Komunikat strony

13.04.2018

Oświadczenie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ws. złożonego wniosku o zatwierdzenie taryfy

Potwierdza się, że w dniu 12 marca 2018 r. zgodnie z obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych ustaw (Dz.U z 2017 r., poz. 2180), Spółka złożyła wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” o zatwierdzenie niższej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Warszawy i okolic.

Wniosek zawiera uzasadnienie do taryfy na najbliższe trzy lata, tj. 2018-2021. Aktualnie trwa procedura w urzędzie Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Spółka oczekuje na decyzję w tej sprawie pozostając w kontakcie z urzędem i potwierdza swoją otwartość i współpracę. W tym kontekście informuje się, że zaproponowana łączna cena za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków to 9,85 zł brutto i jest niższa o 14,12% od obecnej, tj. 11,47 zł brutto, która została uchwalona w 2012 roku przez Radę m.st. Warszawy. Tak skonstruowana taryfa umożliwi mieszkańcom Warszawy i okolic obniżenie rachunków za wodę i ścieki w skali roku średnio o:

  • 233 zł – w przypadku rodziny trzyosobowej,
  • 311 zł – w przypadku rodziny czteroosobowej,
  • 389 zł – w przypadku rodziny pięcioosobowej.

Niższe opłaty za wodę i ścieki to przede wszystkim wynik restrukturyzacji Spółki przeprowadzonej w ostatnich latach. Restrukturyzacja prowadzona była w obszarach kosztów organizacyjnych, finansowych oraz zarządzania aktywami Spółki. Tym samym przedstawione obniżenie marży zysku na działalności Spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uwzględnia uzyskane w ostatnich latach efekty przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych. Bowiem wpłynęły one na wyhamowanie tempa wzrostu kosztów i uzyskiwanie dobrych wyników Spółki. Należy przy tym dodać, że działalność objęta przedmiotowym wnioskiem taryfowym jest zasadniczą, ale nie jedyną działalnością Spółki, wpływającą dodatnio na jej wynik finansowy. Polityka zarządzania firmą oraz nadzór właścicielski umożliwia dalsze finansowanie inwestycji przy udziale środków własnych. MPWiK pozostaje także w dalszym ciągu efektywnym beneficjentem bezzwrotnych dotacji unijnych, co dodatkowo wspiera realizację kolejnych programów inwestycyjnych i ma znaczenie dla złożonego wniosku o nową taryfę. W tym kontekście istotne także jest uchwalenie w dniu 30 listopada 2017 roku, przez Radę m.st. Warszawy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego* Spółki na lata 2018-2025. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej restrukturyzacji, zatwierdzone w latach 2017 - 2018 środki unijne na niemal dwumiliardowy pakiet inwestycji, a także uchwalony plan możliwe było dokonanie analizy sytuacji finansowej Spółki w okresie obowiązywania taryf, z uwzględnieniem  obniżenia obecnej taryfy.

Zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym* Spółka w latach 2018-2025 zrealizuje 2030 zadań o łącznej wartości blisko 4 mld zł netto, przy udziale środków unijnych na poziomie 26% (tj. ponad 1 mld zł). W okresie obowiązywania nowej taryfy, czyli do roku 2021, Spółka przeznaczy około 2 mld zł netto na inwestycje. Do najbardziej znaczących należą: budowa trzech kolektorów tranzytowo-retencyjnych: Wiślanego (długość 9,5 km; koszt inwestycji 386 mln zł), Lindego – Bis (długość 4 km, koszt inwestycji 108 mln zł) i Mokotowskiego –Bis (1,1 km, koszt inwestycji 54 mln zł) wraz z budową jednego z największych w Europie zbiorników do magazynowania ścieków (koszt 91 mln zł) oraz modernizacją blisko 5-kilometrowego odcinka kolektora Burakowskiego (koszt 110 mln zł). Powyższe inwestycje zwiększą możliwości retencyjne systemu kanalizacji, co jest niezwykle istotne w kontekście obserwowanych zmian klimatu. Pozwoli to ograniczać występowanie lokalnych podtopień i zalewisk powstających podczas deszczy nawalnych. Spółka wdroży także centralny system sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej, umożliwiający sprawne zarządzenie przepływem ścieków w trakcie pogody deszczowej i bezdeszczowej (koszt inwestycji 34,2 mln zł). Spółka będzie też kontynuowała inwestycje w technologie uzdatniania wody dla Warszawy i okolic. Tak szeroki zakres inwestycyjny wspierają środki unijne z POIiŚ (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020). Ponadto w latach 2018-2025 MPWiK planuje wybudować i zmodernizować ponad 1200 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W tym miejscu należy także przypomnieć, że w minionej dekadzie Spółka zrealizowała 2152 zadania inwestycyjne umożliwiające rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji warszawskiej. Ich łączna wartość przekracza 6,2 mld zł netto, z czego około 36% (tj. ponad 2 miliardy zł) stanowiły środki unijne. Efektem przeprowadzonych inwestycji było m.in. uruchomienie zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni „Czajka” (2,1 mld zł) wraz z układem przesyłowym ścieków (527 mln zł) oraz Stacją Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (blisko 450 mln zł). Tym samym Warszawa, dołączyła do grona miast europejskich, które oczyszczają wszystkie ścieki komunalne ze swojego obszaru. Z kolei gruntowana modernizacja wszystkich stacji uzdatniających wodę na terenie aglomeracji oraz sukcesywna rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej zapewniła mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości wody. Do najważniejszych inwestycji z zakresu kanalizacji należą budowa kolektorów Burakowskiego – Bis (koszt 224 mln zł) i W (koszt 63,7 mln zł) oraz unowocześnienie oczyszczalni ścieków „Pruszków” (71 mln zł) i „Południe”(10 mln zł). W tym okresie także wybudowano i zmodernizowano ponad 970 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców. Łączny koszt nakładów finansowych przeznaczonych na inwestycje liniowe przekroczył 990 mln zł netto.

Przedstawiając niniejsze, podkreśla się, że wartością Spółki i jej właściciela, tj. m.st. Warszawy, było utrzymanie taryfy na niezmienionym poziomie przez ostatnich 6 lat. W tym okresie skutecznie zrealizowano plan restrukturyzacji Spółki i plany inwestycyjne w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury. Powyższe pozwoliło w efekcie na pozyskanie środków unijnych na kolejny pakiet inwestycji oraz na znaczące ograniczenie kosztów Spółki, w konsekwencji umożliwiając złożenie wniosku o niższą niż dotychczasowa taryfę. Z uwagi na konieczność skutecznego przeprowadzenia restrukturyzacji złożenie wniosku o niższą taryfę nie mogło nastąpić wcześniej. Należy podkreślić, że przedsiębiorstwo jest jednoosobową spółką m.st. Warszawy i niezmienne pozostaje pod jego nadzorem, a Spółka prowadzi działalność w sposób transparentny i zgodny z przepisami prawa. 


*Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 dotyczący miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a