Strona główna
Fundusze Unijne
Oczyszczalnia Ścieków „C...

Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”

 


    
Widok na nowoczesną Oczyszczalnię Ścieków "Czajka" fot. Kacper Kowalski/ aeromedia.pl dla MPWiK 

Zaprojektowana na początku lat 70-tych XX wieku Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” została oddana do eksploatacji w 1991 r. Zakład położony jest w północno-wschodniej części Warszawy i zajmuje obszar o powierzchni 52,7 ha. Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki komunalne zarówno z prawobrzeżnej, jaki i z lewobrzeżnej części stolicy oraz z gmin ościennych tj. Legionowa, Zielonki i Marek oraz osady powstałe w procesie uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Północnego w Wieliszewie. Ścieki poddawane są procesom mechanicznego i biologicznego oczyszczania. Powstałe w procesie oczyszczania ścieków osady ściekowe ulegają fermentacji, a wytworzony w tym procesie biogaz wykorzystuje się do celów grzewczych. Zastosowane rozwiązania techniczne oczyszczalni, uruchomionej prawie 20 lat temu, dostosowane były jedynie do redukcji związków węgla organicznego. W trakcie wieloletniej eksploatacji oczyszczalni wprowadzono szereg zmian w procesie technologicznym, które umożliwiły usuwanie ze ścieków związków biogennych. Jednak ograniczenia wynikające z konstrukcji istniejących obiektów technologicznych nie pozwalały na osiągnięcie w pełnym zakresie standardów i norm dla ścieków oczyszczonych, obowiązujących obecnie w Polsce i innych krajach unijnych.

Cele modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków "Czajka" :

• dostosowanie do obowiązujących przepisów w zakresie oczyszczania ścieków,

• zwiększenie przepustowości z obecnych 240 000 m3/d do 435 300 m3/d,

• przyjęcie ścieków także z centralnej i północnej części lewobrzeżnej Warszawy

• przyjęcie całości maksymalnego przepływu z wodami deszczowymi.


 


   fot. Kacper Kowalski/ aeromedia.pl dla MPWiK

W dniu 30 stycznia 2008 r. podpisano umowę na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków „Czajka” - część ściekowa i przygotowanie osadów do unieszkodliwiania. Wartość netto umowy wynosiła: 200 mln Euro i 1.151.793,155,00 PLN (ok. 519 mln Euro). Kontrakt ten jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.wfosigw.pl). Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm, którego liderem jest Warbud S.A.
 
W ramach inwestycji istniejące urządzenia i procesy technologiczne zostały zastąpione nowoczesnymi, bardziej wydajnymi i spełniającymi współczesne standardy jakościowe gospodarowania ściekami.

Pierwszym stopniem oczyszczania ścieków jest oczyszczanie mechaniczne – ścieki podawane są na kraty, dalej do piaskowników i następnie do osadników wstępnych.

W drugim etapie oczyszczania, ścieki są skierowane do basenów osadu czynnego, gdzie podczas procesu biologicznego oczyszczania zostaje usunięty azot i fosfor. Z basenów ścieki odprowadzane są do osadników wtórnych, w których osad czynny oddzielany jest od ścieków. Następnie z osadników wtórnych ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Wisły.

W układzie technologicznym oczyszczalni  znajdą się także obiekty i urządzenia gospodarki osadowej, w których osady ściekowe, powstałe w procesie oczyszczania, poddawane są stabilizacji i odwodnieniu. Powstający w procesie stabilizacji osadów biogaz jest wykorzystany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Wszystkie obiekty oczyszczania wstępnego oraz gospodarki osadowej, są całkowicie zhermetyzowane, zaś powietrze odciągane z obiektów technologicznych jest neutralizowane w systemie oczyszczenia powietrza.

Odpady technologiczne powstałe w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, są unieszkodliwiane w STUOŚ, zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii termicznego przekształcania odpadów i oczyszczania spalin, instalacja jest w pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Schemat rozbudowanej i zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków "Czajka"  wersja.pdf

większy szkic
 
źródło: MPWiK