Komunikat strony

Jakość wód ze stacji głębinowych - Wesoła

 

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej w czerwcu 2017 roku

 
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Zawartość dopuszczalna
SUW
Wola Grzybowska
SUW
Stara Miłosna
Polska*
WHO**
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2oC
jtk/1ml
bnz - 9 8
Bakterie grupy coli
jtk/100ml
0
-
0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 0
Enterokoki jtk/100ml 0 - 0 0
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE
Mętność NTU 1(1) 5(3) 0,36 0,21
Barwa mgPt/l (1) 15(3) 3 3
Zapach - (1) - akcept. nieakcept.
Stężenie jonów wodoru (pH) - 6,5-9,5(2) 6,5-8,0(3) 7,4 7,4
Przewodność µS/cm 2500(2) - 785 828
Żelazo µg/l 200 300 <20 <20
Mangan µg/l 50 100(3,4) 33 18
Amonowy jon mg/l 0,50 1,5(3) 0,08 0,02

 

Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Zawartość dopuszczalna

Hydrofornia Centrum

Hydrofornia Urocza
Polska*
WHO**
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22+/-2oC
jtk/1ml
bnz - 1 2
Bakterie grupy coli
jtk/100ml
0
-
0 0
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 0
Enterokoki jtk/100ml 0 - 0 0
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE
Mętność NTU 1(1) 5(3) 0,42 0,28
Barwa mgPt/l (1) 15(3) <2 <2
Zapach - (1) - akcept. akcept.
Stężenie jonów wodoru (pH) - 6,5-9,5(2) 6,5-8,0(3) 7,7 8,1
Przewodność µS/cm 2500(2) - 577 418
Żelazo µg/l 200 300 <20 <20
Mangan µg/l 50 100(3,4) 74 16
Amonowy jon mg/l 0,50 1,5(3) 0,03 <0,01

(1) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
(2) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
(3) Wskaźniki (substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody - poziom akceptowalny przez konsumentów
(4) Kryterium zdrowie - 400 µg/l
bnz - bez nieprawidłowych zmian

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989)

** Wytyczne WHO: "Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition. Genewa, 2011 r.

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie: 
"Analizując jakość wody na wyjściach do sieci z poniższych stacji i hydroforni:
- Zakład Centralny SUW Radość;
- Zakład Centralny SUW Falenica;
- Zakład Centralny SUW Stara Miłosna;
- Zakład Centralny SUW Wola Grzybowska;
- Zakład Centralny Hydrofornia Urocza;
- Zakład Centralny Hydrofornia Centrum;
w miesiącu czerwcu 2017 na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza nieakceptowalny zapach na wyjściu z SUW Stara Miłosna oraz przekroczenia związków manganu na wyjściu z Hydroforni Centrum, ponadto na wyjściu z SUW Radość stwierdza stężenie chloru wolnego na poziomie 0,31 mg/l. Poza tym jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym."

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.:
W odniesieniu do nieakceptowalnego zapachu wody stwierdzonego na wyjściu z SUW "Stara Miłosna" wyjaśniamy, że walory estetyczne wody, tj. smak, zapach i barwa wody podlegają subiektywnej ocenie konsumenta, opartej na indywidualnej percepcji zmysłów. Należy jednocześnie podkreślić, że wartości parametrów mikrobiologicznych jak i fizykochemicznych wody z SUW "Stara Miłosna" spełniają zalecane wymagania, oparte na wymaganiach zdrowotnych, co świadczy o tym, że woda jest bezpieczna do spożycia przez ludzi.

Odnotowana w wodzie na wyjściu z Hydroforni Centrum zawartość związków manganu, przekraczająca dopuszczalny zakres wartości określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), nie przekroczyła progu akceptowalności, określonego w wytycznych WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) na poziomie 100 µg/l i była znacznie niższa od zalecanej ze względów zdrowotnych wartości dopuszczalnej, ustalonej przez WHO na poziomie 400 µg/l.

Ponadto, w odniesieniu do stwierdzonego stężenia chloru wolnego w wodzie na wyjściu z SUW Radość wyjaśniamy, że opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie dotyczy jakości wody wtłaczanej do sieci wodociągowej, natomiast wymagania przywołanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia precyzują, że dopuszczalne stężenie chloru wolnego mierzone w punkcie czerpalnym u konsumenta (czyli kranie w mieszkaniu) nie powinno być wyższe niż 0,3 mg/l. Spełnienie warunku Rozporządzenia, że woda musi być bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, tzn. wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oznacza, że przed wtłoczeniem wody do rozległego systemu dystrybucyjnego, wodę należy poddać dezynfekcji. Dawka środka dezynfekcyjnego musi uwzględniać zjawisko jego „wyczerpywania się” (ulatniania) podczas przesyłania wody siecią wodociągową. Dlatego jego stężenie jest tak dobrane, aby nawet w najodleglejszym punkcie sieci dystrybucyjnej zapewnić bezpieczeństwo sanitarne wody. To oznacza, że przed wtłoczeniem wody do sieci (czyli na tzw. wyjściu ze stacji uzdatniania) jest go więcej niż w wodzie płynącej siecią wodociągową, gdzie ściśle określone normy nie są przekroczone. W celu kontroli stężenia środka używanego do dezynfekcji, regularnie wykonywane są badania jakości wody także pobieranej bezpośrednio z sieci wodociągowej. 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a