Komunikat strony

Zakład Centralny SUW PRAGA - lipiec 2015

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej w lipcu 2015 roku.
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dn. 29 marca 2007 r. 
(Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)
Lp.
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Zakład Centralny
SUW PRAGA
Zawartość dopuszczalna
średnia
max
Polska*
WHO**
BAKTERIOLOGIA
1. Ogólna liczba mikroorganizmów  w (22±2)0C po 72h
jtk/1ml
1
6
bnz
-
2. Bakterie grupy coli
jtk/100ml
0
0
0
-
3. Escherichia coli
tk/100ml
0
0
0
0
4. Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)
jtk/100ml
0
0
0(1)
-
5. Enterokoki
jtk/100ml
0
0
0
-
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE
6. Mętność
NTU
0,08
0,10
1(2)
5(6)
7. Barwa
mg Pt /l
3
4
 (2)
15(6)
8. Zapach
-
akcept
akcept
(2)
-
9. Stężenie jonów wodoru (pH)
-
7,49
7,62
6,5÷9,5(3)
6,5-8,0(6)
10. Twardość
mg CaCO3/l
-
190
60÷500
500(6)
11. Żelazo
µg/l
<20
21
200
300
12. Mangan
µg/l
18,3
21,0
50
100(6,11)
13. Chlorki
mg/l
148
174
250(3)
250(6)
14. Amonowy jon
mg/l
<0,010
<0,010
0,50
1,5(6)
15. Azotany
mg/l
-
0,52
50
50(9)
16. Azotyny
mg/l
-
<0,002
0,50
3(9)
17. Utlenialność z KMnO4
mg O2/l
-
1,7
5,0
-
18. Chlor wolny
mg/l
0,28
0,42
0,3(4)
0,3(6,7)
19. Chloryny
mg/l
0,34
0,35
-
0,7(8)
20. Chlorany
mg/l
0,12
0,13
 -
0,7(8)
21. Suma chlorynów i chloranów mg/l 0,46 0,47
0,7(4)
-
22. Siarczany
mg/l
-
55
250(3)
250(6)
23. Fluorki
mg/l
-
0,15
1,5
1,5
24. Glin
µg/l
-
-
200
200(6,12)
25. Kadm
µg/l
-
<0,05
5
3
26. Ołów
µg/l
-
<0,5
10
10
27. Rtęć
µg/l
-
<0,2
1
6(10)
28. Nikiel
µg/l
-
1,0
20
70
29. Miedź
mg/l
-
0,0027
2,0(5)
2,0
30. Chrom
µg/l
-
<0,5
50
50
31. Arsen
µg/l
-
<0,7
10
10
TRIHALOMETANY
32. Chloroform
mg/l
0,0011
0,0012
0,030
0,3
33. Bromodichlorometan
mg/l
0,0069
0,0073
0,015
0,06
34. Suma THM
µg/l
90,35
116,0
100
-
(1) Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych
(2) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
(3) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
(4) W punkcie czerpalnym u konsumenta
(5) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody
(6) Wskaźniki (substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody - poziom akceptowalny przez konsumentów
(7) Kryterium zdrowie - 5 mg/l
(8) Pojedynczy parametr
(9) Krótkotrwałe działanie
(10) Rtęć nieorganiczna
(11) Kryterium zdrowie - 400 µg/l
(12) Kryterium zdrowie - 900 µg/l
bnz - bez nieprawidłowych zmian

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417 z późniejszymi zmianami)
** Wytyczne WHO: "Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition. Genewa, 2011 r.
*** Do dezynfekcji wody stosowany jest dwutlenek chloru

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie: 
"Analizując jakość wody w wodociągu warszawskim na wyjściach do sieci w miesiącu lipcu 2015 r., na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza zwiększoną zawartość chloru wolnego na wyjściach wody z Zakładu Centralnego SUW "Praga" i Zakładu Północnego (Stacja Strefowa). Powyższe przekroczenia wynikały z zastosowania wyższych niż zwykle dawek dezynfektantów w związku z zabezpieczeniem sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym. Wraz z zastosowaniem wyższych dawek dezynfektantów nastąpiło jednorazowe przekroczenie związków z grupy THM na wyjściu z Zakładu Centralnego SUW "Praga". Poza tym jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami), jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Zawartość metali ciężkich utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej normy. Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym."
 
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a