Komunikat strony

Wodociąg Centralny - lipiec 2009

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody wodociągowej w lipcu 2009 roku.

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dn. 29 marca 2007 r.
(Dz. U. Nr 61 poz. 417 - 6 kwietnia 2007 r.)

Lp.

Wskaźnik,
nazwa substancji

Jednostka

Wodociąg Centralny

Zawartość dopuszczalna

średnia

max

Polska

WHO

BAKTERIOLOGIA

1. Bakterie w 220C
Licz. bakt./1ml
2
23

100

-

2. Bakterie w 360C
Licz. bakt./1ml
1
6

50

-

3. Bakterie grupy coli
Licz. bakt./100ml
0
0

0

0

4. Escherichia coli
Licz. bakt./100ml
0
0

0

0

5. Clostr. perfringens
Licz. bakt./100ml
0
0

0(1)

-

6. Paciorkowce kał.
Licz. bakt./100ml
0
0

0

-

WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE

7. Mętność
NTU
0,04
0,07

1

5

8. Barwa
mg Pt /l
2
7

15(8)

15

9. Zapach
-
akcept
akcept

akcept(8)

-

10. Odczyn (pH)
pH
7,15
7,33

6,5÷9,5(3)

6,5-8,0

11. Twardość (CaCO3)
mg/l
-
204

60÷500

-

12. Żelazo
mg/l
<0,020
<0,020

0,200

0,3

13. Mangan
mg/l
0,008
0,011

0,050

0,1

14. Chlorki
mg/l
68,5
106,0

250(3)

250(4)

15. Amonowy jon
mg/l
<0,01
0,02

0,50

1,5(4)

16. Azotany
mg/l
3,49
6,58

50

50

17. Azotyny
mg/l
<0,002
0,002

0,50

3,0

18. Utlenialność
mg O2/l
1,53
1,60

5

-

19. Chlor wolny (7)
mg/l
-
-

0,3

(2)

20. Chloryny
mg/l
0,40
0,47

0,7(6,7)

0,7

21. Chlorany
mg/l
0,07
0,12

(6,7)

0,7

22. Siarczany
mg/l
-
71

250(3)

250(4)

23. Fluorki
mg/l
-
0,08

1,5

1,5

24. Glin
mg/l
<0,02
0,022

0,200

0,2(4)

25. Kadm
mg/l
-
<0,00005

0,005

0,003

26. Ołów
mg/l
-
<0,0005

0,025

0,01

27. Rtęć
mg/l
-
<0,00005

0,001

0,001

28. Nikiel
mg/l
-
0,0015

0,020

0,02

29. Miedź
mg/l
-
0,0011

2,0(5)

2,0

30. Chrom
mg/l
-
<0,0005

0,050

0,05

31. Arsen
mg/l
-
<0,0007

0,010

0,01

TRIHALOMETANY

32. Chloroform
mg/l
<0,0001
<0,0001

0,030

0,200

33. Bromodichlorometan
mg/l
0,00019
0,00037

0,015

0,06

34. Suma THM
mg/l
0,0040
0,0080

0,100

-

(1) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych
(2) kryterium zdrowie - 5 mg/l, kryterium smak - 0,6÷1 mg/l
(3) Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwościwości korozyjnych wody
(4) Substancje, których obecność w wodzie może wpłynąć na jej wygląd, smak, zapach
(5) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody
(6) Suma chlorynów i chloranów
(7) W punkcie czerpalnym u konsumenta
(8) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
nw. - nie wykryto
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417)
* * Dane za okres od 1 lipca do 20 lipca 2009 roku.


Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie:
"Analizując jakość warszawskiej wody wodociągowej na wyjściach do sieci w miesiącu lipcu 2009 r., na podstawie wyników i informacji przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie stwierdza, że: 1. Pogorszenie jakości wody ujmowanej z Zalewu Zegrzyńskiego spowodowało czasowe ograniczenie produkcji wody w Zakładzie Wodociągu Północnego. Odbiorcy usług odczuli pogorszenie parametrów jakości wody, a w celu zmniejszenia uciążliwości zjawiska: od 15 lipca br. strefa zasilania Zakładu Wodociągu Centralnego została rozszerzona o północną lewostronną część Warszawy, - od 21 lipca prawostronna część miasta zasilana jest wyłącznie przez Zakład Wodociągu Praskiego. Jakość wody z Wodociągu Centralnego odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). 3. Na wyjściu wody z Wodociągu Praskiego stwierdzono zwiększoną zawartość chloru wolnego oraz bromodichlorometanu. 4. Na wyjściu wody z Wodociągu Północnego w okresie od 1 do 20 lipca stwierdzono zwiększoną zawartość chloru wolnego, mętności, barwy, manganu oraz chloroformu. 5. Wartości pozostałych, badanych parametrów wody wodociągowej dla Wodociągów Praskiego i Północnego odpowiadały warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U. nr 61, poz. 417) jak również normom zalecanym przez WHO. 6. Zawartość metali ciężkich na wyjściach do sieci dla Wodociągu Centralnego, Praskiego i Północnego utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej normy. 7. Pod względem bakteriologicznym woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym."

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a