Komunikat strony

Wodociąg Praski- kwiecień 2006

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej w kwietniu 2006 roku.

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dn. 19 listopada 2002 r.
(Dz. U. Nr 203 poz. 1718 - 5 grudnia 2002 r.)

Lp.

Wskaźnik,
nazwa substancji

Jednostka

Wodociąg Praski

Zawartość dopuszczalna

średnia

max

Polska

WHO

BAKTERIOLOGIA

1. Bakterie w 220C
Licz. bak./1ml
7
26

100

-

2. Bakterie w 370C
Licz. bak./1ml
15
49

20

-

3. Bakterie grupy Coli
Licz. bak./100ml
0
0

0

0

4. Escherichia coli
Licz. bak./100ml
0
0

0

-

5. Clostr. red. siarczyny w 370C
Licz. bak./100ml
0
0

0(1)

-

6. Paciorkowce kał. w 370C
Licz. bak./100ml
0
0

0

-

WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE

7. Mętność
NTU
0,89
3,70

1

1

8. Barwa
mg Pt /l
10,8
18

15

15

9. Zapach
-

1SCl2

1SCl2

akcept

-

10. Odczyn (pH)
pH
7,56
7,65

6,5-9,5(3)

6,5-9,5

11. Twardość (CaCO3)
mg CaCO3/l
190
220

60-500

-

12. Żelazo
mg Fe /l
0,02
0,07

0,2

0,3

13. Mangan
mg Mn /l
0,02
0,09

0,05

0,5
0,1(4)

14. Chlorki
mg Cl /l
48
67

250(3)

250

15. Amoniak
mg NH4+ /l
0,14
0,22

0,5(8,3)

1,5(4)

16. Azotany
mg NO3- /l
9,4
12,3

50(3)

50

17. Azotyny
mg NO2- /l
0,011
0,025

0,5

3,0

18. CHZT met. KMnO4 (Utlenialność)
mg O2/l
4,2
4,7

5,0

-

19. Chlor wolny (7)
mg Cl2/l
0,65
0,76

0,1-0,3

(2)

20. Chloryny
mg ClO2-/l
0,22
0,26

0,2

0,2

21. Chlorany
mg ClO3-/l
0,00
0,01

0,2

0,2

22. Siarczany
mg SO4/l
-
86

250(3)

250(4)

23. Fluorki
mg F /l
-
0,18

1,5

1,5

24. Glin
mg Al /l
-
-

0,2

0,2(4)

25. Kadm
mg Cd /l
-
0,00003

0,003

0,003

26. Ołów
mg Pb /l
-
<0,00006

0,05

0,01

27. Rtęć
mg Hg/l
-
<0,00005

0,001

0,001

28. Nikiel
mg Ni/l
-
0,0010

0,02

0,02

29. Miedź
mg Cu /l
-
0,0014

2(3,5)

2
1(4)

30. Chrom
mg Cr/l
-
<0,0003

0,05

0,05

31. Arsen
mg As /l
-
<0,0005

0,01

0,01

TRÓJHALOMETANY

32. Chloroform
mg CHCl3/l
0,00878
0,01410

0,03

0,2

33. Bromodichlorometan
mg CHCl2Br /l
0,00930
0,01260

0,015

0,06

34. Suma THM
mg/l
0,02513
0,03450

0,15
0,10(6)

-

(1) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych
(2) kryterium zdrowie - 5 mg/l, kryterium smak - 0,6 - 1 mg/l
(3) Wartość powinna być uwzględniana przy ocenie agresywności korozyjnej
(4) Poziomy mogące wywołać narzekania konsumentów
(5) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej jej agresywnością korozyjną
(6) Dopuszczalne zakresy wartości stosuje się od 01.01.2008 r.
(7) Wartość określana w punkcie czerpalnym u konsumenta
(8) Wody podziemne niechlorowane - 1,5 mg/l (amoniak poch. naturalnego)
nw. - nie wykryto


Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie:
"Analizując jakość warszawskiej wody wodociągowej w miesiącu kwietniu 2006 r., na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza, iż w związku z przechodzącą falą powodziową na Wiśle w rejonie Warszawy w dniach 28.03.-12.04.2004 r. zaobserwowano pogorszenie jakości wody uzdatnionej w Zakładzie Wodociągu Praskiego tj. ponadnormatywną ogólną liczbę bakterii w 370C oraz podwyższoną mętność i barwę. Ponadto stwierdzono zwiększoną zawartość chloru wolnego w wodzie uzdatnionej w Zakładzie Wodociągu Praskiego i Północnego oraz chlorynów w wodzie produkowanej przez Zakład Wodociągu Praskiego. Pozostałe badane wskaźniki i parametry odpowiadały warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 203, poz. 1718) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia).
Zawartość metali ciężkich utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej normy.
Trihalometany mieściły się w granicach normy."

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a