Zasady rozliczeńMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (zwane dalej MPWiK w m.st. Warszawie S.A.) w zależności od świadczonej usługi prowadzi następujące rozliczenia:


1) Rozliczenia wyłącznie za usługę zaopatrzenia w wodę.
 
Rozliczenie odbywa się według wskazań wodomierza głównego zgodnie z art. 27 ust. 1, Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139), który stanowi: „Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego (…)”.
 

2) Rozliczenia wyłącznie za usługę odprowadzania ścieków.
 
Rozliczenie odbywa się zgodnie z § 40 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków będącego załącznikiem do uchwały Nr XXXVII/1130/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008r., Nr 141, poz. 4984), który stanowi: Jeżeli Dostawca Usług świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach – jako równą ilości ścieków określonej w umowie”.
 
Dodatkowo § 16 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 127, poz. 886)  stanowi: „Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody (...)”.
 
Rozliczenie w takim przypadku, odbywa na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r., Nr 8 poz. 70)  oraz informacji podanych przez Klienta w Załączniku nr 1 będącym integralną częścią Umowy o odprowadzanie ścieków.

Natomiast Art. 2 ust. 15 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139), stanowi, że „urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym” .
 
3) Rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Rozliczenie odbywa się na podstawie wskazań wodomierza głównego, natomiast ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody, zgodnie z Art. 27 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139), który stanowi: Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy (…) jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie”.

Dodatkowo, jeżeli Odbiorca Usług korzysta z wody zużytej bezpowrotnie np. do podlewania ogrodu może skorzystać z prawa do odliczenia ilości ścieków. Warunek jest jeden - należy zainstalować dodatkowy wodomierz, służący do pomiaru
wody zużywanej bezpowrotnie. Odczyty wodomierzy odliczających podawane są przez Odbiorcę Usług w okresach odczytów wodomierzy głównych, a także na początek i koniec okresu wegetacji roślin, tj. 15 kwietnia i 15 września.


  UWAGA!

Pracownicy Spółki nie mają obowiązku odczytywania wodomierzy służących do pomiaru wody zużywanej bezpowrotnie. Podanie wskazań tych urządzeń jest obowiązkiem Odbiorcy Usług.

Jeżeli jednak Odbiorca Usług będzie miał przygotowaną kartkę z odczytem wodomierza, to w takim wypadku pracownik MPWiK w m. st. Warszawie S.A. ma obowiązek przyjąć odczyt wodomierza.
 
Więcej informacji dotyczących wodomierzy mierzących wodę bezpowrotnie zużytą znajdziecie Państwo TUTAJ.