Komunikat strony

22.04.2020

MPWiK informuje: mieszkańcy Warszawy i okolic mają zapewnione niezakłócone dostawy wody

Od kilkunastu lat obserwujemy przedłużające się okresy bez opadów atmosferycznych, które wpływają na dostępność zasobów wodnych w Polsce i na świecie. MPWiK w m.st. Warszawie S.A., wypełniając zadania spółki komunalnej, o szczególnym znaczeniu dla miasta i mieszkańców, na bieżąco dostosowuje swoje funkcjonowanie do zmieniających się warunków klimatycznych, zabezpieczając w ten sposób dostawy wody w takiej ilości, w jakiej jest aktualne zapotrzebowanie miasta.  

W tym miejscu należy przypomnieć, że miasto stołeczne Warszawa jest zaopatrywane z dwóch niezależnych odnawialnych źródeł – Wisły i Jeziora Zegrzyńskiego. W ciągu doby w zakładach MPWiK jest uzdatnianych średnio ok. 350 mln litrów wody. Woda ujmowana spod dna Wisły jest uzdatniana w dwóch stacjach uzdatniania Zakładu Centralnego: SUW „Filtry” i SUW „Praga”, Zakład odpowiada za zaopatrywanie w wodę około 70% mieszkańców aglomeracji warszawskiej. 

Jezioro Zegrzyńskie stanowi źródło produkcji wody dla Zakładu Północnego w Wieliszewie, zaopatrującego w wodę północne dzielnice lewo i prawobrzeżnej Warszawy. Zakład Północny,  ma możliwość zwiększenia swojej wydajności dobowej, a dzięki temu, że warszawska sieć dystrybucyjna pracuje w układzie pierścieniowym, możliwa jest płynna zmiana stref zasilania.  Dywersyfikacja źródeł wody jest szczególnie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw i oznacza możliwość zwiększania dostaw wody z Zakładu Północnego, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Odnosząc się do stanu Wisły, potwierdzamy, że stale kontrolujemy poziom wody w rzece oraz dostosowujemy pracę naszych służb do zmieniających się warunków hydrologicznych. Ważną rolę odgrywają marynarze, którzy płuczą i spulchniają dno rzeczne, umożliwiając w ten sposób prawidłowy pobór wody do dalszego uzdatniania. Prace takie są prowadzone przy użyciu specjalistycznych statków – spulchniaczy hydraulicznych, które są eksploatowane przez służby techniczne Spółki. 

Występowanie wydłużonych okresów susz hydrologicznych w minionych latach, szczególnie w latach 2002 – 2008, a następnie w roku 2012, 2015 i 2019, każdorazowo wymagały od MPWiK zintensyfikowania działań eksploatacyjnych, umożliwiających stabilną pracę ujęć infiltracyjnych. Dlatego też jesteśmy przygotowani na trudne warunki hydrologiczne.

Jednocześnie, jako spółka odpowiedzialna społecznie, myślimy przyszłościowo – inwestujemy w rozwój nowych technologii, jak np. budowa inteligentnego systemu sterowania siecią wodociągową, aby sprostać potrzebom ciągle rozwijającej się metropolii.  Technologia ta wzmocni  bieżące regulowanie i optymalizowanie parametrów sieci wodociągowej, a w przyszłości umożliwi dostosowywanie w czasie rzeczywistym pracy układu sieci wodociągowej do potrzeb rozwijającego się miasta. Ponadto uruchamiamy kolejne punkty opomiarowania sieci wodociągowej, co pozwoli jeszcze skuteczniej wykrywać nieszczelności systemu spowodowane, np. awariami lub nielegalnymi wcinkami, a więc ograniczać straty wody.

​Opisane powyżej inwestycje realizujemy w celu zapewniania miastu odpowiednich ilości wody również w perspektywie długoterminowej – ujmujemy wodę z dwóch niezależnych źródeł (spod dna Wisły i z Jeziora Zegrzyńskiego). 

Jednocześnie warto pamiętać, że susza jest zjawiskiem złożonym, które rozwija się powoli i swoim zasięgiem obejmuje różne, niejednokrotnie bardzo rozległe obszary, wywołując skutki w odniesieniu do wielu aspektów funkcjonowania społeczeństwa. Są cztery następujące po sobie etapy suszy, każdy z nich powoduje różnorodne konsekwencje:

  • susza atmosferyczna, powstająca na skutek długiego okresu bez opadów;
  • susza rolnicza, będąca skutkiem wydłużającej się suszy atmosferycznej (niedostateczna ilość wody w glebie potrzebnej do rozwoju roślin powoduje spadek produkcji rolnej);
  • susza hydrologiczna (ilość wód płynących i poziom wód w jeziorach obniżają się poniżej stanów średnich);
  •  susza hydrogeologiczna – ostatni etap rozwoju suszy (wyraźne obniżenie poziomu wód podziemnych, m.in. wysychające studnie).

W związku z powyższym przedłużające się okresy bez opadów atmosferycznych nie przekładają się w krótkim odstępie czasu bezpośrednio na ograniczoną dostępność zasobów wodnych. Niemniej, aby możliwe było ograniczenie rozwoju oraz skutków powyższych zjawisk niezbędne jest podejmowanie działań (m.in. zapobiegawczych) skoncentrowanych nie tylko lokalnie, ale przede wszystkim na poziomie obszarów dorzeczy, w skali ogólnopolskiej. Obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opracowało projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy. W projekcie Planu zaproponowano katalog działań w odniesieniu do różnych obszarów zagrożonych ryzykiem suszy, w tym m.in. zaopatrzenia ludności w wodę. Według projektu przeciwdziałanie skutkom suszy ma obejmować skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi, zwiększenie retencjonowania wód, edukację oraz utworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań z tym związanych. MPWiK w m. st. Warszawie, jako świadomy użytkownik zasobów wodnych, z uwagą śledzi ten proces i aktywnie uczestniczy w prowadzonych konsultacjach społecznych. Zapewniamy też, że MPWiK śledząc uwarunkowania klimatyczne analizuje możliwe warianty przyszłych skutków zmian klimatu i obecnej sytuacji - również współpracując z ekspertami z ośrodków naukowych.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a