach zdrowotnych, co świadczy o tym, że woda jest bezpieczna do spożycia przez ludzi.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a