Komunikat strony

Zakład Centralny SUW FILTRY - wrzesień 2021

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2021 roku.

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. 
(Dz. U. z  2017 r., poz.2294)

Lp.

Wskaźnik,
nazwa substancji

Jednostka

Zakład Centralny
SUW FILTRY

Zawartość dopuszczalna

średnia

max

Polska*

WHO**

WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE

1. Ogólna liczba mikroorganizmów  w (22±2)0C po 72h

jtk/1ml

-

2

bnz

-

2. Bakterie grupy coli

jtk/100ml

-

0

0

-

3. Escherichia coli

tk/100ml

-

0

0

0

4. Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)

jtk/100ml

-

0

0(1)

-

5. Enterokoki

jtk/100ml

-

0

0

-

WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE

6. Mętność

NTU

<0,10

0,13

1(2)

5(6)

7. Barwa

mg Pt /l

<2

<2

 (2)

15(6)

8. Zapach

-

akcept

akcept

(2)

-

9. Stężenie jonów wodoru (pH)

-

7,1

7,3

6,5÷9,5(3)

6,5-8,0(6)

10. Twardość

mgCaCO3/l

-

189

60÷500

500(6)

11. Przewodność µS/cm 636 750 2500 -
12. Żelazo

µg/l

<20

<20

200

300

13. Mangan

µg/l

<5

<5

50

100(6,11)

14. Chlorki

mg/l

62,2

83,8

250(3)

250(6)

15. Amonowy jon

mg/l

<0,013

0,016

0,50

1,5(6)

16. Azotany

mg/l

-

6,7

50

50(9)

17. Azotyny

mg/l

-

<0,002

0,50

3(9)

18. Utlenialność z KMnO4

mg O2/l

<1,0

1,3

5,0

-

19. Chlor wolny

mg/l

-(***)

-(***)

0,3(4)

0,3(6,7)

20. Chloryny

mg/l

-

0,26

-

0,7(8)

21. Chlorany

mg/l

-

0,05

 -

0,7(8)

22. Suma chlorynów i chloranów mg/l - 0,31

0,7(4)

-
23. Siarczany

mg/l

-

69

250(3)

250(6)

24. Fluorki

mg/l

-

0,14

1,5

1,5

25. Glin

µg/l

22

35

200

200(6,12)

26. Kadm

µg/l

-

<0,05

5

3

27. Ołów

µg/l

-

<0,5

10

10

28. Rtęć

µg/l

-

<0,20

1

6(10)

29. Nikiel

µg/l

-

0,7

20

70

30. Miedź

mg/l

-

<0,0010

2,0(5)

2,0

31. Chrom

µg/l

-

<0,5

50

50

32. Arsen

µg/l

-

<0,7

10

10

TRIHALOMETANY

33. Chloroform

mg/l

-

<0,00006

0,030

0,3

34. Bromodichlorometan

mg/l

-

<0,00005

0,015

0,06

35. Suma THM

µg/l

-

0,09

100

-

(1) Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych
(2) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
(3) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
(4) W punkcie czerpalnym u konsumenta
(5) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody
(6) Wskaźniki (substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody - poziom akceptowalny przez konsumentów
(7) Kryterium zdrowie - 5 mg/l
(8) Pojedynczy parametr
(9) Krótkotrwałe działanie
(10) Rtęć nieorganiczna
(11) Kryterium zdrowie - 400 µg/l
(12) Kryterium zdrowie - 900 µg/l
bnz - bez nieprawidłowych zmian (Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.)

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)
** Wytyczne WHO: "Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition. Genewa, 2011 r.
*** Do dezynfekcji wody stosowany jest dwutlenek chloru

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie: 
"Analizując jakość wody w wodociągu warszawskim na wyjściach do sieci w miesiącu wrześniu 2021 r. na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza dwukrotne przekroczenie poziomu 0,3 mg/l stężenia chloru wolnego na wyjściu wody z Zakładu Północnego (Stacja Strefowa). Powyższe przekroczenie wynikało z zastosowania podwyższonych dawek dezynfektantów w związku z zabezpieczeniem sieci wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym i utrzymania właściwej jakości wody dostarczanej odbiorcom. Prowadzone badania w ramach monitoringu jakości wody w sieci wodociągowej w żadnym z punktów monitoringu w strefie zasilania Zakładu Północnego nie wykazały stężenia chloru wolnego w wodzie powyżej 0,3 mg/l. Tym samym został spełniony wymóg dopuszczalnego stężenia dezynfektanta pozostałego w wodzie w punkcie czerpalnym u konsumenta. Niniejszym jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym."

 

 

 

 

 


Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a