Dla klienta
 
Strona główna
Dla klienta
Cenniki i Taryfy
Cennik usług Działu Transp...

Cennik usług Działu Transportu świadczonych na rzecz odbiorców zewnętrznychCennik usług DziałuTransportu
świadczonych na rzecz odbiorców zewnętrznych

obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku
 
 
UWAGA:

Poniżej przedstawione jednostki sprzętowe i transportowe mogą być przeznaczone do wynajmu (dyspozycji klienta) po uprzednim zabezpieczeniu potrzeb własnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.


 
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn. miary
Cena netto
najmu

(zł)
Cena brutto
najmu 

(zł)
 1.
 
Samochód hakowy - przewóz beczki z wodą
dla celów spożywczych (o pojemności 5.500 litrów) lub przemysłowych (o pojemności 6.600 litrów)
 
1 godz.
 
139,00
 
150,121)

2.

Samochód hakowy - przewóz piachu rzecznego

1 godz.

139,00

150,12

3.
Samochód hakowy
Samochód hakowy + kontener KP7
Samochód hakowy + kontener KP36
Samochód hakowy + beczka ciśnieniowo-ssąca
 
1 godz.
1 godz.
1 godz.
 
237,00
712,00
225,00
 
291,51
875,76
273,75
 

Samochody specjalne i wielozadaniowe

4.
Dźwig 30 t (dojazd + praca)
1 godz.
180,00
221,40
5.
Polewaczka - mycie pod ciśnieniem dużych powierzchni (place postojowe, drogi dojazdowe)
1 godz.
455,00
559,652)
6.
Samochód wielozadaniowy:
-   koszenie trawy (pobocza)
-   usuwanie skutków zimy (płużenie)
-   usuwanie skutków zimy (płużenie + solenie)
-   usuwanie skutków zimy (płużenie + mieszanka solna)
 
1 godz.
1 godz.
1 godz.
1 godz.
 
237,00
237,00
1.169,00
560,32
 
291,51
291,51
1.437,873)
689,194)
7.
 Samochody kanałowe
-   ciśnieniowo-ssące
-   SW (do odsysania zanieczyszczeń i osadów)
 
1 godz.
1 godz.
 
315,00
240,00
 
387,45
295,20

8.

Samochód ciężarowy + HDS

1 godz.

140,00

172,20

9.
Koparka ssąca
1 godz.
180,00
221,40
10.
Koparko - ładowarka
1 godz.
113,00
138,99

11.

Samochody transportowe

1 godz.
1 km

62,00
3,32

76,26
4,08

 
  
1)   do ceny brutto dolicza się koszt wynajęcia beczki (20,00 zł netto za dobę, co stanowi 21,60 zł brutto za dobę) oraz koszt zużytej wody (ustalany wg obowiązującej w Warszawie łacznej ceny, wynikającej z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a w przypadku nieodprowadzania przez odbiorcę ścieków do kanalizacji – tylko w oparciu o cenę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę);
2)   cena brutto obejmuje wynajęcie samochodu wraz z obsługą; koszt zużytej wody rozliczany jest według zasad opisanych w pkt. 1;
3)  cena brutto obejmuje wynajęcie samochodu wraz z obsługą oraz koszt zużytych materiałów (soli) w związku ze świadczoną usługą;
4)   cena brutto obejmuje wynajęcie samochodu wraz z obsługą oraz koszt zużytych materiałów (mieszanki solnej)


Dodatkowe informacje dotyczące wynajmu sprzętu/transportu:
 • cenę najmu w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) zwiększa się o 20%;
 • czas najmu zaokrągla się do pełnych godzin w górę;
 • za czas najmu samochodu hakowego z beczką przyjmuje się czas od momentu wciągnięcia beczki na samochód hakowy do jego powrotu na bazę i ustawienia na placu postojowym, w przypadku pozostawienia beczki u klienta czas pracy liczony jest jako suma godzin od wciągnięcia beczki na samochód do ustawienia samochodu na placu postojowym po powrocie do bazy oraz od wyjazdu po beczkę do ustawienia samochodu na placu postojowym po powrocie;
 • czas najmu samochodu hakowego z beczką obejmuje wszystkie czynności związane z koniecznością wykonania zlecenia (wciągnięcie beczki, przejazd do hydrantu, zatankowanie beczki, czas dojazdu do klienta, spuszczenie wody lub ustawienie beczki u klienta, czas powrotu do bazy, zdjęcie beczki i ustawienie na placu postojowym);
 • czas najmu samochodu hakowego z beczką liczony jest na podstawie karty drogowej oraz zapisów tachografu przy przyjęciu założenia, iż w ciągu 1 godziny może on przejechać maksymalnie 20 km – jeżeli pojazd przejedzie większą ilość kilometrów średnio w ciągu godziny nie wpływa to na zmniejszenie jego czasu pracy, stanowiącego podstawę do wyliczenia obciążenia (gdy np. w ciągu 2 godzin pojazd przejechał 72 km – do obciążenia należy przyjąć jako czas pracy – 4 godziny);
 • za czas najmu samochodu hakowego z kontenerami oraz beczką ciśnieniowo-ssącą przyjmuje się czas od momentu wciągnięcia wymienionych urządzeń na samochód hakowy do jego powrotu na bazę i ustawienia na placu postojowym;
 • czas najmu samochodu hakowego z kontenerem obejmuje wszystkie czynności związane z koniecznością wykonania zlecenia (wciągnięcie kontenera, czas dojazdu do klienta, ustawienie kontenera u klienta, wyładunek materiału, czas powrotu do bazy, zdjęcie kontenera i ustawienie na placu postojowym);
 • za czas najmu samochodów specjalnych, wielozadaniowych i transportowych uważa się liczbę godzin od opuszczenia stałego miejsca garażowania do powrotu;
 • cena najmu samochodów specjalnych, wielozadaniowych i transportowych obejmuje wynajęcie samochodu wraz z obsługą;
 • za czas najmu samochodu ciężarowego z HDS-em przyjmuje się czas od momentu jego wyjechania z bazy do jego powrotu na bazę i ustawienia na placu postojowym;
 • potwierdzeniem wykonania usługi jest zamknięcie zlecenia transportowego w systemie IFS Transport - moduł Zarządzania aktywami koncernu.