Komunikat strony

Jakość wód ze stacji głębinowych - Wesoła

 

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej w marcu 2017 roku

 
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Zawartość dopuszczalna
SUW
Wola Grzybowska
SUW
Stara Miłosna
Polska*
WHO**
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2oC
jtk/1ml
bnz - - 7
Bakterie grupy coli
jtk/100ml
0
-
0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 0
Enterokoki jtk/100ml 0 - 0 0
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE
Mętność NTU 1(1) 5(3) 0,31 0,25
Barwa mgPt/l (1) 15(3) 4 3
Zapach - (1) - akcept. nieakcept.
Stężenie jonów wodoru (pH) - 6,5-9,5(2) 6,5-8,0(3) 7,3 7,4
Przewodność µS/cm 2500(2) - 753 831
Żelazo µg/l 200 300 <20 <20
Mangan µg/l 50 100(3,4) 45 40
Amonowy jon mg/l 0,50 1,5(3) <0,01 <0,01

 

Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Zawartość dopuszczalna

Hydrofornia Centrum

Hydrofornia Urocza
Polska*
WHO**
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2oC
jtk/1ml
bnz - - -
Bakterie grupy coli
jtk/100ml
0
-
0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 0
Enterokoki jtk/100ml 0 - 0 0
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE
Mętność NTU 1(1) 5(3) 0,49 0,11
Barwa mgPt/l (1) 15(3) <2 <2
Zapach - (1) - akcept. akcept.
Stężenie jonów wodoru (pH) - 6,5-9,5(2) 6,5-8,0(3) 7,7 8,0
Przewodność µS/cm 2500(2) - 567 410
Żelazo µg/l 200 300 51 <20
Mangan µg/l 50 100(3,4) 66 18
Amonowy jon mg/l 0,50 1,5(3) 0,02 <0,01

(1) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
(2) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
(3) Wskaźniki (substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody - poziom akceptowalny przez konsumentów
(4) Kryterium zdrowie - 400 µg/l
bnz - bez nieprawidłowych zmian

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989)

** Wytyczne WHO: "Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition. Genewa, 2011 r.

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie: 
"Analizując jakość wody na wyjściach do sieci z poniższych stacji i hydroforni:
- Zakład Centralny SUW Radość;
- Zakład Centralny SUW Falenica;
- Zakład Centralny SUW Stara Miłosna;
- Zakład Centralny SUW Wola Grzybowska;
- Zakład Centralny Hydrofornia Urocza;
- Zakład Centralny Hydrofornia Centrum
w miesiącu marzec 2017 r. na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza nieakceptowalny zapach na wyjściu z SUW Stara Miłosna oraz przekroczenia związków manganu na wyjściu z Hydroforni Centrum. Poza tym jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym."

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.:
W wodzie na wyjściu z Hydroforni "Centrum" stwierdzono stężenie manganu na poziomie przekraczającym dopuszczalny zakres wartości, określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989). Jednocześnie zawartość manganu w wodzie nie przekroczyła progu akceptowalności, określonego w wytycznych WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) na poziomie 100 µg/l i była znacznie niższa od zalecanej ze względów zdrowotnych wartości dopuszczalnej, ustalonej przez WHO na poziomie 400 µg/l.
W wodzie na wyjściu z SUW "Stara Miłosna" stwierdzono nieakceptowalny zapach wody. Walory estetyczne wody, tj. smak, zapach i barwa wody podlegają subiektywnej ocenie konsumenta, opartej na indywidualnej percepcji zmysłów, dlatego bardzo ważne jest to, że wartości parametrów mikrobiologicznych jak i fizykochemicznych wody z SUW "Stara Miłosna" spełniają zalecane wymagania, oparte na wymaganiach zdrowotnych, co świadczy o tym, że woda jest bezpieczna do spożycia przez ludzi.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a