Komunikat strony

Zakład Centralny SUW PRAGA - styczeń 2017

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej w styczniu 2017 roku.
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dn. 13 listopada 2015 r. 
(Dz. U. z  2015 r., poz. 1989)
Lp.
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Zakład Centralny
SUW PRAGA
Zawartość dopuszczalna
średnia
max
Polska*
WHO**
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
1. Ogólna liczba mikroorganizmów  w (22±2)0C po 72h
jtk/1ml
-
10
bnz
-
2. Bakterie grupy coli
jtk/100ml
-
0
0
-
3. Escherichia coli
tk/100ml
-
0
0
0
4. Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)
jtk/100ml
- 0
0(1)
-
5. Enterokoki
jtk/100ml
-
0
0
-
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE
6. Mętność
NTU
0,09
0,12
1(2)
5(6)
7. Barwa
mg Pt /l
<2
2
 (2)
15(6)
8. Zapach
-
akcept
akcept
(2)
-
9. Stężenie jonów wodoru (pH)
-
7,49
7,60
6,5÷9,5(3)
6,5-8,0(6)
10. Twardość
mgCaCO3/l
-
276
60÷500
500(6)
11. Przewodność µS/cm 873 1002 2500 -
12. Żelazo
µg/l
<20
<20
200
300
13. Mangan
µg/l
23,5
28,0
50
100(6,11)
14. Chlorki
mg/l
126
156
250(3)
250(6)
15. Amonowy jon
mg/l
0,028
0,090
0,50
1,5(6)
16. Azotany
mg/l
-
11,2
50
50(9)
17. Azotyny
mg/l
-
0,006
0,50
3(9)
18. Utlenialność z KMnO4
mg O2/l
1,9
2,0
5,0
-
19. Chlor wolny
mg/l
-(***)
-(***)
0,3(4)
0,3(6,7)
20. Chloryny
mg/l
0,30
0,37
-
0,7(8)
21. Chlorany
mg/l
0,04
0,04
 -
0,7(8)
22. Suma chlorynów i chloranów mg/l 0,33 0,41
0,7(4)
-
23. Siarczany
mg/l
-
59
250(3)
250(6)
24. Fluorki
mg/l
-
0,16
1,5
1,5
25. Glin
µg/l
-
-
200
200(6,12)
26. Kadm
µg/l
-
<0,05
5
3
27. Ołów
µg/l
-
<0,5
10
10
28. Rtęć
µg/l
-
<0,2
1
6(10)
29. Nikiel
µg/l
-
1,1
20
70
30. Miedź
mg/l
-
0,0014
2,0(5)
2,0
31. Chrom
µg/l
-
<0,5
50
50
32. Arsen
µg/l
-
<0,7
10
10
TRIHALOMETANY
33. Chloroform
mg/l
-
<0,0001
0,030
0,3
34. Bromodichlorometan
mg/l
-
<0,00005
0,015
0,06
35. Suma THM
µg/l
-
0,2
100
-
(1) Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych
(2) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
(3) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
(4) W punkcie czerpalnym u konsumenta
(5) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody
(6) Wskaźniki (substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody - poziom akceptowalny przez konsumentów
(7) Kryterium zdrowie - 5 mg/l
(8) Pojedynczy parametr
(9) Krótkotrwałe działanie
(10) Rtęć nieorganiczna
(11) Kryterium zdrowie - 400 µg/l
(12) Kryterium zdrowie - 900 µg/l
bnz - bez nieprawidłowych zmian

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989)
** Wytyczne WHO: "Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition. Genewa, 2011 r.
*** Do dezynfekcji wody stosowany jest dwutlenek chloru

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie: 
"Analizując jakość wody w wodociągu warszawskim na wyjściach do sieci w miesiącu styczniu 2017 r. na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza zwiększoną zawartość chloru wolnego na wyjściu wody z Zakładu Północnego (Stacja Strefowa). Powyższe przekroczenia wynikały z zastosowania podwyższonych dawek dezynfektantów w związku z zabezpieczeniem sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym i utrzymania właściwej jakości wody dostarczanej Odbiorcom. Poza tym jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Zawartość metali ciężkich utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej normy. Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym.”

Powyższa opinia dotyczy jakości wody wtłaczanej do sieci wodociągowej, a wymagania przywołanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia precyzują, że dopuszczalne stężenie chloru wolnego mierzone w punkcie czerpalnym u konsumenta (czyli kranie w mieszkaniu) nie powinno być wyższe niż 0,3 mg/l. Badanie stężenia chloru wolnego zgodnie z wymaganiami tego rozporządzenia wykonuje się w przypadku dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami (w tym dwutlenkiem chloru). Tak zapisane wymaganie jest wymuszone faktem, że laboratoryjna metodyka oznaczania chloru wolnego daje wynik, uwzględniający również pozostałość w wodzie wolnego dwutlenku chloru.

 
Spełnienie warunku Rozporządzenia, że woda musi być bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, tzn. wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oznacza, że przed wtłoczeniem do tak rozległego jak w Warszawie systemu dystrybucyjnego, wodę należy poddać dezynfekcji. Dawka środka dezynfekcyjnego musi uwzględniać zjawisko jego „wyczerpywania się” (ulatniania) podczas przesyłania wody siecią wodociągową. Dlatego jego stężenie jest tak dobrane, aby nawet w najodleglejszym punkcie sieci dystrybucyjnej zapewnić bezpieczeństwo sanitarne wody. To oznacza, że przed wtłoczeniem wody do sieci (czyli na tzw. wyjściu ze stacji uzdatniania) jest go więcej niż w wodzie płynącej siecią wodociągową, gdzie ściśle określone normy nie są przekroczone. W celu kontroli stężenia środka używanego do dezynfekcji, regularnie wykonywane są badania jakości wody także pobieranej bezpośrednio z sieci wodociągowej. 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a