Komunikat strony

Wodociąg Praski - grudzień 2002

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie o jakości wody wodociągowej w grudniu 2002 roku.

Warunki jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dn. 4 września 2000 r.
(Dz. U. z dnia 4 października 2000 r.)

Lp.

Wskaźnik,
nazwa substancji

Jednostka

Wodociąg Praski

Zawartość dopuszczalna

średnia

max

Polska

WHO

BAKTERIOLOGIA

1. Bakterie w 220C
Licz. bak./1ml
1
8

100

-

2. Bakterie w 370C
Licz. bak./1ml
1
2

20

-

3. Bakterie grupy Coli
Licz. bak./100ml
0
0

0

0

4. Coli typ kałowy
Licz. bak./100ml
0
0

0

-

5. Clostr. red. siarczyny w 370C
Licz. bak./100ml
0
0

0(1)

-

6. Paciorkowce kał. w 370C
Licz. bak./100ml
0
0

0

-

WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE

7. Mętność
NTU
0,16
0,20

1

1

8. Barwa
mg Pt /l
4
4

15

15

9. Zapach
-

1SCl2

2SCl2

akcept

-

10. Odczyn (pH)
pH
7,68
7,80

6,5-9,5(3)

6,5-9,5

11. Twardość (CaCO3)
mg CaCO3/l
281,2
328,0

60-500

-

12. Żelazo
mg Fe /l
0,01
0,02

0,2

0,3

13. Mangan
mg Mn /l
0,01
0,02

0,05

0,5
0,1(4)

14. Chlorki
mg Cl /l
127,2
190,0

250(3)

250

15. Amoniak
mg NH4+ /l
0,044
0,080

0,5(8,3)

1,5(4)

16. Azotany
mg NO3- /l
9,83
11,40

50(3)

50

17. Azotyny
mg NO2- /l
0,000
0,000

0,5

3,0

18. CHZT met. KMnO4 (Utlenialność)
mg O2/l
2,87
3,20

5,0

-

19. Chlor wolny (7)
mg Cl2/l
0,36
0,62

0,1-0,3

(2)

20. Chloryny
mg ClO2-/l
0,24
0,30

0,2

0,2

21. Chlorany
mg ClO3-/l
0,00
0,00

0,2

0,2

22. Siarczany
mg SO4/l
-
70,0

250(3)

250(4)

23. Fluorki
mg F /l
-
0,21

1,5

1,5

24. Glin
mg Al /l
-
-

0,2

0,2(4)

25. Kadm
mg Cd /l
-
0,0000

0,003

0,003

26. Ołów
mg Pb /l
-
0,0008

0,05

0,01

27. Rtęć
mg Hg/l
-
0,0000

0,001

0,001

28. Nikiel
mg Ni/l
-
0,0008

0,02

0,02

29. Miedź
mg Cu /l
-
0,0011

2(3,5)

2
1(4)

30. Chrom
mg Cr/l
-
0,0000

0,05

0,05

31. Arsen
mg As /l
-
0,0000

0,01

0,01

TRÓJHALOMETANY

32. Chloroform
mg CHCl3/l
0,0011
0,0018

0,03

0,2

33. Bromodichlorometan
mg CHCl2Br /l
0,0032
0,0035

0,015

0,06

34. Suma THM
mg/l
0,0230
0,0241

0,15
0,10(6)

-

(1) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych
(2) kryterium zdrowie - 5 mg/l, kryterium smak - 0,6 - 1 mg/l
(3) Wartość powinna być uwzględniana przy ocenie agresywności korozyjnej
(4) Poziomy mogące wywołać narzekania konsumentów
(5) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej jej agresywnością korozyjną
(6) Dopuszczalne zakresy wartości stosuje się od 01.01.2008 r.
(7) Wartość określana w punkcie czerpalnym u konsumenta
(8) Wody podziemne niechlorowane - 1,5 mg/l (amoniak poch. naturalnego)


Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie:
"Analizując jakość warszawskiej wody wodociągowej w miesiącu grudniu 2002 r., na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st.Warszawie stwierdza, że poza zwiększoną zawartością chloru wolnego,chlorynów oraz amoniaku, jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiadała warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203, poz. 1718), jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). W niewielkich ilościach występowały trójhalometany w wodzie. Zawartość metali ciężkich utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej normy. Pod względem bakteriologicznym woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym."

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a