Komunikat strony

Zakład Północny - czerwiec 2020

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej w czerwcu 2020 roku.
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. 
(Dz. U. z  2017 r., poz.2294)
Lp.
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Zakład Północny
Zawartość dopuszczalna
średnia
max
Polska*
WHO**
WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE
1. Ogólna liczba mikroorganizmów  w (22±2)0C po 72h
jtk/1ml
-
0
bnz
-
2. Bakterie grupy coli
jtk/100ml
-
0
0
-
3. Escherichia coli
tk/100ml
-
0
0
0
4. Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)
jtk/100ml
-
0
0(1)
-
5. Enterokoki
jtk/100ml
- 0
0
-
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE
6. Mętność
NTU
0,20
0,32
1(2)
5(6)
7. Barwa
mg Pt /l
<2
<2
 (2)
15(6)
8. Zapach
-
akcept
akcept
(2)
-
9. Stężenie jonów wodoru (pH)
-
7,3
7,5
6,5÷9,5(3)
6,5-8,0(6)
10. Twardość
mgCaCO3/l
-
215
60÷500
500(6)
11. Przewodność µS/cm 542 568 2500 -
12. Żelazo
µg/l
<20
<20
200
300
13. Mangan
µg/l
<5
7,7
50
100(6,11)
14. Chlorki
mg/l
-
20
250(3)
250(6)
15. Amonowy jon
mg/l
<0,026
<0,026
0,50
1,5(6)
16. Azotany
mg/l
-
0,57
50
50(9)
17. Azotyny
mg/l
-
<0,0411
0,50
3(9)
18. Utlenialność z KMnO4
mg O2/l
1,8
2,1
5,0
-
19. Chlor wolny
mg/l
0,28
0,30
0,3(4)
0,3(6,7)
20. Chloryny
mg/l
-
0,079
-
0,7(8)
21. Chlorany
mg/l
-
0,064
 -
0,7(8)
22. Suma chlorynów i chloranów mg/l - 0,14
0,7(4)
-
23. Siarczany
mg/l
-
96
250(3)
250(6)
24. Fluorki
mg/l
-
<0,050
1,5
1,5
25. Glin
µg/l
<40
<40
200
200(6,12)
26. Kadm
µg/l
-
<0,05
5
3
27. Ołów
µg/l
-
<0,5
10
10
28. Rtęć
µg/l
-
<0,20
1
6(10)
29. Nikiel
µg/l
-
0,9
20
70
30. Miedź
mg/l
-
0,0019
2,0(5)
2,0
31. Chrom
µg/l
-
<0,5
50
50
32. Arsen
µg/l
-
<0,7
10
10
TRIHALOMETANY
33. Chloroform
mg/l
-
0,0083
0,030
0,3
34. Bromodichlorometan
mg/l
-
0,004
0,015
0,06
35. Suma THM
µg/l
-
11
100
-
(1) Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych
(2) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
(3) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
(4) W punkcie czerpalnym u konsumenta
(5) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody
(6) Wskaźniki (substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody - poziom akceptowalny przez konsumentów
(7) Kryterium zdrowie - 5 mg/l
(8) Pojedynczy parametr
(9) Krótkotrwałe działanie
(10) Rtęć nieorganiczna
(11) Kryterium zdrowie - 400 µg/l
(12) Kryterium zdrowie - 900 µg/l
bnz - bez nieprawidłowych zmian (Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.)


* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z  2017 r., poz.2294)
** Wytyczne WHO: "Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition. Genewa, 2011 r.
*** Do dezynfekcji wody stosowany jest dwutlenek chloru

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie: 
"Analizując jakość wody w wodociągu warszawskim na wyjściach do sieci w miesiącu czerwcu 2020 r. na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza, że jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia)."

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a