Komunikat strony

Wodociąg Centralny - wrzesień 2010

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej we wrześniu 2010 roku.
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dn. 29 marca 2007 r. 
(Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami)
Lp.
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Wodociąg Centralny
Zawartość dopuszczalna
średnia
max
Polska*
WHO
BAKTERIOLOGIA
1. Ogólna liczba mikroorganizmów  w (22±2)0C po 72h
Licz. bakt./1ml
0
1
bnz
-
2. Ogólna liczba mikroorganizmów w (36±2)0C po 48h
Licz. bakt./1ml
0
1
 
-
3. Bakterie grupy coli
Licz. bakt./100ml
0
0
0
0
4. Escherichia coli
Licz. bakt./100ml
0
0
0
0
5. Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)
Licz. bakt./100ml
0
0
0(1)
-
6. Enterokoki
Licz. bakt./100ml
0
0
0
-
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE
7. Mętność
NTU
0,02
0,04
1(8)
5
8. Barwa
mg Pt /l
<2
2
 
15
9. Zapach
-
akcept
akcept
(8)
-
10. Odczyn (pH)
pH
6,96
7,04
6,5÷9,5(3)
6,5-8,0
11. Twardość (CaCO3)
mg/l
-
193
60÷500
-
12. Żelazo
mg/l
<0,020
<0,020
0,200
0,3
13. Mangan
mg/l
0,029
0,044
0,050
0,1
14. Chlorki
mg/l
45
55
250(3)
250(4)
15. Amonowy jon
mg/l
<0,01
0,012
0,50
1,5(4)
16. Azotany
mg/l
5,46
6,02
50
50
17. Azotyny
mg/l
<0,002
<0,002
0,50
3,0
18. Utlenialność
mg O2/l
1,38
1,60
5
-
19. Chlor wolny (7)
mg/l
0,30
0,41
0,3
(2)
20. Chloryny
mg/l
0,25
0,35
0,7(6,7)
0,7
21. Chlorany
mg/l
0,07
0,12
 
0,7
22. Siarczany
mg/l
-
86
250(3)
250(4)
23. Fluorki
mg/l
-
0,07
1,5
1,5
24. Glin
mg/l
<0,02
0,023
0,200
0,2(4)
25. Kadm
mg/l
-
<0,00005
0,005
0,003
26. Ołów
mg/l
-
<0,0005
0,025
0,01
27. Rtęć
mg/l
-
<0,0002
0,001
0,001
28. Nikiel
mg/l
-
0,0013
0,020
0,02
29. Miedź
mg/l
-
0,0016
2,0(5)
2,0
30. Chrom
mg/l
-
<0,0005
0,050
0,05
31. Arsen
mg/l
-
<0,0007
0,010
0,01
TRIHALOMETANY
32. Chloroform
mg/l
0,0004
0,0007
0,030
0,200
33. Bromodichlorometan
mg/l
0,0014
0,0022
0,015
0,06
34. Suma THM
mg/l
0,0085
0,0112
0,100
-
(1) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych
(2) kryterium zdrowie - 5 mg/l, kryterium smak - 0,6÷1 mg/l
(3) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwościwości korozyjnych wody
(4) Substancje, których obecność w wodzie może wpłynąć na jej wygląd, smak, zapach
(5) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody
(6) Suma chlorynów i chloranów
(7) W punkcie czerpalnym u konsumenta
(8) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
bnz - bez nieprawidłowych zmian
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417 z późniejszymi zmianami)

Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie: 
"Analizując jakość warszawskiej wody wodociągowej na wyjściach do sieci w miesiącu wrześniu 2010 roku na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza zwiększoną zawartość chloru wolnego na wyjściach wody z: Wodociągu Centralnego, Praskiego i Północnego (Stacja Strefowa) oraz przekroczenia stężeń bromodichlorometanu i chloroformu na wyjściu prawym z Zakładu Wodociągu Praskiego. Poza tym jakość wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami), jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Zawartość metali ciężkich utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej normy. Pod względem bakteriologicznym woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym."
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a